Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/12

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


avanteijge vande schipvaert en commersie van haer Steden, Coop- luijden, factoors, Commisen, en andere die daer van dependeren.

17.

Sullen oock de Ondersaten en Inwoonders vande Landen vande voors. heeren Staten hebben deselve verseeckertheijt ende vrijheijt inde Landen vanden voors. Heer Coninck,die geaccordeert is aende Onder- saten vanden Coninck van Groot Bretagne bij het leste Tractaet van Vrede, ende de secrete articulen gemaect met den Connestabel van Castilien.

18.

De gemelte heer Coninck sal metten eersten nodige voorsorge geven datter eerlijcke plaetsen geordonneert worden tot de begraeffe- nis vande Lichamen der geenen die van der voors. heeren Staten zijde sullen comen t' overlijden onder de gehoorsaemheijt vanden voors. heer Coninck.

19.

De Onderdanen en Ingesetenen van de Landen vande gedachte heer Coninck, comende inde Landen vande voornoemde Heeren Staten, sullen haer ten opsichte vande publique oeffeninge van Religie, moeten gedragen in alle zedichheijt, sonder eenich schandael te geven met woorden oft met wercken, en sonder eenige lasteringe te spreecken; en het selve sal worden geobserveert bijde Onderdanen en Inwoonders vande Landen der voors. Heeren Staten comende inde Landen van sijne Majesteit.

20

Van gelijcken en sullen de Coopluijden , schippers, Piloten, scheeps- volck, hare schepen, Coopmanschappen, waren en andere goederen haer toebehoorende niet mogen aengeslagen nochte gearresteert worden 't sij in crachte van eenig bevel generael off particulier, ende om wat saecke datter zij, van oorloge off andersints, selffs niet onder pretext van sich daer te willen laten dienen tot