Pagina:In de sneeuw.djvu/81

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd

79

waarheid vol dankbaarheid jegens den Heer, die in zijne genade mij tot hiertoe heeft geleid; maar ik moest deze zaken aanroeren om u een helder en duidelijk inzicht in alles te geven. De moderne ideeën, waarmee mijne dierbare Gabriëlle in zoo nauwe aanraking is geweest, zijn n.l. ook op háar niet zonder invloed gebleven. Ik kan daarom niet naar volle waarheid getuigen, dat de vrouw, tot een huwelijk met wie ik u smeek uwe toestemming te geven, een echte, ware, eenvoudige geloovige is. Ik merkte dit reeds in 't begin onzer kennismaking op; maar het was er verre van af, dat deze omstandigheid een afstootende uitwerking op mij had; ik geloof eerder, dat de sterke aantrekkingskracht, die deze vrouw op mij uitoefende, voor een niet gering deel moet worden toegeschreven aan den innerlijken wensch, om deze zoo schoon begaafde ziel te brengen tot het heldere licht der genade. En onze gesprekken getuigden altijd van ernst, zelfs in de meest daarmeê strijdige omgeving. Ofschoon ik mij natuurlijk van elke poging om haar te bekeeren onthield, wijl dit haar zou hebben afgeschrikt en een scheiding tusschen ons te weeg gebracht, verheelde ik toch geenszins mijn