Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/17

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


29.

Indien in eenige plaetse difficulteit wierde gevonden opde restitu- tie vande goederen en gerechticheden die gerestitueert moeten worden, sal den rechter vande plaetse sonder uytstel de restitutie doen effect hebben, en daerinne den cortsten wech nemen, sonder dat onder pretext van onbetaelde capitatien off andersints de restitutie uijtgestelt sal mogen worden.

30.

De Onderdanen en Ingesetenen der Vereenichde Nederlanden, sullen overal inde Landen onder de gehoorsaemheijt vanden gemelten heer Coninck sijnde sich mogen doen dienen van alsulche Advocaten, Procureurs, Notarisen, Solliciteurs en executeurs die het haer sal goet duncken, waer toe oock deselve sullen worden gecommitteert bijde ordinaris rechters wanneer het nodich wesen sal, ende deselve Rechters des zullen versocht sijn; En reciproquelick de Ingesetenen en Onderdanen van de gedachte heer Coninck comende inde Landen van de gemelte Heeren Staten, sullen gelijcke assistentie genieten.

31.

Indien de Fiscus heeft doen vercopen van d'eene ofte d'andere zijde eenige geconfisqueerde goederen de geene aen wien deselve uijt crachte van dit tractaet moeten toebehooren, sullen gehouden wesen haer te contenteren, metten Interest vanden Prijs jegens den penninc sestien, omme daer van t'elcken jare betaelt te worden, opde neerstic- heijt vande geene die de voors. goederen besitten, andersints sal hunluijden geoorloft sijn hun te addresseren aende vercoste gronden en Erven; Met dien verstande, dat in plaetse vande vercoste goederen, affgeloste renten, ofte het Capitael vandeselve, door en uijtten naem vande respective Fisquen, opene brieven sullen verleden worden ten proffijte vande eijgenaers, hare Erven off des actie hebbende, die hun sullen dienen tot bewijs declaratoir, in conformiteit van het tractaet, niet assignatie vande Jaerlicxe betalinge op een Rentmeester inde Provincie daer die vercost ofte affgelost sijn,