Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/18

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


welcke Rentmeester daerinne sal worden genoemt, en sal den prijs gereeckent worden na de eerste vercopinge, publiquelick ofte andersints gedaen sijnde na behooren, van welcke rente het eerste Jaer veschijnen sal een Jaer nae date van het besluijt en ratificatie van dit tegenwoordich tractaet.

32.

Maer indien de voors. vercopingen gedaen waren geweest bij Justitie voor deuchdelijcke onwettelijcke schulden vande geene aen wien de voornoemde goederen plachten te gehooren voorde confiscatie, geoorloft sijn, die na haer te nemen, betalende den prijs binnen een Jaer, te reeckenen vanden dach vanhet tegenwoordich tractaet, nae welcken tijt zijluijden daer toe niet meer en sullen ontfangen worden, ende de voors. aenneminge ende hercopinge bij haer gedaen sijnde, sullen sijluijden daer van mogen disponeren, gelijck haer goet- duncken sal, sonder dat van noode sal wesen eenige andere toelatinge daer van te verwerven.

33.

Men verstaet nochtans niet de voors. na haer neminge plaetse te geven voorde vercoste huijsen gelegen inde Steden te dier oorsake vercost zijnde, om de groote in commoditeit en notable schade die de vercrijgers ontvangen souden ter cause vande veranderingen en reparatien die zijluijden inde voors. huijsen souden mogen gedaen hebben, daer van de liquidatie te zeer lanch ende beswaerlick soude wesen.

34.

Ende soo veel aengaet de reparatien ende verbeteringen gedaen aen andere vercoste goederen, daer vande vercopinge is toegelaten, indien die worden gepretendeert, de ordinaris Rechters sullen recht doen met kennnisse van saecken, blijvende de gronden en Erven gehijpotequeert voor de somme daer toe de verbeteringen sullen worden geliquideert