Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/15

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


deselve behooren toe te comen; Ende alle goederen ende rechten die wegens het tegenwoordich tractaet reciproquelich den ouden proprie- tarissen, haren erven, ofte actie vanden selven hebben, sijn gerestitueert ofte noch gerestitueert moeten worden, sullen bijden selven proprie- tarissen mogen worden vercost, sonder dat van node sal wesen, daer toe particulier confort te verwerven; Ende sal dienvolgende vanden eijgendom van renten, die van wegen den Fisque in plaetse vande vercoste goederen sullen wesen geconstitueert, mitsgaders de renten ofte actien staende tot laste vande Fisquen respective, bijde proprieta- rissen vandien oock mogen worden gedisponeert bij vercopinge oft andersints, als van haer andere eijgen goederen.

25.

Dit welcke oock plaetse hebben sal ten proffijte vande Erffge- namen van wijlen den heere Prince Wilhelm van Orange, selffs voorde rechten die zij hebben inde Salines van het Graeff- schap van Bourgogne, die hunluijden sullen wedergegeven en gelaten worden, met de Bossen die daer van dependeren, ten opsichte van 't geene niet en sal bevonden worden dat soude sijn gecocht ende betaelt van wegen sijne voors. Majesteijt.

26.

Daer onder men mede verstaet begrepen te sijn de verdere goederen en rechten gelegen inde Graeffschappen van Bourgogne en Charolois, en 't geene volgende het tractaet vanden negenden Aprilis sestienhondert negen, enden sevenden Januarij 16c en tien respectivelick noch niet en is gerestitueert, sal aende proprieta- rissen, hare Erven, ofte actie vande selve hebbende, van beijden zijden alomme metten eersten ter goeder trouwen worden gerestitueert.

27.

Gelijck mede verstaen worden daer onder begrepen te sijn de