Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/16

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


goederen en rechten die nae uijtganck vanden twaelffjarigen trefves bij Sententie vanden Hoogen Raed van Mechelen tot nadeel vanden Fisque sijn toegewesen aen wijlen Graeff Jan van Nassau, ofte in wat manieren de voors. Graeff de possessie van dien heeft vercregen, in wat plaetsen, Landen off heerlichheden deselve toegewesen goederen en rechten mogen gelegen, en door wien deselve mogen gepossedeert sijn, welche sententie bij macht van dit tractaet is, ende voort gehouden als niet gegeven, ende alle andere vercregene possessie, als voors. is, te niet gedaen.

28.

Ende wat aengaet het proces van Chastel belin, geintenteert bij het leven van wijlen den voors. heere Prince van Orange, voorden Hoogen Rade van Mechelen tegens den Procureur Generael vanden Coninck van Spagnien, dewijle het selve proces niet en is getermineert geweest binnen den tijt van een Jaer, nae het vervolch daerop gedaen, gelijck als in't veertiende artijkel vanden twaelff jarigen Trefves was belooft te doen. Is verdragen dat aenstonts nae 't sluijten ende ratificatie van het tegenwoordich tractaet, den Fiscus uijt den naem van Sijn Malesteijt, ofte uijt wiens naem sulcx eenichsints soude mogen wesen, datelick affstant sal doen van alle de goederen inden voors. processe geÿscht, ende bij wien, oft uijt wat recht deselven souden mogen beseten worden, oock renonceren in naem en van wegen als vooren van alle actien en pretentien die de voors. Fiscus op de voors. goederen eenichsints soude mogen hebben, ofte comen pretenderen, om door den tegenwoordigen heer Prince van Orange, sijne Erven en nacomelingen, off sijns recht hebbende, datelick nae 't sluijten en ratificatie van dit tractaet, en uijt cracht van 't selve, en souder recours aende Justitie, te worden aengeveert en genomen in vrije en onbecom- merde possessie: mits dat die opgebeurde en genoten vruchten met de lasten vandien tot den dach van het besluijt van dit tractaet sullen blijven tot proffijt vanden Fiscus.