Pagina:De Telegraaf vol 005 no 1810 Avond-editie.pdf/3

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


 En niet slechts de verhevene personen van de gewijde verhalen, maar ook de alledaagsche, tot den plat-realiatischen onsympathieken Laban toe, geven gehoor aan de vermaningen van Jaweh en zijne Engelen. De godsstem beheerscht zoowel het particuliere als het publieke leven der oude Israëlieten; op haar berust de rechtspraak, op haar de wetgeving.
 Door haar leeft het profetisme dat de eenheid en de eigenaardigheid van het volk heeft bewaard. Ook in de dagen der Maccabeeën verstomde zij niet en luider dan ooit verheft zij zich in den veel bewogen tijd, die getuige is van de opkomst van het Christendom.
 De vraag is nu: Hoe moeten wij, die niet meer de naëve wereldbeschouwing der oude volkeren hebben, ons daartegenover stellen?
 Welke van de hedendaagsche opvattingen zal ons kunnen voldoen? Wij erkennen niet met den Calvinist in bovengenoemde stem de stem van het absolute wezen zelf – wij schrijven niet, als de rationist, de geheele voorstelling aan opzettelijk bedrog, en niet, als de materialist, aan zinsbegoocheling toe.
 Wij, beoefenaars der zoogenaamde occultische wetenschap, kanten ons niet tegen andere wetenschappen; wij betwisten niet de waarde der genetisch-kritische methode; wij sluiten ons oog niet voor de verheven symboliek, die de leerstukken der Christelijke kerk doordringt, maar boven alles houden wij ons aan feiten en aan de resultaten van nauwkeurige waarnemingen.
 En wanneer wij ons nu niet alleen in de studie der gewijde geschiedenis, maar in die der geschiedenis in ’t algemeen verdiepen, wanneer wij onze aandacht vestigen op de orakels der oudheid, op het demonium van Socrates, op de heiligen, op de visionairen onder de Waldenzen en Camisards en eindelijk op de feiten, die tijdens de laatste vijftig jaren zich bebben voorgedaan; wanneer wij dan telkens en telkens weer op occultistische phenomenen stuiten, dan vragen wij of men hierin kan volstaan met de oppervlakkige uitlegging, die ook nu nog maar al te vaak van dit alles gegeven wordt? Of wij van absurditeit zijn te beschuldigen, wanneer wij in dezen de inwerking van bovenmenschelijke machten niet uitsluiten, wier bestaan immers à priori niet kan worden geloochend.
 Daarna ging mevrouw Van Calcar over tot de bespreking van het geestelijke zintuig, vergeleek dit met het lichamelijke en kwam tot de slotsom dat tusschen beide rapport bestaat en dat beide aan de wet der ontwikkeling zijn onderworpen. Het psychische zintuig onderscheidt evengoed de nuances der verschillende klanken als het lichamelijke en moet evenzeer zich door langdurige oefening bekwamen.
 Dit gaf spreekster aanleiding kortelijk hare traducianistische opvatting aangaande het ontstaan der ziel toe te lichten. Er is evengoed een transcendentaal als een somatisch atavisme denkbaar. De zienswijze der Westersche theosophen als van Swedenborg Oëtinger, Oberlin en Davis onderscheidt zich in dit punt boven die der Oostersche door haar eenvoud en soberheid.
 Van genoemde zieners verhaalde mevrouw Van Calcar het een en ander, waaruit bleek, hoe bij hen het geestelijk hooren evenzeer als het geestelijk zien harmonisch ontwikkeld was. Ten slotte wees zij nog op den machtigen invloed der toonkunst, die niet alleen in staat is het ruwe gemoed en het zieke gestel te verkwikken, maar die ook in het medium de geestelijke vatbaarheden doet ontsluiten en de gemeenschap tusschen de zienlijke en onzienlijke wereld bevordert.Tooneel.

 De heeren Prot vragen ons de aandacht van het publiek te vestigen op het klimmend succes, dat de klucht „’t Paradijs“ bij de wederopvoering inoogst.
 ’t Wordt zoo con amore gespeeld, dat de toeschouwers vergeten, dat ’t stuk ’n klein beetje ondeugend is.VERSLAGEN.GEMEENTERAAD.

Vergadering van Woensdag 15 December 1897, des namiddage 1¼ uur.

Voorzitter de heer Vening Meinesz.

 Behalve de ter visie gelegde zijn nog bij den Raad ingekomen de volgende stukken:
 I. Adressen van J. J. van Dijk en S. Godefroi Jr., houdende verzoek om hun kosteloos schuttersuniformen te verschaffen.
 In handen van B. an W. ter afdoening.
 II. Ongezegeld verzoek van J. Kramer, om vergunning tot het met zand schrijven van gedichten van godsdienstige en zedelijke strekking op den openbaren weg.
 Wordt overgegaan tot de orde van dan dag.
 III. Adres van A. Cardozo, huisvrouw van M. Schaap, houdende verzoek om haar vergunning te verleenen om met een kar met fruit en aanverwante artikelen te staan aan de Nieuwe Achterstraat voor de diamantslijperij-maatschappij.
 In handen van B. an W. ter afdoening.
 IV. Missive van dr. G. M. Molengraaff te Pretoria, houdende verzoek om eervol ontheven te worden van zijne functie van curator van het gymnasium alhier.
 Wordt eervol verleend.
 V. Adres van W. Schiewink en R. van der Laan, houdende verzoek om hunne dochters, leerlingen van de Jan van der Heijden-school, toe te laten tot eene Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus.
 In handen van B. en W. ter afdoening.
 VI. Adres van J. N. Molenaar, houdende verzoek om eervol ontslag wegens gezondheidsredenen, tegen 1 Febr. a.s., als onderwijzer in het handteekenen aan de openbare lagere school der 2e klasse Lr. Q. met toekenning van pensioen.
 Wordt eervol verleend.
 VII. Adres van O. Poeder, houdende verzoek om geplaatst te worden ala bode ten Stadhuize of in eene andere voor hem geschikte betrekking.
 In handen van B. en W. ter afdoening.
 VIII. Adres van S. Lek, houdende verzoek om hem kosteloos een schutters-uniform te verschaffen.
 In handen van B. en W. ter afdoening.
 IX. Adres van de afdeeling Amsterdam van den „Bond van Nederlandsche Onderwijzers”, waarbij adhaesie wordt betuigd aan het adres, dd. 22 October jl., van de Amsterdamsche Gymnastiekonderwijzers-vereeniging, betreffende eene nadere regeling van het salaris der onderwijzers en onderwijzeressen in de gymnastiek.
 In handen van B. an W. om praeadvies.
 X. Mededeeling, dat door den Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland, bij beschikking dd. 30 Nov., benoemd is tot buitengewoon veldwachter dezer gemeente C. Faber, die op 10 Dec. d. a. v. in handen van den rechter in het 3e kanton den voorgeschreven eed heeft afgelegd.
 Voor kennisgeving aangenomen.
 XI. Missive van Ged. Staten der provincie Noord-Holland, ten geleide aan hunne beschikking op het bezwaarschrift tegen den aanslag in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen, dienst 1896/97, ingediend door A. van der Heide Wijma.
 Voor kennisgeving aangenomen.
 XII. Adres van A. P. van der Putt c.s., magzzijnhouders en winkeliers aan de Kalverstraat, Nienwendijk, Damstraat en Reguliersbreestraat, waarbij zij er op blijven aandringen, dat een einde worde gemaakt aan de schandalen, veroorzaakt door het venten van de schandaal-colporteurs.
 De burgemeester stelt voor dit stuk te stellen in handen der commissie voor de strafverordeningen.
 De heer Brongers stelt voor de zaak te bespoedigen.
 Mr. Van Nierop zegt naar aanleiding van ’t verwerpen van beide voorstellen in de vorige raadszitting, dat men reden heeft tot ontevredenheid over de meerderheid van den Raad. Adressanten wenschen speciaal het voorstel van de Raadsleden Caroli en Van Gigch aangenomen te zien, dit blijkt uit het adres; het gaat hier niet bepaald tegen straatschandalen maar om de aanneming van het voorstel Van Gigch en Caroli.
 De voorzitter wijst nog op den minder gepasten toon van ’t adres; hij blijft bij zijn voorstel het in handen van de Comm. voor da Strafverord. te stellen.
 Aldus besloten.
 XIII. Adres van L. van der Tas Dzn., architect alhier, waarbij hij verzoekt om intrekking van het Raadsbesluit dd. 23 September 1896, waarbij bepaald is, dat de bouwterreinen, welke aan de gemeente toebehooren, tenzij daaromtrent andera zal worden beslist, niet verkocht, maar in erfpacht uitgegeven zullen worden.
 In handen van B. en W. om praeadvies.
 XIV. Adres van mej. de wed. J. H. Daam—Hemminga, houdende verzoek om eervol ontslag met 1 Jan. a. s. als eerste onderwijzeres in de handwerken aan de o. l. school 2e kl. letter E, met toekenning van pensioen.
 Wordt eervol verleend.

