Pagina:Architectura vol 005 no 007.djvu/8

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
46
13 Februari 1897.
ARCHITECTURA. De Nederlandsche Boekdrukker zal zooveel mogelijk geregeld den 15den van iedere maand verschijnen en alle boek- en steendrukkers gratis en franco worden toegezonden.
 In ieder nummer zullen twee of meer bijlagen worden opgenomen, waarvan één achtereenvolgens de portretten zal geven van bekende Nederlandsche boek- of steendrukkers, onder den titel van „Bekende Vakgenooten.”
 De eerste aflevering bevat een portret van s. m. van nooten.
 Het bericht meldt niet of het blad zich ook zal bezig houden met het aankweeken van meer gezonde begrippen omtrent zetten en drukken, dan die welke thans te zien zijn in de wanproducten, welke meestal de drukkerijen verlaten. ’t Is zeer te hopen dat de bedoeling is in deze richting te werken.

 — Een wetsontwerp wordt aanhangig gemaakt om zoo spoedig mogelijk met den bouw van een nieuw Ethnografisch museum te leiden te kunnen aanvangen.

 — Te midwolde (Gr.) is ernstig sprake geweest, het beroemde beeldhouwwerk in de kerk aldaar — een meesterwerk van rombout verhulst, vervaardigd in het jaar 1669 en toebehoorende aan jhr. j. æ. a. van panhuis, oud-vice-president v. d. Raad v. State, naar het buitengoed Nienoord over te brengen, daar het steenen gewelf dreigde neder te storten. Men is nu van plan dit door een ijzeren gewelf te vervangen, waardoor de kerk in het bezit van het schoone monument zal blijven.

 — Te parijs opende de President felix faure de nieuwe rue Reaumur. Nog slechts een gedeelte is voltooid, de rest vertoont nog een onbegrijpelijke chaos van gedeeltelijk en geheel gesloopte huizen. Dwars door een oud gedeelte der stad vrijwel in het centrum gelegen is de breede verkeersweg getrokken.

 — Onlangs opperde de heer loffelt in het N. v. d. D. het plan om verdwenen gebouwen getrouw gereproduceerd voor het een of ander doel wederom op te bouwen.
 De opmerker is met dit plan niet ingenomen en beweert dat sedert 1880 de Nederlandsche bouwers oorspronkelijk en smaakvol genoeg zijn.
 Om dit te loochenen beweert de heer loffelt o.a.: „Onlangs verrees er in den haag nogwel dicht bij ons smaakvol stadhuis een gebouw dat zeker oorspronkelijk is maar oorspronkelijk alleen om zijn gruwelijke smakeloosheid. Wanneer nu amsterdam een beurs krijgt van denzelfden bouwmeester en die stijl navolging vindt, als het nieuwe na 1880 dan zal de hoofdstad spoedig een der leelijkste steden van de wereld worden.”

 — De telegraaf van 9 dezer meldt dat ter beurze te amsterdam een adres aan den gemeenteraad heeft gecirculeerd, bedoelende het voorstel van de heeren flines en van glahn te steunen om voor de te stichten beurs het terrein tusschen Warmoesstraat en Damrak, dat voor belangrijk lager bedrag is aangeboden, te bestemmen.

 — In de April-vergadering der afdeeling amsterdam van de Mij. tot bev. der Bouwkunst, zal mr. verkouteren de vraag van het Hoofdbestuur: „Het opmaken van staten van meer of minder werk” bespreken.

 — Het gebouw van de Assurantie-Maatschappij „De Nederlanden,” dat aan het verbreede kerkplein te ’s gravenhage naar de plannen van de architecten wesstra in den haag en berlage te amsterdam, door de aannemers breyer en sperwer in den haag is gebouwd, is thans in gebruik genomen. Het gebouw is van dezelfde architectuur als het kantoorgebouw van „De Nederlanden” op ’t sophiaplein te amsterdam, waarvan de hoofdgedachte is: forsch omlijnde groote vlakken, niet verstoord door versierseltjes.

 — De Vereeniging amsterdam vooruit! heeft het voornemen, bij genoegzame deelneming, in de maand augustus a.s. in het Paleis voor Volksvlijt een Internationale tentoonstelling van Reclamemiddelen te houden[.]
 Een prijsvraag voor een reclame-biljet voor deze tentoonstelling wordt uitgeschreven, waarvoor de commissie, bestaande uit de heeren g. h. breitner, w. kromhout cz. en a. reyding, bezig is het programma te ontwerpen en een jury samen te stellen.
 Het Uitvoerend Comité houdt zich reeds geruimen tijd onledig met de voorbereidende maatregelen.
 Nadere bijzonderheden zullen spoedig kunnen worden medegedeeld.

amst. c.

de tentoonstelling te arnhem.

 Voor zoover men thans over het hoofdgebouw der tentoonstelling van Geldersche Nijverheid en Handel, die te arnhem zal worden gehouden, kan oordeelen, zal dit werkelijk een grootschen indruk maken. [1]
 De onderbouw is zoo goed als gereed, terwijl alleen de overkapping van den linkervleugel nog in bewerking is. De beide torens, die ter zijde van den hoofdingang worden aangebracht, voldoen uitstekend.
 Door het hellend terrein is het mogelijk geworden, de ruimte onder de beide zijvleugels in te richten voor de buffetten.

tel.
kunst en letternieuws.

