Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/19

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


sonder dat nochtans geoorloft sal wesen aende voors. copers te gebruijc- ken recht van retentie, om daervan betaelt en voldaen te wesen.

35.

Alle verswegen goederen en rechten, roerende, onroerende, renten, actien, schulden, crediten, en andere die bijde Fiscus niet aengeslagen sullen sijn geweest met behoorlijcke kenisse van saecken voor den dach van het besluijt en ratificatie van dit tractaet, sullen blijven tot vrije ende volle dispositie vande eijgenaers, here Erven oft des rechthebbende, met alle de vruchten, renten, incompsten en vordelen, mede en sullen de geene die de voors. goederen en rechten sullen verswegen hebben, nochte here Erven daerover mogen worden gemolesteert vande Fisquen respective maer sullen de eijgenaers hare Erven, oft des recht hebbende ten opsichte vanden actie hebben tegen een ijegelick, als voor haer eigen goet.

36.

De Bomen affgehouwen na den dach van 't besluijt van dit tractaet, en die ten selven dach noch opden grond sullen gelegen hebben, alsmede de vercoste boomen die ten voors. dage naer't besluijt noch niet gehouwen mochten sijn, sullen blijven aende eijgenaers, niettegenstaende de gedaene vercopinge, en sonder dat zij gehouden sullen wesen eenigen prijs te betalen.

37.

De vruchten, huijren, pachten en incomen van Heerlicheden, Landen, thienden, visscherijen, huijsen, renten en andere opcomsten van goederen, die volgens het tractaet moeten gerestitueert worden, vescheenen nae den dach van't besluijt van't Tractaet, sullen voor het geheele Jaer den proprietarissen, hare Erven, oft actie vanden selven hebbende volgen.

38.

De huijren die gemaeckt sijn van geconfisqueerde oft aengeteijckende goederen (:niettegenstaende die voor veele Jaren sijn gemaect:) sullen