Agenda.

1. Verordening Plaatselijke directe belasting.

 Voordracht van B. en W. om, met intrekking van het Raadsbesluit van 27 Oct. jl., in afwachting van het opnieuw vaststellen der geheele Verordening op de heffing eener plaatselijke directe belasting naar het inkomen, daarin thans eenige wijzigingen te brengen in verband met de Wet van 24 Mei 1897.
 Aldus besloten zonder discussie.

2. Pontveer in het Rokin.

 Praeadvies van B. en W., op het adres dd. 12 Oct. jl. van A. Roos & Co. c. s., bewoners van het Rokin en omliggende buurten, houdende verzoek om het pontveer in het Rokin te vervangen door eene vaste brug voor voetgangers.
 Met het oog op de eventueele demping van het Rokin achten B. en W. een uitgaaf van ƒ 5000 voor een voetbrug niet gerechtvaardigd. De conclusie van het praeadvies strekt dus tot afwijzende beschikking.
 Mr. Fabius zegt een en ander over de leelijkheid van het Rokin: de eene kant is breeder dan de andere, de gracht loopt af naar den huizenkant.
 Aan de andere zijde van den Dam heeft men ook een gracht gedempt; de toestand is daar zoo, dat spr. niet graag een dergelijken toestand aan ’t Rokin zou wenschen. Spr. vreest dat men zal moeten komen tot halve demping van ’t Rokin en bepleit de plaatsing van bouwen op een verhoogd voetpad. Of evenwel een brug tot versiering zou bijbrengen, betwijfelt spr.
 Mr. Blooker antwoordt, dat hij den heer Fabius niet volgen wil in zijn rede omtrent de misdrijven tegen de schoonheid. Spr. geeft intusschen toe, dat de tegenwoordige toestand aan ’t Rokin niet de meest gewenschte is. Hij meent echter dat de Raad onder de tegenwoord[i]ge omstandigheden niet zooveel geld mag uitgeven als noodig mocht zijn om daarin verandering te brengen. Plaatsing van boomen zou gevaar voor ’t verkeer opleveren; demping van het geheele Rokin zou 2½ ton kosten.
 De heer Hovy wijst er nog op of particuliere tabakshandelaars niet een klein bruggetje zouden knnnen leggen.
 Nadat dr. Blooker heeft gerepliceerd wordt conform het praeadvies besloten.

3. Bediening van het Gemeentelijk pontveer in het Rokin.

 Voordracht van B. en W. om met ingang van 10. Januari 1998 de Naamlooze Vennootschap „De Havenstoombootdienst” op haar verzoek niet verder te belasten met de bediening van het gemeentelijke pontveer in het Rokin, en de bediening en ontvangsten van het pontveer te verpachten in het openbaar of onderhands.
 De heer Brongers geeft in overweging om een onderhandsch accoord te treffen met den man die thans het pontje bedient.
 De heer Van Leeuwen zegt dat het voorstel van den heer Brongers wel in overweging kan worden genomen, doch het ligt voor de hand, dat er nog meer gegadigden zijn; dus is openbare inschrijving gewenscht.
 De voordracht wordt goedgekeurd.

4. Verhuring van terrein aan de „Nederl. Scheepsbouw-Maatschappij“.

 Voordracht van B. en W. tot onderhandsche verhuring van een terrein, gelegen aan de Wittenburgervaart, aan de „Ned. Scheepsbouw-Maatschappij“ voor den huurprijs van ƒ815 per jaar.
 Wordt goedgekeurd zonder discussie.

5. Afkoop van Polderlasten.

 Voordracht van B. en W., om hen te machtigen tot den afkoop der polderlasten van den grond, kad. bekend in sectie C, no. 2371.
 Wordt goedgekeurd.

6. De politie agent P. Arends.

 Adres van P. Arends, gewezen agent van politie, houdende verzoek om ondersteuning, aangezien hij tengevolge van mishandeling voor den dienst ongeschikt is geworden; — met het voorstel van het Raadslid W. Hovy, ingediend in de Raadsvergadering van 10 Nov. 1897, strekkende om:
 „Gedurende hoogstens één jaar ƒ6.— per week toe te staan, ter ondersteuning van het gezin van den ontslagen agent van politie P. Arends, en dezen inmiddels te stellen onder behandeling van den Hoogleeraar dr. C. Winkler, om onderzoek te doen naar den aard zijner ongesteldheid.”
 De heer Hovy wil op den voorgrond stellen, dat zijn voorstel geen critiek bedoeld op de houding van B. en W., maar alleen een vraag van billijkheid is, zooals door een werkgever tegenover een werknemer moet worden betracht.
 Spr. heeft den agent bezocht. Deze heeft alle energie verloren, hij is zeer ziek en hulpbehoevend; de indruk van ’t gezin was overigens zeer gunstig. Spr. zou daarom gaarne zien, dat de agent Arends zou beschouwd worden als tijdelijk geschorste, wien de Raad nog alle uitkeering verstrekt.
 Dr. Kuyper, geneesheer-directeur van het Wilhelmina-Gasthuis, heeft getuigd, dat de man abnormaal is; hij wenscht dus nader onderzoek door een deskundige.

