Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/51

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


arabischc ende grieksche letteren ende pinsocnen als reste van meerder somroe hondert guldens 1naeckende te samen elff hondert ses en vijftich guldens mits dat de voorsz Willem Jansz Blaeu aen den voorsz somme sal mogen corten ende bij hem selven inhouden eerstelijek voor 't missen van oenige instrumenten ende 't justeren van de selve als mede van de rnatrieen te saemen de somme van hondert twee guldens eens, noch voor 't geene ont- breeckt aen de griecksche letteren ende pinsoenen sestich guldens eens, als meede voor 't geene ontbreeckt aen de drie sorten van de corpes staorten sessen dertich guldens, noch voor 't gieten van de cleijne Griecksche letteren voor anderen de somme van vijfftien guldens, mitsg-aders 't geene bij den selven Blaeu aen Nieolaes Briot in sijn leven tot verseheijden maelen is versfreckt ende be- taelt ter somme van hondert twee guldens twaelff stuyvers welcke voorsz pertijen bedragende te saemen drie hondort vijftich guldens twaelff stuyvers de voorn. weduwe gehouden wort te gehengen ende te _gedogen bij den voorsz Blaeu haer affgecort te werden. Ende noopende de wan leveringe van eenige rnatrieen bij den voorn. Blaeu begroot op driehondort acht en twintich stucx wert verstaen, dat in plaatse van deselve de weduwe zal mogen volstaen mits leverende hondert acht matricen, geteeckent in seeckere memorie met den letter, alwelcke de voorsz weduwe gehouden sal sijn indien sij eenige dersolver onder haer heeft ofte sonde connen becomen aen den solven Blaeu ter goeder trouw-en te leveren ende voor yder stuck van .'t geene sij niet sal comen te leveren sal daervooren moeten laeten corten een halve gulden. Sal roeede gehouden sijn de pinsoeuen va.n de groote nootcn indien de selven onder haer berusten aen de voorn Blaeu als-voren te leve:en ende deselve niet hebbende ofte niet connende leveren, verc.1armge doen de selve ter goeder trouwe niet achter te houden ofte weerloos geworden te sijn sal noch gehouden sijn aen den selven als vooren naer goede gedane betaeJinge te leveren alle de voorsz respectivo Grieckse pinsoenen soo di.e onder de Heeren goede mannen berusten, als die bij haer jegenwoordich ofte nader- bant sijn ofte bevonden sullen werden. Ende sal hier roeede comen te cesseren de vord-ere eijsschen van . 't approprieeren van d'instrumenten -mitsgaders t'affslaen van de rnatrieen t'justeren ende approprîeren van een instrument met verschejde sadels de geleeden ·schade bij fa u te van leveringe van de canon romeijn alsmoede van de -intrest van vijfl'hondert vier en dertich riemen papier bij de voorn. Blaeu gepretendeert. Ende sullen pe:r'tjen hiermede van den anderen in Jt geheel verdragen ende gescheijden sijn souder dat den een den anderen ut oorsaecke van de voorgaende contracten ende specialijck van de contracten van den ge April 1624 alsmede van den 29e Augusti 1625, eenige moeyenisse, aenspraecke ofte _on]uste aendoen sal, maer werden de se1ve contracten gehouden voor gedoot geannulleèrt ende in -a1len schjne oft' deselve bij pertijen noijt aengegaen, ofte gepasseert waeren utgeseijt t'poinct spreeckende van de leveringe van soodanige nieuwe affslagen ende rnatrieen boven deseventien sarten geroert in 't contract van 3e April voren gemelt 't welck