 Te rotterdam zijn eenige jonge kunstenaars bezig een vereeniging te stichten, genaamd vrije kunst, waarvan tot nu toe leden zijn: de heeren brondgeest, acteur; jac. van gils, architect; de moor, linse, krulder, stutterheim, addix, van dongen, schilders; speenhoff en van veen, schrijvers; bogaard, dichter en mej. penning, pianiste.
 Deze vereeniging zal eerlang, de volgende circulaire, waarin haar plannen worden uiteengezet, in de wereld zenden:
 De kunstenaars-vereeniging, die zich onder bovenstaanden naam heeft gevormd, bedoelt voornamelijk te bevorderen de toepassing van kunst in het maatschappelijk leven, en een sterke reactie te verwekken tegen de aanstellerige en waardelooze producten, waardoor de smaak van het publiek misleid wordt.
 In onderlinge kritiek, in eerlijk streven naar waarheid en oorspronkelijkheid zoekt zij de kracht, die noodig is, om met vrucht werkzaam te zijn en de belangstelling van het publiek in kunstenaars en hun arbeid aan te moedigen.
 Maar dat alleen is niet voldoende. Ze moet zelf voortdurend met de stukken bewijzen, dat ze haar taak ernstig opneemt, en daarom zullen van tijd tot tijd voordrachtsavonden en exposities georganiseerd worden, hier en elders, waar de donateurs toegang zullen hebben en zich van het streven der vereeniging kunnen overtuigen.
 Een serie artistiek uitgevoerde boekwerken — publiek verkrijgbaar, maar voor de donateurs belangrijk lager in prijs — zullen op ongeregelde tijden onder den titel vrije kunst I, II, III enz. in het licht verschijnen en door hun inhoud: proza, poëzie, illustraties, muziek, architectuur en critiek van de leden een blijvende herinnering aan den arbeid der Vereeniging zijn.
 We rekenen er op, dat velen huu belangstelling in deze zaak door een jaarlijksche geldelijke bijdrage zullen toonen, want hoe rijkelijker de middelen toevloeien, des te krachtiger zal er gewerkt kunnen worden.
 Daar Rotterdam buitenaf de niet zeer eervolle reputatie heeft, dat iedere kunst er absoluut kwijnen moet, wil deze vereeniging toonen, dat hier toch wel iets goeds tot stand kan komen, maar daartoe behoeft zij uw medewerking. Als die onmisbare factor aanwezig is, neem ze op zich de verwachting, door dit prospectus opgewekt, in alle opzichten te vervullen.

tel. d. h. brondgeest, Pres.
j. h. speenhoff, Sec.
jacs. van gils, Penningm.

 — Het Haagsche Dagbl. deelde mede, dat dr. a. bredius zijn ontslag als directeur van het Mauritshuis heeft genomen wegens de benoeming van den heer f. g. waller tot onder-directeur van dat museum.
 Naar aanleiding van dit bericht verzoekt de heer bredius genoemd blad nog te melden, dat de benoeming van den heer waller heeft plaats gehad geheel buiten zijne voorkennis en dat terwijl door hem iemand anders was voorgedragen en de Regeering hem uitdrukkelijk had gezegd, dat een door hem voortestellen kandidaat „natuurlijk voorgedragen zou worden.”
 Voorts wordt aan het Haagsche blad nog uit goede bron verzekerd, dat de heer waller zelfs niet gesolliciteerd had.
 Er worden pogingen aangewend om dr. b. voor het Mauritshuis te behouden.

tel.

 dr. a. bredius, directeur van het Mauritshuis, heeft, naar het Dagblad van Zuid–Holland en ’s Gravenhage meldt, eergisteren aan H. M. de Koningin-Regentes een request om ontslag aangeboden.

„arti et amicitiae.”

 Op verzoek van de „Société Imperiale d’Encouragement des Arts, sous le haut patronage dc S. A. R. la Princesse Henriette d’Oldenbourg, à St. Petersbourg,” heeft de Mij. „arti et amicitiae” zich belast met de organisatie eener Hollandsch afdeeling voor de „Exposition Internationale d’Affiches Illustrées” welke door bovengenoemde vereeniging in de maand november a. s. te st. petersburg zal worden gehouden.
 Het programma voor deze afdeeling zal aan de Nederlandsche kunstenaars worden toegezonden en aan het bureau der Maatschappij arti et amicitiae ter gelegener tijd worden verkrijgbaar gesteld.
 Bestuurderen der Mij. arti et amicitiae stellen zich voor om van deze bijeen te brengen collectieve inzending eene vóór-tentoonstelling te houden in de kunstzalen hunner Maatschappij.

tel.

 — De Vereeniging kunst toegepast op boekbanden, die het vorige jaar te leiden en utrecht haar pogingen tot herleving eener lang verwaarloosde tak van kunstnijverheid met succes bekroond zag, zal van 15—27 februari a. s. haar 3e expositie in het Stedelijk Museum aan de Van Baerlestraat hier houden. Ditmaal heeft het bestuur voor de eerste maal ook eenige buitenlandsche binders uitgenoodigd in te zenden. Toezegging werd gedaan door de heeren t. j. cobden-sanderson te londen, e. ludwig te frankfort, a. m. paul adam te dusseldorf en de welbekende forening for boghaendwerk te kopenhagen.

amst. c.
dienstaanbiedingen en vacantebetrekkingen[2]


ERRATA. ar­chi­tec­tu­ra no. 6, 6 feb. 1897.

 Verslag der vergadering R K. Gildebond:

Bladz. 33 kolom 1 regel 14 v. o. staat: schoone” moet zijn: lichaam.
1 16 v. b. werd” wordt.
1 10. v. o. van de rede” moet zijn: aan de rede.
2 1 v. b. wezenlijkheid door” moet zijn: wezenlijk dan.
1 10 v. b. hooren” moet zijn: toonen.
  1. Sic. red.
  2. Deze rubriek is uitsluitend opengesteld voor leden van A. et A. en voor abonné’s op dit blad.