(De zitting duurt voort.) 


TWEEDE KAMER.

Vergadering van Woensdag 15 December 1897, des voormiddags te 11.15 uur.

(Per Telefoon).

Vervolg van het Bijblad.

 De heer Staalman is verwonderd over de verklaring van den minister in zijn antwoord, dat er geen verschil meer bestaat over de taak van onze zeemacht, want de discussie van dezen dag bewijst reeds het tegenovergestelde.
 Intusschen, waar wij eenmaal eene marine noodig hebben, en eene marine niet denkbaar zonder schepen is, zal spr. zich niet tegen het aangevraagde schip verzetten. Over het verschil tusschen dezen minister en zijn voorganger zal spr. niet uitweiden.
 Dat verschil staat nu eenmaal vast, en door de redevoeringen in deze Kamer zal de minister wel niet zijn standpunt willen verlaten. Door den minister is met lof gesproken over het type-Kortenaer, hetgeen spr. genoegen deed, ook al zal het hem niet verwonderen, dat een opvolgend minister zegt, dat dit type niet meer voldoet.
 Spr. ziet voorts niet in, dat nu weer uitgaven voor het schip de Valk moeten worden aangevraagd, want het schip wordt zoo goed als niet gebruikt.
 Het ware beter het te slopen. Hij herhaalt aan het 4e schip zijn stem te zullen geven, omdat het hier te lande op stapel gezet wordt, en in verband daarmede zou hij gaarne zien, dat in het bestek bepalingen omtrent minimumloon en maximum arbeid werden opgenomen.
 Verder wijst spr. op het tekort van het personeel, bepaaldelijk van machinisten en op den zwaren ongezonden arbeid in de machinekamer.
 In het laatste ligt de voornaamste oorzaak van het tekort, daarbij moet er worden geklaagd over slecht en gebrekkig logies. Wij moeten onze marine-mannen niet behandelen als vee. De toestand moet verbeterd worden en dan eerst zal het noodige marinepersoneel voorhanden zijn. Eindelijk komt spr. tot de minder goede verhoudingen tusschen het personeel aan boord der oorlogsschepen.
 De verhouding tusschen meerdere en mindere is allerminst zooals zij behoort. Maar de minister zegt, dat het hem onbekend is. Welke middelen moeten toch worden aangewend om den minister op de hoogte ta brengen? Gaat een mindere zich beklagen, dan heeft hij kans ontslagen te worden.
 Intusschen kan spr. zeggen, dat de toestand op de Piet Hein niet veel verschilt van anarchie, waarvan spr. eenige staaltjes mededeelt. Onheusch is de behandeling dikwijls van de minderen en ook noemt hij enkele feiten waaronder één, voorgevallen te Hellevoetsluis op de Krokodil, waar voor een der manschappen een telegram was gekomen, dat zijn vader ernstig ziek was en welk telegram de man niet kon krijgen.
 De directeur van het telegraafkantoor moest er bij te pas komen.
 Laat de minister toch wel begrijpen dat er thans niet meer met de manschappen kan worden gehandeld als voor 30 of 40 jaren, maar dat zu middelen kennen om hunne grieven bekend te maken.
 De heer Van Bylandt wijst er op, dat ieder schip van een minister wordt bestreden en dat dan daarbij telkens gezegd wordt, dat men er wel voor zou zijn, indien maar een ander type werd voorgesteld.
 Al wil spr. nu niet ontkennen, dat die telkens terugkeerende bestrijding voor een deel ook te wijten is aan de opvolgende ministers, toch zal hij zich voor dit schip verklaren. Z. i. is door geen der sprekers aangetoond, dat dit schip niet zou passen in het stelsel indertijd door minister Van der Wijck verdedigd.
 Daarbij legt hij er den nadruk op, dat wij voort moeten gaan en niet stil mogen staan. Laat men er toch op letten, dat alle zeemogendheden hare marine versterken, dat zij al meer vasten voet in Afrika krijgen en daarom ook gedacht moet worden aan versterking van onze Indische vloot.
 Laat men nu niet krenterig zijn, laat men er nu niet veel meer over praten en zeuren, doch laat men ter wille van het vaderland, het schip toestaan.

De zitting duurt voort. 

Vervolg Nieuwstijdingen. Bij de verkiezing van een lid van den gemeenteraad van Steenwijkerwold verkregen bij eerste stemming de heer A. Hollander 76 en de heer Van Riesen 75 stemmen.
 Bij de herstemming kreeg de heer A. Hollander 99 en de heer Van Riesen 8 stemmen, zoodat gekozen is de heer Albert Hollander te Eind v/h Diep gem. Steenwijkerwold.Kilometer-boekjes.

 Met ingang van 1 Januari a. s. worden bij de Staatsspoor kilometerboekjes 1e en 2e klasse voor 500 Kilometers ingevoerd, geldig gedurende zes maanden, prijs ƒ15 voor de 1e en ƒ11.25 voor de 2e klasse. De waarborgsom voor deze boekjes bedraagt ƒ2.50.
 De kleur van den omslag dezer nieuwe boekjes is (evenals die der boekjes 3e klasse voor 500 kilometers) geel, die van den omslag der daarbij behoorende suppletie-boekjes is blauw.Een nieuw bankiersgebouw.

 Naar men verneemt is de firma Vlaer en Kol, bankiers te Utrecht, door aankoop voor een bedrag van ƒ125.000 eigensresse geworden van het groote pand aan de Oude Gracht bij de Bezembrug aldaar, waarin de firma A. Sinkel haar manufacturen-magazijn heeft gevestigd, zoomede van het daarnaast gelegen perceel, waarin het tapijt-magazijn dier firma wordt gehouden en zullen de kantoren der firma Vlaer en Kol op Lepelenburg en in de Viestraat eerlang worden vereenigd en overgebracht naar de nieuw aangekochte perceelen.W. Degenhardt.

 Heden vierde de heer W. Degenhardt zijn tachtigste verjaardag.
 Vele blijken van belangstelling mocht „meester” Degenhardt ontvangen; tal van bloemstukken waren den krassen man gezonden.
 In den namiddag maakten velen van de gelegenheid gebruik den jarige hunne gelukwenschen aan te bieden. Een groot aantal telegrammen, brieven en kaartjes werd in den loop van den dag ontvangen.Hooger Onderwijs.

