Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/123

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen
112
JOSEPH BRUIJNING(H)

27 Augustus 1650 ondertrouwden: Joseph BruUning van Londen, boeck- vercoper, weduwnaer van Experienti Jans, woonende aende -Beurs ende Merci Pelham van· .Amsterdam, weduwe van Carel Pelham woonende inde Halsteech. (Puiboek.) ' 15 Februari 1672 werd in de Nieuwe kerk begraven: Joseph Bruijnino- opde Beurssluijs, [nalatende] 1 [onmondig kind]..... Mercij Arnold de weduwe .... (Begraafboek Weesk.) 4 November 1698 aldaar: Mercij Arnold weduwe Joseph Brohwning inde Dirck van Assensteeg.


Bruijningsz (Bruijnen), Jan. - 28 November 1664 ondertrouwden: Jan Brrrijnen van Amsterdam, boecdrucker, weduwnaer van Jannetie Colets, woont op Vloenburg en Catlijntie Jans van Amsterdam, wed. van Jacob Planc, woontinde Staelstraet. (Hij teekent: Jan Bruijningsz).


Bueno, Ephraim. (Vgl. Ledeboer i. v .) - 29 November 1625 onder- trouwden: Ephraim Bono van ·Rodrigo, out 26 jaeren, geassisteert met Dr. Josephus Bonus zijn vaeder, woonende op Vloijenburgh en Estarr Bona, out 18 jaeren, geassisteert met Dr. Davit Arerij, woonende als vooren. (Hij teekent): Efraim Boeno. (Puiboek.)


Burgers (Borgers), Claas (Nicolaes). -- 2 Januari 1683 ondertrouwden: Nicolaes Borgers, van Staden, boeckvergulder, oud 25 jaren, in de Nicolaesstraet, ouders doot, geassistcert met sijn oom Jacob Locman en Helena Warnars van Amsterdam, oud 21 jaren, in de Lucijen- steegh, geassisteert met haar moeder Anneke Wijnaq.ds. (Hij teekcnt: Nicolaes Borchers). (Puiboek.) 12 Juli 1683. - Claes Borgers is in 't gilde gekomen den 12 Julij 1683, en heeft sijn burgercedul vertoont. (Boekverk. gildeb. Naamlijst.) 13 Januari 1696 werd in de Oude Luttersche kerk begraven: Elisabet Burgers, zuster van Claas Burgers, boeckvergulder, in de St. Annestraet. 20 Mei 1698. Zie i.v . Schot, J.


Burgers, Hendrik. - 7 November 1721. Hendrik Burgers en Karel van Rijschoten, boekverkopers te Amsterdam, berichten aan Burge- meesteren van Amsterdam, dat zij gaarne zouden willen zijn in de Compagnie van het drukken van bibels, Testamenten, Psalmen enz. 't welk haer beijde vaders lange jaren hebben gedaen en also sulks niet en vermag souder UEd. Groot Achtb. consentso keerende suppl. tot Uw Ed.Achtb. versoekende om toestemming. - Wordt verleend. (Boekverk. Gildeb. Requesten 1629-172& n•. 140b.) 20 November 1731. Renovatie van het octroij en privilegie tot het druk- ken van de "150 Psalmen Davids, in Nederduijtse sangveersen, oude en nieuwe rijmen, begrijpende d'alle in gebruijk sijnde psalmen, eertijts gerijmt door Willem van Haagt, enz.• ·, voor 15 jaren,_ aan Hendrik Burgers, weduwe Jan van Heeckeren) Isaak van derJAN BUS 113 Putte, Cornelis Oterlijk, Jan Spancem·der, Philip Loosel, PieterVer-

chûeren en de erfgenamen van Gijsbèrt de Groot, boekverkoopers

tot Amsterdam in compagnie. Voorn. octroij was den 28 Julij 1717 verleend aan de voorzaaten en predecesseuren van de supplianten. (Minuten oc!Jroijen 1731. Holland 1885. Rijks-Archief".) Burgh, Abraham (Meijnartsz) van den.- Abraham Meijnartsz van den Burgh, boeckverkooper; (een burgers soon) 't gilt gecocht A0 • 1644 den 13 Augusti. (In margine :) obiit. (Boekverk. gildeb. Naamlijst.) lö September 1644 ondertrouwden: Abraham Meijnderss van Amster- dam, boeckvereoper, out 23 jaC:r geass. met zijn moeder Maria Riewers, wonende inde Dijckstraet en Vroutie Jans van Naerden, out 22 jaer, geen ouders hebbende, geass. met haer Oom Marten Jansz. Brant inde Jan Roompoortstraet. (Hij teekent: Abraham Meinartsz.) (Kerk. huw. procl.).

27 Augustus 1651 werd in de Nieuwe kerk gedoopt: Maritje, dochter

van Abram M. vander Burg en Vroutje Jans. [Getuige:] Hester Willems. 11 Januari 1661 werd in de Nieuwezijcts kapel begraven: een kint onder den arm lsaac van den Burgh comt uit Jan Roonpoorts- toorensteegh tot de boeckverkooper. In de Oprechte ~1-laarl. Cour. van 1666, no. 47, wordt aangekondigd een boekverkooping op 7 Dec. 1666 te Amsterdam door Abraham van den Burgh in "De Gereformeerde Catechismus";

34 October 1669 werd in de Nie-uwezijds kapel begraven: een man

Abraham van den Burgh comt uit Jan Roonpoortstoorensteegh comt int graft van Marre~jen Jacobsz, laet na 4 kinderen. In de Opr. Hawrl. Cour. van 1670, nos. 32 _en 33 wordt aangekondigd een boekverkooping te Amsterdam op 19 Augustus 1670 door de weduwe Abraham van den Burgh. Evenzoo in 1676, no. 19, voor 19 Mei 1676. · g September 1680 werd inde Nieuwezijcts kapel begraven: een -kint onder den arm Abram vanden Bergh kompt uijt de Toornsteegh kompt int graft van Marritije Jacobs. weeduwe van Marten Janse Brant. 1.3. Juni 1705 aldaar: een vrou Vroutje Jans, wed. Abraham van den Burgh, compt uijt het huijs van Willem van Asperen, op de hoek vande Heere-straat, aan de Keijsers-gragt, compt int graft van Marritje Jacobsz wed. van Marten Jans Brant. Vgl. ook i. v. M. J. Brant. Burgb, La. - Zie: Laburgb. Bus, Jan. - 9 Maart 1687 werd op het Leidsche kerkhof begraven: A~netie Deun huijsvrouw van Johannes Bus: boeckdruckker, op de Nieuwe Heeregraft over de plantagie laet nae 2 kinderen. " 8