Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/11

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


vertiert; sonder dat het selve hoger beswaert sal mogen worden als het Sout der voors. Heeren Staten.

14.

De Riviere de Schelde, als mede de Canalen van 't 't Zas, Zwijn, en andere Zeegaten daerop responderende,sullen vande zijde vande Heeren Staten gesloten worden gehouden.

15.

De Schepen en goederen comende in, en uijt de havens van Vlaenderen respective, sullen niet alle soodanige jmpolitien en andere lasten bijden voors. Heere Coninck moeten beswaert worden ende blijven, als de goederen vande Schelde en d'andere Canalen in het bovenstaende artijckel begrepen in't op ende afgaen respective beswaert worden; Ende sal hier na geconvenieert worden tusschen partijen wedersijts over den voet vande voors. belastingen.

16.

De Hanze Steden, met alle derselver borgeren, Inwoonders en Landschappen, sullen in't stuck vande schipvaert ende commercie in Spagnien, Rijcken en Landen van Spagnien genieten alle ende de selve Rechten, vrijheden, immuniteijten, en privilegien de welcke door het tegenwoordich tractaet sijn geaccordeert, oft nae desen mochten geaccordeert worden, voor, en ten opsichte vande Onder- danen en Inwoonders vande Vereenichde Nederlanden, En reciproquelick de voors. Onderdanen en Inwoonders vande Verenigde Nederlanden sullen genieten alle en deselve Rechten, vrijheden, immuniteiten, privilegien, en capitulatien, soo over het stellen van Consuls inde Hoofd of Zee Steden van Spagnien en elders, daer het van node sal sijn, als voor de Coopluijden, Facteurs, Schippers, matrosen oft andersints, ende wen gelijck als de voors. Hanze Steden in't generael oft in't particulier hier bevorens hebben vercregen en gepractiseert, oft hier namaels sullen vercrijgen en practiseren, voorde seeckerheijt, vordelen en