 Leiden Bevorderd tot doctor in de geneeskunde de heer Johannes Rudolphus van Geuns, geb. te Utrecht, met een academisch proefschrift, getiteld: „Experimenteel onderzoek over het ontstaan van katarakt na onderbinding der venae vocticosae“.

Lager Onderwijs.

 Tot directeur aan de Rijkanormaalschool te Middelburg, is benoemd de heer Ph. Rank Lz. leeraar aan de Rijkskweekschool voor Onderwijzers aldaar en wel ter vervanging van den heer L. de Man, die wegens hoogen leeftijd eervol ontslag gevraagd heeft.

HANDELSNIEUWS.

ROTTüuDAM, 15 December.

AMsTKR'JAM, 15 December. KofKe. Ooed ordinair Java 37 c Oood araraga Santo* 22 c

Afgedaan 838 bn. ex direrae achepen alhier gedopt; 2o bn. Brintik alhier gedopt ex SoeviUng; '14 bn. Djae ex diverse achepen; sl bn. Djelem alhier gedopt ex üengaran; 179 bn. Tjidjangkar albi'-r redopt, 10 bn. Ooeooeng Malang alhier ge.lopt, S'ï bn. div. aooiten, 53 bn. 'ljelung alhier ge-iopt, b 3 bn. N oen. joer ez diverse achepen; 140 bn. Molio Ardjo ex üedt en rrncrv*; 72 bn. Kali i'jarak, 06 bn. Tjikupo Majak Liberia ex rVtofea 6*pk*§; 22 bn. Liberia ex diveree achepen,- 22H bn. div. Liberia ex div. .diepen. Nog werden afgedaan 20 bn. Baroe (afd. 6 Nov.), 120 bn. Kaiimania (afd. 18 Nov ). 70 bn. rjoenrher Bopoog (aM. 27 Nov.), 142 bn. Kroawoek (afd. 8 Dcc), 64 bn. Djalera lald. 10 Dcc) Kalne.Omzet op tarmHn 1500 bn Java. i Santo*. Tolra*10-80"- SUJOtt- JO.SOU. 2.30 a. December 36-4 8.1% Böi/4 18% lst/, Januari 35% 35V, 3 % I*% )Bs,g ls*, februari 34Wa 31»/» 311» lft.% l.s J/g 10% Maart 9S*(, ÏV, (IM, 1»% 1»1 Hg 101 I April 84Si, ït-% 54% lh^B 18», Mei 34U, 3.r 341/. 54.. 34..'. i-Jifa l-"ö 1;'.;. O'S ober 3i.4 344 e SS 1/4 18i/4 l»Ua t Nove.rber 34f4 3U4 ;>4l'4 19V, ü's-, HO/, December 85 35 35 19% Ifs', 191, Btauamiag: kalrajtalia. kalm I kalm. kalm kalm taa ep termijn. Banks. BlUltoo. etrolto. Oenuoontz. December 57% 8711, 87% 87% Jan.. . . 37i% 37U, 87*4 87>

Tlat op termijn. Banks Billltoa. Btralts Gem. eontr. December . 37N, 371/, S7Sf4 SJ.fj Januari . . 371/, 87U, 377/, f Februari . 87W, 37% »'"/ a fh Maart. . .37*/, S<»/s 88 «'l's April . . .37»* 3731 t 33 37V4 Mey . . . 377' «77/, 13 STJk tiemming prijsh. feper op termijn. La ra po ng Ia «nt Vor. knar*, heden. Vor. koers, kad sa December lts,! ls-, e Juli . . • ii>Ma l'-'Vi a Jannart . 18., 1»., . Angnttas >»u« lJ' « • Februari. lss/4 isn, . KepL . . . i»*l l»ra . Maart. . 187 b 187;. , Octoher . H*a . April .19 10 . Norembet 19W» I»'% . Msi . . . 191/, 1914, , December IMnt 194/ s . Jnni . . 19U> 191/ j , Januari . — — , Stemming prijsh. Omsat 1400 bn. Rente. Goed ordinair Java 87 ot Oood ara ragt Santos 21 ot. (nisuwe oogst.) Afgedaan 21tl bn. Pengadjartn sx igttttmnon sn «l-leropkon; 205 bn. Dermo ex Vye.opt; 216 bn. Moern. boel, 100 bn. Java, 3 bn. Bakosng, 8 bn. Botmber Telngo, 192 bn. Gloenaing ex Otdt; 36 bn. Kcalon larnbaiig alb. hedopt, 24 bn. Dampab Banjon alb. gwlopt, 2< bn. Keeloe Koto alb. gedopt, 33 bn. Java ex div. gehesen. Nog werden afgedaan 31 bn. 8o amber Moedjoer ei tramt, ;6 bn. ex j;agitmaoa. fcaic... Ouizei op taruiijn — ba Ja»». I Santos. 2-SOo. December. — - — ls»f. lbty, li*% Januari. . — — — 141/, lsli, 18*3 Februari. — — 18!,» lsl/, IW/a atonrt...— — — 101/ i 181/, I**% April — — Ims/j IS«|, l*y. Mui .... — — — l.s*,, 1-Li, isr/« Juni....— — — l»a/, 19 Jnli. .. — — — 185/, 18*, 181% Aog. .. — — _ 19 is 7;t 191/, bept, ..— — _ I j Ang./Sept. 11.30 18.30 Maart/ A pril 17.90 17,SÜ Sept'Oct. ——.— A pril/Mei VlB— 17.90 j OcU/Not. - kalm. Br-n ra. Term jn-noteering Decan-Ler/ 12 april ..ƒ 12 Augustus/ 121% Januari ~ 12 klei .... 12 Beplemb. , 121% Februari. .12 Juni ... 12 October. . . 117« j klaart. ..12 Juli . . .. Hijg Novemb. . Wis Loco/12i/a. Stemming «aak, Decemb. , 117% Verwigini wan ten Tmrtnjnhandti in (Jranez. Noeeriogeii □.«■legodeeld door li. VAS KAVOWIJK. Hegge IS Dec.' 14 Dcc | IS Dec. P-Mrt. , Iï*i l.Üjj ,12»' 130,' 1 .128, 130* p. Mei . 126, 127, — ,128.127,-—I .128, 1.7, — fMlur. Biet vaat, koopers terngboudend. Dtc ƒll geboden, Mei ƒ10», geUaan. Boeverij»». Afgedaan 13 kn. Foelie. Tabak. Afgedaan 10 til Mary laad. Aangeroerd per at. Oengaran fan Ja7a 3015 pn. Java, verdeeld al, volgt: 235 pn. HEL/MD, 3uo pn. lIKL/ÜD, 490 pn. Abf, «07 pn. AK, 62 pü. M/C, lï<> pn. JLLB,L1i:,M,8, 28t pn. Kaliaojar, 869 pn. Vbli, 319 pn. VKA. De beide laatste partijen zeilend verkocht Tin kalm. Ban ka prompt ƒ 37Vn gehouden. IVtrelrum onveranderd. Margartpr. Afgedaan 100 ta. seleon Moria Ei.ra ƒ 3», lii ta. idem / 3sl/_, lOC ta. Heltuet f 39, 30 ts. Snpreme ƒ 38, 23 ta. Monarch f ii*tt, 81 ta.Briltiant Ex.ra / 341/ j, 15 ts. Otrard ƒ SS. | BCdIEUAM. 13 Dee. Noteering van de Makelaar* Moutwijn . . perNed. vat en tonder faal/ 7.— I «onder Jenever. ... . . . » . ,11.— dabe- AmaL proef. .... . . .12.50 luwt Inf Spoeling-cotuniieeie /1-60 par ke o;. Ko taa ring vai den Brandersboni Montw,in/5s 4 fZKi per heet. et. tonder f nat ca ecuder belaating.

