Pagina:Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde gemeenten gebruikt te worden.djvu/378

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

LIJST van alle GEZANGEN naar rang van het A. B. C.

Stijg nu mijn loflied! daar de Heer 145.
Stille rustplaats van Gods dooden! 182.

T.

Treed nu toe, verloste ziele! 106.
Triomf, Halleluja! triomf! 146.
Triomf! triomf! Immanuël 141.
Twijfling zwijg, zwijg bange smarte! 58.

U.

U, God en Heer! 97.
U loov’ en dank’ wat in ons is, 11O.
Uren, dagen, maanden, jaren 160.
U, Vader! U zij lof en prijs 95.
Uw dankbre Christenfchaar, 152.
Uw Heiland wordt in ’t graf geborgen, 134.

V.

Vader, vol van mededoogen! 84.
Verheft u , Christnen ! boven ’t stof, 147.
Verhef, verhef uw zegezangen , 153.
Verhoogde Heiland! trek ons hart 103.
Verlosser, Vriend! o hoop, o lust 49.
Vier, Wij van geest, 15.
Vloei nu, laat u niet bedwingen, 29.

W.

Waak, Christen! waak, blijf in ’t geloof 77.
Waar toe toch al dat angstig schroomen? 54.
Waar zijn de wijzen, die mij zeggen 9.
Wat bitter zielverdriet, 131.
Wat zwoegt een handvol stofs, tot mensch 23.
Wat zwoegt g’, o mensch! naar goud of eer, 89.
Wel hem, die zich verstandig draagt, 72.
Wie blijft U geen liefde schuldig, 64.
Wie maar den goeden God laat zorgen, 17.
Wij, allerhoogste Majesteit! 92.
Wij danken U, barmhartig’ God en Vader! 98,
Wij hebben zaam’ aan Jezus disch gezeten, 107.
Wijk aardsch geluk vol wisselvalligheên 183.
Wij knielen voor uw’ zetel neêr, 44.
Wij loven U, o God! wij prijzen uwen naam! 3.
Wij treên een’ nieuwen tijdkring in, 162.
Wij werpen ons voor U ter neêr, 34.
Wij wijden, gunstrijk’ Opperheer! 91.
Wil, groote God ! in onze lofgezangen 18.
Wil mij, wanneer mijn sterfuur naak’, 185.
’k Wil nimmer iemands nadeel zoeken, 71.
’k Wil U , o God ! mijn dank betalen, 180.

Z.

Zal een kind zijn’ vader minnen, 63.
Zalig! zalig, niets te wezen 68.
Zie erbarmend op ons neêr! 176.
Zie ons ootmoedig tot U naadren, 171.
Zing,