Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/14

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


Ende en sal de voornoemde ordinaris Justitie in geen gebreecke mogen blijven de vornoemde executie te doen, off te laten geschieden, en de contraventie te repareren binnen den tijt van ses maenden, naer dat de voors. ordinaris Justitie daer toe sal wesen versocht.

22.

Indien eenige Sentencien en Vonnissen gegeven waren tusschen personen van verscheijden partijen niet gedefendeert wesende, 't zij in materie civil ofte crimminel, die en sullen niet mogen geexecutreert worden,jegens de persoonen der gecondemneerden nochte hare goederen; Ende en sullen geene brieven van marque off repressalien geaccordeert worden, ten zij met kennisse van saecken, ende in saecken in de welcke sulcx is toegelaeten bij de Keijserlijcke wetten en constitutien en nae de ordre gestelt bij deselve.

23.

Men en sal niet mogen aencomen, incomen, ofte blijven inde havenen, baijen, plaijen, ofte Reeden van de Landen d'eene van d'andere met schepen ende volck van oorlogen in getal welck soude mogen suspicie geven, sonder verloff en toelatingen vanden geenen onder dewelcke de voors. havenen, baijen, plaijen, ende Reeden sijn, ten ware men gedreven worde door tempeest, ofte gedwongen't selve te doen door noot, en om te schouwen eenige periculen vande Zee.

24.

De geene op dewelcke de goederen sijn aengeslaegen en geconfisqueert ter oorsaecke vanden oorloge, ofte hare Erffgenamen, ende die haer recht hebben, sullen gebruijcken, deselve goederen, ende sullen de possessie vandien aennemen bij haer eijgen authoriteit, ende in cracht van dit tractaet, sonder dat van node zij te hebben recours aende Justitie, niettegenstaende alle incorporatien voerden Fisque, verpandinge, gedane giften, tractaten, accorden, ende transactien, ende wat renunciatien inde voors. transactien souden mogen gestelt sijn, om uijt te sluijten van een gedeelte vande goederen, den geenen die