GOEDERENMARKT.

LONDEN, 15 Dec. (R. O.) 1 Torweladlng vn de koet tan verkoop aangeboden. Aangekomen -. FA KUB, 15 Dcc i.R.>>.) rlueollr. loopende maand fr 57.75, Jan. fr. 57.75, 4 eerste maanden fr. 57.25, 4 maanden van Mei rr. .-6.2:>. Lijnolie, loopende rund fr. 37 28, Jm. fr. 37.25, 4 eerste maanden fr. 37.50, 4 maanden van Mei fr. 35.75. Npirltaa. Loopende maand fr. 44.75, Jan. fr. 44.76, 4eerate mdn. fr. 14.2', 4 mdn. van Mei fr. 43.1». Melker. »8 gr. dadelijk fr. 2%.— i 2&60. Witte Nr. 3 loopende maand Ir. 31,10, Jan. fr. 31.60, 4 mdn. van Maart fr. 32.30, 4 maanden van Mei fr. 31.26. (joratfiueerd fr.&>.:-0 t fr. 100.—. Meel 12 ! merken. Loop. maand fr. 61.40, Jan. fr. 61.10, 4 eerata ra. fr. tO.1' i, 4 m. van Maart fr. 60.25. Tarwe. Loop. m. I fr. 2-1.30, Jan. fr. 29.60, 4 eerste maanden fr. 29.10, 4 I maanden van Maart fr. 28.50. Rogge. Loop. maand I fr. 1 •..■»), Jan. fr. 1-.J.0, i eerste maanden fr.15.50, 4 I maanden van Maart fr. 18.50. Raapolie en Witte Suiker fianw; Spiritnaen Rogge kalm; Hamer 8»° prijsh.: Meel en Tarwe gedruku| Weersgesteldheid: betrokken. LlVEltPoou 16 l>*o (£.0.) Katoen. Verkoobt IOaiOO bn. Invoer 34,000 bn. Blamratag|onverunderd. | Br.Kt.US, 15 Deo. (K.0.). ttolrttaa. Loco 37.20. UHE.Üt.V, 15 Deo. (R. O.) Peirnl-o.n. Looo 4.95 ' brief, — , a.«Mt Wlloox 241,',. Arm-tar On.lohy ï«l|!,, l bo,cl grexmj 39V4, UM 18 V«. Pto raming eeer raac Hawaï r*aC| Jdem mhon eleme middies —. Itljot kalm. Horna rast. KEULEN. 15 Dcc (R. O.) Tarwe. Vreemde —.— Rotte, dadelijk, vreemde —.—. Raapolie, dadeijk Lo- o 61.—, Nov. —. —. Weersgestelheid: vor.t. Kjnhoogie ten 11 are 3.61 «. Bericht van D. SCII 'MACHSH. LONDEN, 15 Deo. (11.0 o.) Saikor vaat. Dcc Jan./Mrt. Mei Oct/Dec B/S K 9/1% K 9/7% K 9<7% K. Berichten van JOU. SEitLÜ. lornt, UAVRH. *cQ» van O. Dotti A Oc) Dcc Maart Mei Dcc 10.15 a. 37% 37% Bs% 3lw4 W 12.5 a. 37% 38% 3*% 29% K Ontv. 14 Dcc- Rio 21,000 on., Santo. 25,000 aa. PKPKR. HAVRE. (Depeohe van O. Dottl ds Oo.) 12.6 a. Dac 39% Maart 40% Mei 40% KATOEN. LIVKRPOOL. (Depêche van Jol. Serra**.) KU7 n. kalm. Maart/April 3.101/1 Jali/Aug. 3.16 Bericbt van PLATE & PARIS» k AIO KV LIVERPOOL. (Depêobe ran M on. Bower AOo.) Dcc Jan/Peb. Mrv./Apr. Mei/Jnni 10.49 n. prysh. UK 3.9 K S.: j K 3.13 V MAAGDENBURG 15 Deo. (12n). Saiker zwakker. Dcc Jan. Jan./Mrt. Maart. April Mei 9.20 >X3O 9.87% 9.45 HM 9.57% Bericht van H. A. VAN OVEItZEE. Korni HAMUUKü. {DJpich* van Joswich 3c Oo.) Dcc Maart Mei Sept. ÏOA» a. kalm. 31l/4 31% 32 32% 2.35 o. prijsb. 31% 82% 32% 13% ktriHalß. HAMBURvi, (DépJohe vaa Joewiob. * Oo.) Dcc Maan Mal Ang. 10 20 a. kalm. 925 9.47% 9.62% 9..50 2.35 o. prrjab. 8.22% 9.46 9.07% 3.77Uj Beriehtvaa UTHEL'n *t O-K KATOüS kalm onveranderd. LIVERPOOL, 10.4 n. Mrt/April 3.10 kalm. 11.63 , , 8.10 , 15 Dcc 14 Dcc 13 Dcc Dee./Jar. 3.9 3.8 8.8 Jan./Pebr. SJ 3.8 3.8 Febr./Maart 3.9 3.9 Maart April 3.10 3.11 3.H April/Mei 8.11 3.11 3.10 Mei/Jon! 3.12 3.12 3.12 Juni/Juli 3.13 3.13 8.13 Jali/Ang. 8.14 8.14 8.11 Anr./SepU SUS 3.15 3.15 OcL/Nor. —.- ._ .._ Nor./ De»..— —■-..— -.—

BUITENLANDSCHE BEURSNOTEERINGEN.

