Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/52

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


o:m redenen buyten dese utspraecke wert gebouden ende goreser- veert pertijen haer actie dies aengaende te moveren in tijden ende wijlen voor als-ulcke rechteren ende op sodanige manieren te institueren als haere goede raijde gedragen sal sonder dat dae1inne yet wes tegens dese onse utspraecke sal gédaen werden ofte de selve daermede in eeniger wijse te prejudiceren blijvende niettemin de vordere questien boedanicb die sonde mogen wesen ofte genoemt werden ten vollen affgedaen en de geassopieert. Aldus utgesproocken ende verclaert bij de voorszgoede mannen ende hebben in der waerheit dese haere utspraeclce ende vercla- ringe in den registren ende ter presentie van mij Jan Warnaerts, openbaer notaris te Amsterdam, residerende bU den Hove van Holland, _geadmitteerd ondertceckent den 16 Februari 1627. (w.g.) J. Schaep, Pr. Opmeer, Hendrick Lourensz., Dirk "Pletersz Perssz.~ Broer Jansz. (Prot. p1·ot.l . .rota1·is Jan Warnaerts, Amsterdam.) 1 December 1644. 'restnment van Aygten Jacobs de vrouw van Jan Frederiksz Stam, boekdrukker, voogden Prof. Cbrestenins te Deventer en Dr. Johan Blau. (Nat. prot. Notaris Hazen, Amster·dam.)


Jllaeu, Willem. (1635-1659). - Circa 1673. De Heer en Mr. Willem Blauw 1), oud Schepen der stad Amsterdam en vrouw Magdalena van Erp, vrouwe van Wuiverhorst weduwe en boedelhouster van wijlen den Hr. Justus Bake, item de Hr. - en Mr. Laurens Bake, Heere van Wulverhorst, mitsgaders Urias Fais, alias Philips Levi, joodsche boekdrucker ter eenre ende de Hr. Rabbi Meijer Frankel ter andere zijden, de welke verklaarden metten anderen aenge- gaen ende geslocten te hebben het volgende contract te weeten: Dat d'eerste comparanten a:en den Hr. Rabbi Meijer Frankel tot Dantsich als hun lieden factoor door hunne correspondent aldaer in handen sullen doen stellen 500 stuks Joods Hoogduijtse bijbels van d'over::;etting van Rabbi Couckel, bij Filips Levi, volgens d'octroyen van de parnassins, van de joodsche natie en 't previlegie van sijn Koningt. Ma~jt. van Poolen alhier in Amsterdam· gedrukt. Dat de voorn. bijbels door den gemeltcn Hr. Rabbi Franke] tot nutte en voordeel van de gemelte compagnie en ingevolge van 't voorsz. Konings privilegie, soo aldaer tot Dantsich alsoock in Poolen ten besten en eersten doenlijk aen den man gebragt sullen werden gelijk mecde de verdere soodaenige boeken die de gemelte Hem·en Blauw en Comp. Wjders sullen gootvinden alsdan te $enden. Ende _ dat tot soo hoogen en goede prijse al,s den voorn. Rabbi Meijer s~l .~onnen bedingen, 't welk vim sijne goede sorge vlijt en since- nteiJt werdt toevertrouwt, dogh dat ingevalle hij anders niet erkende, het selve boek tegens drie guldens tien stuijvers gebonden en tegens 3 gld. vier st. ongebonden in goreede en baren I-Iollants gelt te verkoepen en de gelden daervan pretenderende aen de Vrouwe · wed. Bake voor de gemelte Comp. met de minste schade we1~den goremitteert ofte- anders in (wasche) te reekenen tot soodanigen 1) Hij werd in 1672 a.ls schepen afgezet en overleed 1674, het stuk zal dus als zeer wttarschijulijk op 1673 moeten gesteld worden.