Pagina:Kleerkooper VStockum Dl 1.djvu/50

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen


Pieter Billié, boeckdrucker. Aldus luidt het in den klapper op het Weesboek 33, waar fol. 22 v. i. d. 18 Dec. 1669 medegedeeld wordt, dat Joost Cornelis 25 gld. "opbracht" ten behoeve van Margareet, oud 24 jaar, voor haar aandeel in een huis door hem te Leiden verkocht.


Bijsterus (Bisterus), Lucas. - 27 April 1674 ondertrouwden: Luicas Bisterus van Alkmaer, boekdrukker, out 22 Jaar woont tot Bloksijl geass. met Christina van Houten sijn moeder, en Lijsbeth van Velsen van Amsterdam, out 20 jaar, woont op d'Uyterse straat geass. met Jacob van Velsen haar vader. (Hij teekent: Lucas Bijsterus). (Puiboek.)

31 Januari 1682 wordt hij genoemd i. v. D. van Hoogenhuysen.


Blaeu, Willem Jansz. (1571-1638). – 16 Februari 1627. Alsoo verscheijdcn questien ende geschillen voor den E.gerechte deser stede Amsterdam ontstaen ende gerezen waeren tusschen Willem Jansz Blaeu eijsscher ende requirant ten eenre, ende Geertgen Jansdr. weduwe wijlen Nicolaes Briot gedaagde ende gerequireerde ter andere sijde wegens de coop en de leverantie van verscheijden pinsoenen matricen en de instrumenten naer utwijsen van de diversche accoorden tusschen deselve Blaeu ende Nicolaes Briot in sijn leven aengegaen, hadden schepenen partijen gerenvoyeert te gaen voor seeckere goede mannen omme voor de selve waer doenlijck haere differentien te vergelijcken, voor welcke pertijen verscheijden maelen gecompareert sijnde ende ongedaene saecke gescheijden, hadden, entlijck hierinne omme alle vordere oncosten, moeijten ende onlusten te verhoeden aen eenige dersolver mitsgaders andere naerderhant bij pertijen selffs daertoe specialijcken versocht ende gebeden alle haere questien ende vordere verschillen dies aengaende te moveren, alnogh ende allengh en al gesubmitteert ende verbleven ter arbitragie ende uitspraecke van den Eds Gerard Schaap ende Pieter Opmeer schepenen mitsgaders vande E. Dirck Pieters Henderick Laurensz ende Broer Jansz boekvercoopers en de druckers respective gelovende aen wedersijden haer d'utspraecke, dies aengaende te doen geheelijcken te onderwerpen ende in allen doelen naer te comen breder in d'acte van submissie op den 7den November laestleden bij pertijen onderteeckent vervat ende begrepen, welcken volgende de voorgemelte goedemannen naerdat sij pertijen ten weder zijden in 't lange ende hreede op verscheijden maelen hadden gehoort daerop gesien ende genoomen t'advys van luyden hen dies verstaende ende rijpelijck geleth op alles aen wedersijden ingebracht ende ter materie dienende was, hebben voor utspraecke verclaert ende gegeven als sij verclaeren ende geven mits desen, dat den voorn. Willem Jansz Blaeu aen de voorgenoemde weduwe over de coop ende leverantie van de seventien soorten van matricen ende instrumenten int contract van den 3e April Ao 1624 midtsgaders 't voorder accoort bij den selven Blaeu ende Briot op den 29e Augusty 1625 aengegaen uitgedruct ende gespecificeert betaelen sal de somme van duijsent sessenvijftich guldens mitsgaders over de coop van seeckere