LONDKN. ( Vroeg koot ten.) ISDecl4Dec 15Dec i!4Dec ly4pCtCons.ll.i j 113 Para Carp-pr. WM 101/ a 4pL.R.'BU,2a.IOIVi I 1041/4 ErleSp.-mü. 15»/, 15./, 4 , Spanje 607/, 60X/, Can.-Pao, A. 82*/, 82*, Gec. Torsen 21*/4 ilV< St. L. Naau. s!>s<, 5W'( Tpt.Portngal 20*;, 104/, Cent Pac II»", 117/, 3 , KgvpieUloot/, lotiu, A.oh. Top. 13*4 13»/, 4 , Mexioo %>,: 901/, Uruguay 41%] 401/4 ParnC'or.gtw. 2W, Onioaa — j — PARIJS. (Knri/caerie».) 15 Dcc 14 Dcc 15 Deo. ( 14 Dse BpCtFr.rentio t.irl 103.80 spe Rail* le-Ó0 I 9*1.50 SM, do. do. 108.80 106.80 4 .Egypt,'76—.—. —1 BBCt.Portng *U 0 —— 31/, , sp. —.— —r— 4B.Spanjs 6L— Bl.— A. Panama —.—.| —*— Turken gec 22.— 22.— Stem ulnj prijsh. prijsh BERLIJN, (cMtssvtm) 15 Dtc 11 Dcc 15 Dcc 14 Deo gpCt Duits. I 6pOt ItallJ 94.50 95.— Rij keieen. 97.—j 97.— Gec Turken —e-A ÏL9G do. Pruissla. 1 Wars.-Ween.—. —.— Console. 97.50 97.40 opcTrantT. — - —— SpuPap.Msl 100.70—.— 8 . Mexioo 90.70 , 96.90 8. Zilv.Jan. 100.70 100.40 Wiaelkoerun. 4. RnsL Bin. 66.80 —.— Londsn 8/4,2HM 120.86 Bt.i,Rase,N4—. .— da 3/m. 20.20 I2OJO 4p.Ra

Madrid (SMWwr., 14 Dee. '13 Dea I pCt Btnnent. Spanje «4.70 I 64.63 4 . BoltenL UtUSO | 80.50 FRANKFORT (Siatbxrxm) 15 Dcc 14 Dec. I 15 D*e.l HDee spt.Fap.Mel tó.so 55.5 J |4pt.Raaa.'Bo 102.50 102.80 6 . Zilv Jan. 85...0 4 . do. BinJ. «6.70 6tt.70 Ooet.Bk.-ae. 799.— *oiv- Wutaikaerun. do.Cred.-ac 9.'.* i.—< 2»4.— Parijs kj. 80.60 80.70 Fr.OostSp. 28 L—| 279.— Unden , ZtSJU) 203.60 Doucn.Xnrl_. £K!.— >.«.— Weenea, 168.90 168.70 1p.H00g.0dr102.40 102.40 Amatd. , 16&A0i 168-50 4 pGtbpanje •IO.SO bu.6o Plaatadisoooto 47,1 4% WICEN'KN ( Vrvcjeoeruni 15 Dcc li Dec. 15 Dec. HDec 6pt. Pap. Mei loi.ou 101_60 Aand.Oia.rJp.—.— :— r— 5 . Zilr.Jan. 101.3 J 101.10 4p.Hung.(l. 12L50: 121.40 1 '"at. A. **i 143.— 143.— WintiiAteten. do. A. M 4 188 181.— Londen . . 120.50 120.70 3pc.Theia»L 1!8.—137.50 Parijs . . 47.!«> 47.50 4 . Bodencr. 118 117.— Amsterdam 99.50 09.80 Credit-Act. 351.10 34J.>iO i-apoléen I'or aO7 U^S Bank-Act. 91t3 G4S.— Zdrer-agio 100.— 100.— i ! Turk. Loten 63.40 59.— Steinn.iiig: vast ! vaat

OVERZICHT VAN DE BEURS VAN DEN DAG.

lieden had de maandelijksche rescontre der Handelmij. plaats. Men besteedde pet. Prolongatie tot pari. l'assagekoera was 134Y, terwijl op de volgende rescontre ran 12 Januari 1811» ad 134" ia 67% werd gedaan. Ëuitenl. btaatsf. waren tamelijk prijshoudend, zelfs Venezuela beter, alleen Spanje tlauw. Amerik. Sp. meerendoela flauw en lusteloos. Nat. Staatsf. stil doch vast. Buitenl. so rten nagenoeg onveranderd alleen Venuzuila '~ hooger, doch Spanje 1 lager. 1-ager: En.in 1, Falembang Sumatra 2. Hooger Ned. Fat 1/., Dcli Mtj. ■/.. Dcli Bat. 8, Senembah I, I angkat Tabak '/_, Herriiigs 2, Kon. Paketvaait 6!/_, Kon. Pot 2, Ind. Bank 2. Binneni. tsptren voor Holl. '/« williger, ook Shares ' s beter. Russische stil.

Slotkoersen van officieel genoteerde fondsen op Woensdag 15 Dec. 1897.

4 pc Oblig. Ru.land 1594 G31/,. 6 pc. oblig. 2a oeria Uaxlco 3.°i

NIET OFFICIEEL GENOTEERDE FONDSEN.

Varna:dtid op 15 December. I Me-iegwieeld door t'KANs A. WaanjTxaaiaa Ja, I Ned.-lnd. Exploratie Maatschappij 4JU — Taook-Mij. .lUuiboang* .... 15a — 4 pc. Onderl. Uyp-Bank .... 100'/, — Oblig. iSoemalaU. 4do — Ruasiao I'etr. Lig. Fuel Cy.. . . 140 145 I'ref. Aand. dito diw — — Sumatra t-.xpL Hu 100 — 1 iJijohouw Mu. .Totok* . .. . /IsO - • Müi:büuw.-Mij. .fJwool' 9»1/, — J iteli juataii Zold-West. f IH.— — Erie Öpoorweg-M|J. ie pref. Aand. . 38", — Kansas City-fitabutv & Uulfsh. 23/, 231/, 6 pc. üblig. Orig. Uulf bonda .. 80 80'/, 4'/, pc. Mexican Intern. Sp. lly. .89 s,10 90 | PaBsagekot.-r8 Uandel-My .... iH4f/ê — ' Prolongatie koers , .... pari '/, -

W I *>MB LKO ER, CIL

Aiool.rJarn. 15 DOC Partje. . kort f 47..571% p Italië. . 8/m. / 44.50 g . ï/m. . 47.50 g Petersb. 3nv .125.— g Belgl» kort , 47.-0 g Weenen 3/ra, , 6-SJO g , 8/m.. 47.30 g Ooet.Bkp.Vm. . 8-1 g Zvitsereche k. , 47.50 g Dailocu* kort . 59.25 g , 8/m . 46.50 g . S/m. , 68.50 g Spanje S'rn .171.— g Londen kort . H.071%g Portugal 8/m . L 7« g , 2/m. , 1L94 g l'.aaUJiscontd 2% » — pCt I «IMMKLKOKnMEJ M ■OTTERDAK. j . Dl»c i Per l 3/m. | Kort. Londen ... 8 pCt Jg \ f ILBI 'j UjiSiu Ptrija ... 2 .Fa. 100 . 47.60 [. 47.* l Ant-enßrnsvsl 3 J , WO , 47.10 j, 47 J 5 Zwila.Banki.i. 1% .' 100 , 47.07 V» L 47.55 . | Duiucheßbkp 5 ,M. 10. 68.10 , 50.25 1 Weenen ... 4 .'Ft 160. 9t.75 . 99.75 Ital. Bankpl .5 , Le. 100. 4V5 . 45.15 8t Peterabnrg - , Ra. * —. IrJanbon.. ~e J. lüuj . —.— / —L ; Noor^llankpt— Kr. J

SCHEEPSTIJDINGEN.

