Pagina:DutchPettyBiography1782 AlgemeeneOefenschoole.djvu/7

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
43
Het leeven van Henrik Oldenburg.

inzonderheid die, welke eenige betrekking hadden tot de verbetering van rytuigen, pompen en kanonnen. Maar weinige jaaren daarna vond hy zich in het midden van zyne naspooringen gestuit door het koud vuur in zynen voet, het welk een eind van zyn leeven maakte, in het 65ste jaar van zynen ouderdom, nadat hy ruime middelen van bestaan voor zyn talryk maagschap byeengegaard, en aan de armen in verscheidene Parochiën groote sommen by uitersten wille gemaakt had. In zyn Testament, waarin hy zyne Weduw en drie Kinderen in de bezittinge van zyne nalaatenschap, welke niet minder dan 12000 l. jaarlyks opbragt, stelde, verbond hy hen allerplegtigst om vooral op de algemeene nuttigheid agt te geeven. Hy stierf in de belydenisse van dat geloof, en in de aankleevinge aan dien Godsdienst, welke door de wetten in zyn Vaderland waren vastgesteld, in godgeleerde stellingen eer met onderwerpinge berustende dan die met naauwkeurigheid onderzoekende. De verscheidene navorschingen met welken Ridder William zich bezig hield, deeden blyken dat hy een vernuft bezat, groot genoeg om alles, waartoe zyne genegenheid zich uitstrekte, te onderzoeken; en het is te verwonderen dat hy tyds genoeg kon vinden om twintig Verhandelingen over verscheidene onderwerpen, en wel allen over gewigtige stoffen, op te stellen van welker inhoud wy egter, dewyl zy niet regtstreeks tot de Wysbegeerte behoorden, niet in het byzonder zullen spreeken.

 

Het leeven van HENRIK OLDENBURG.


Henrik Oldenburg sproot uit eene oude en aanzienlyke Familie, uit die der Graaven naamelyk van Aldenburg in Westfalen. Onze Schryver werd te Bremen in Neder Saxen gebooren, in den jaare 1626, en was Consul van

zyn
F 2