(Vervolg)

BINNENLANDSCHE HAVENS.

Aoialrrdam aang. 14 Dec. Ondtne at., Hamborg, meel en «tokgoed, carg. de Wed. J. Selrn A Meyer, O.dok; 16 Dec. r'.uropean au. Hall, aieenk. en atnk* goed, carg. Holl. Bio.i..ib..Mij, H.kade; SLiellrakt tU, ' Liverpool, zoot en vtuktroel. carg. Van Es & Van Ommeren, t'.duk; Trmtvaat at, Bhield*, moet laden voor Delagoabaal, carg. Van Ka * Van Ommeren, Tl.kade; Wality et. Bonos, ijzererts, carg. Rav* , til% st., Orangem.; Nepturn et, Bremen: Print irederik Hendrik at, Paramaribo. Wind Z.W. Vlle aang. 15 Dec. Zeemeeuw, recherchevaartaig. Vertr. 15 Dec. 7ml st., Londen; c-'larlta* at., idl; J*r»/. Bugt aL, linll. Harllngeo vertr. 15 Dec. Btarlmg el, Londen; Taai at, id.; Pro/. Bnys *t, Huil. DelfsiJl aang. 15 Dcc Pcrti at. Hamburg. Ifaaaalnle aang. 15 Dcc Ruhrort st. Hamborg. Vertr. 15 Dcc Hetaeria .t, Middle*bro; n«utt., Bilbao; Tanger at, Hamborg; folirpL, id.; JiarwicAec, Harwich. Vll».let.n aang, 15 Dcc Koningin Wilkelmina tt, Qneensbro; General sU, Dnrbao, vertr. n. flambard. Gepaaa. 15 Dec. Ihtneard Antwerpen n. I eith; Babiburg st, id. n. La Plata; Kote Catiie *t, id. n. Yokohomo. Vertr. 15 Dcc Nederland et, Qneeuebro.

Tarana» aang. H Dec. Jmm st, Riga.

BUITENLANDSCHE HAVENS.

Rreraen aang. 14 Dec. Crefeld st.. Ga'.veston. Dal-nartellen gepasa. 15 Dec. T.m. UilttTtun sL, Penarth n. Knst. ndje. DaaUlg vertr. 14 Dec. Carl-js st, Rotterdam. I'rrauip aang. 13 Dcc Fan ati, Anderaen, Vaneonvtr n. Amsterdam (om gedeeltelijk tt loeeen). ■lamherg ts vertr. 15 Dec. .Venna st, Schiedam (r. Pernan), na reparatie. l.nuJrn vertr. 14 Dse. Glrnattn st, Ytkohama; Botienian st. Boston; Faro» st., Brisbane. Memel vertr. 14 Dcc Condor en st, Rotterdam. Naw-Ttrk nitgekl. 2 Dcc Uaintut, Jaoobs, Antwerpen. Odeaaa vertr. 14 Dec. ClaterhVl et, Kotterdam. Pbliadelphls aang. 3 Dcc CAartolt st, Kotterdam. Pralrhr gvpaae.l4 Dec. SvanUn st, Nicolajeu" naar Rotterdam. Havanaan vertr. 1 Dec. Benssur, Tsllefstn, Anjer. Kt. Joke. vertr. 28 Nov Jrtaetm, Hyrertsen, Zaandam (niet 21 Nov. als vroeger gemeld).

Per telegraaf van Londen.

Balllmore aang. 14 Dtc. CYfrtaa tt-, Kotterdam; Tampieo tt,, ld. Delaware aang. 14 Dcc CaMtpe at, Soerabsjs. GlaraUar gepaaa. 15 Dcc Duniy at., Odeaaa naar stotterden?. Buel.a Tertr.lS Dcc VTainseM tt, Amsterdam. Malta gepasa. 15 Dac Jo'.n Rta.dh.twi at, I'utt n» Rotterdam. Pressie P lal gepasa. 15 Dcc Oesan ei., New-York n. Ameterdant. Terir» gepasa. li Dcc DtraY«at et., Ibrall naar Rotterdam. Het Eng. stoomschip Oen, vsn Londen naar Colcheater, la met het ran Kotterdam naar Londen bestemde Nederlandsche stoomschip Batavur lil nabij Uravesend ln aanvaring geweest, Waardoor bet stoomschip Gem li gezonken. V»a schade aan de Hataner JU ia niets bekend.

STOOMVAARTLIJNEN.

Het st Burgen-eester *m T.i, ». Amaterdam a, Batavia, arriv. 14 Dcc ta Purt Sairl. — Het at hnnii.iln-Kr,,nt.e vertr. lb Dac. t. Batavia naaj Amsterdam. liet et. Orotarao arriv. 14 Dcc V. Batavia te Rot. terdam. — Het st sarwaiaf v. Rotterdam n. Java vertr. 14 Dcc v. Adeo. Het at. rrtaa Fr-nVrlk Hen .rik Tertr. U Des. vsa Atnaterdam n. Paramaribo. Het at. Verudam «rriv. IC Dcc Tm. 7.15 o. Tas s.Vork te Rotterdam. Het at -.turn», rerlr. 14 Dec. t. Palermo n. Oadix, — Ue» et. Mrliia, t. Plllan n. Amelerdam, pass, 11 Vee. Kopenhagen. Het et, i..ner..l t. O.Afrika arriv. 15 Dee. te VI!»- -aingen, onu heepts en vertr. n. Hamburg, — Het at. OaMdaeraib, v. Hantborg en Antwerpen n. OlArrika, Tertr. 11 Dcc v. Adeo.

SCHEEPS- EN STRANDBERICHTEN.

Amsterdam, 15 Dec. De Rolterdamscbe ,Uoyd" zal een nieuwe vrachtboot, croot sü(jo ton, laten bouwen op ds werl ran Blobm & Vbss, te HambHrg. Daar bet op do Nederlandscbe scheepswerven thans zeer druk is, is deze bou w van een Nederlandsch stoomschip aan buiteulandsche bouwmeesters opgedragen. Vlissingcn, lö Dcc Do Heraelet Is mat assistentie ylot gekomen en naar zee gestoomd. Ilrnlnis-e, 14 Dec. liet iJe'gische echip Vier Gezusterx is alhier gestranti. Kkerrles, !3 Dcc Het atoomschip Ben Xevit, Tan Rotterdam naar Newport, ls lek alhier aangekomen. Cardlfr, li Dcc Het van Dordrecht alhier aangekomen stoomschip St, Andrews heeft aan den grond gezeten en zal dokken. Havre, 13 Dec. Het 4 dezer Tan New-York naar hier vertrokken mai.stoomschip La Tmratne, dat reeds Zaterdag.'ond binnen moest zijn. is nog niet aangekc nen. De vertraging wordt aan een klein ongeval toegeschreven. Men maakt zich daarom n> g niet ongerust — 14 Dcc Ken later l orieht meldt, dat da Ja Towaine nabij Llzard gestopt ligt, toonendo de signalen .onbestuurbaar*.

IJSBERICHTEN.

Pernan, 14 Dec. Dooi weer.

PASSAGIERSLIJSTEN.

Per ft. Prinses Marit, r. ]?»•»»,» n. Amsterdam, 18 Dee. te Genua aangekomen: inspecteur brj bet busctiweieo N. J. kollewijn mei rchlg. en S kind.; pret. der Wee»- en Boedelkamer <'. 1. E. Leijda, 1* luit. dar inf. W. E. Albeck Brusa- met eohtg., booMonJer'.vijitrp» mej. A. 1 . I. .«-eens Zijnen. Ie luit. kwartiermeester J. B. Plas met «ebt. en 1 kind, up. «ontrol. B. B. 9. Cohen 1 'n., benoemd directeur Tin de in Suriname op te ric'it-n caltunrtnin 1. R, Wiemen, Jnit. Kr eee 2a HL W. L*m. gepen, eom. 3e kt P. en T. U O. Moller mei 3 kind., St. C. ren I der Waarden met eentg. ea \md, P. J. de Pot, J. J. Scheep mee ecbu-, en 4 kioA, J. F. reu Tol, J. F. Tbooreos, A. U. Berennen. H. ren der Lus, F. J. Ten der Halst, Si. Manshand, O. Bol.

SCHEPENVEILING.

Te Rotterdam werden ht lenmlddag door don makelaar Martini Buns in openbare veiling gebracht de mail booten Print-» Eluaoelh en Print Hendrik beide nachtbooti.ri der Stoomvaart Maatschappij Zeeland te VlUaingen, 1607 tona groes en U 27 net. Reg 1...n_- 2.S voet. Breed op den romp 34' 9" en over do kasten 65. Hol 24' 8". Diepgang 12* met 2öo tona lading. Gebouwd bij John Elder te tilaagow in la.b en lhcö. Ingericht roor IÖO late klas»» paasagiera, 48 2de klas en aan groot aantal ateerage. Electriseh licht, oscilleerende Oom po i d surfaca condensins; machines 4UOO Ind. P.K. Cylindera diam.63"en 104". Slag 7 toet. 80 lis s oomdruk. Vaartsoslbeid 17 knoopen. De ka. I» dezer booten zijn slechts zes en zeven jaar cud. Bij opbod en afslag gingen beide stoomschepen afzonderlijk ieder voor f 119,010 en daarna tezamen voor f 2ft-<,oüo, welk bod, evenals da belde vorige, gedaan werd door dan boor W. F. Delcampo ta süravonhatto ais gemachtigd* : voor zijn principalen. ZQ werden achter niet I gagand.

Weerbericht van 15 Dec. (vm. ... uur).

/ Opgemaakt a/d. Pil.-loricoiiii< te Arustsr.lam r/h / **. .V. efei, Iaat. Bind Ver-! l„A,»! I» (VeT? Plaatse», in and.j RlCH- £ " Fel»-sahlj mM. ia ; t. a reah met 700 | stoJ TIJ.O. » : grm- ! N«t. -r "-git' v locht <g in hoofdteak door de premie) beheersebt en is veelal, Toorai orer bet Zuidelttk deel der Noordzee cu Kng. Kanaal, buiig van karak* ter. Aan de Noordsche kust en de Oostzee-koiten was de wind meest Z-O.-lijk, orerifrem meest Znid en Z.W. terwijl de Inelit Tri] a'gemeen betrokken of r genanbtig was. in West-Europa srjn hier en daar oTerrloedige regeni geTallen o. a. 2 > mM. te Vilentia en 15 mM. te He d'Aix. De lemperatonrsreranderingen loopeo zeer ntteea | in Zuidelijk Frankrijk koelde het belangrijk aX De ' barometer bij oue is sedert Tin morgen langzaam, en gestadig rijzenJe. Verwachiing: Nog TeranderlQk, nog meest boiig weder. In Nederland was beden morgen 8 n. bet gr. bar. afw. eerechil Maastr.. 3.8 Vlisa. en ten 12 u. 30 Maastr. 5.2 Hel. Hoogste temp. ia 63 F. te St. Mathiea, league ia 18 gr. F. te Hiparanda. Binnenlandsch Weerbericht 15 Dec. 12 u. 3e u.m.

T/d. FiL tnr.obt te Atnstar.L T'n. K. N. Met, lost. BARuMSTES-i" WIND. 1 \jS . P— J . , Teert. 3% Groningen 66.0 - U Z.Z.W. 5 Lbew.f 80 Helder 8-tS — 8.S X.W. 7 . 48 Amsterdam 881 - 4.7 7. Z.W. 8 bew. 80 Vlissingen 67.7 — 4.3 W.Z.W. 6 reien. 47 Uaasslricbt 6Z5 — 0.1 Zuid. S z,bew. 80 Groot»teB«ometer. ? S" H X' iKEïïïïf»* £ Jt " S 14/12 8 nat avond Baroai. 751.5 lüer.u. 47gr. Fabr. 15/12 8 . morgen , 7fiS.9 . 46 , . . 2 , middag , 75.1.6 . 43. . Waarnemingen te Amsterdam: Vtaguter-oouiead 8 aar tot bsdea S aart Hoogi'.etentp. 50 Fait. Laagst* . 48 . . Vtrwaehtlng wind: tot Z.W.

Binnenlandsche Markt- en Vischberichten.

{ Vtnvlo). WOERDEN, 15 Deo. Aangeroerd 159 partijen. Goadaehe ka»e ls soort / li— s. / 2V 0 Ss soort /19 A ƒ 22, swaardew / —.— *—, Kdaaamer tuam Se soort ƒ —.— k ƒ —.—, Derfcy ƒ —r— per 50 Kg, Handel traag. KRALINOSCHÏVERR, 16 Des. Heden weides, ler markt aangeroerd 1» winter zalmen / 1.95 A 2.30, - somerzalmen 1 >e— a -.—, • öt. Jaoobzaliuen ƒ -e-* 4 •»— per Vi K« bansrsus . elft «Ue /"— opbracht.