Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/20

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


expereren met het jaer van't besluijt van't tractaet nae't gebruijck vande plaetsen respective, daer de voors. goederen sullen mogen sijn gelegen, ende sullen de huijren vescheenen naerden dach van't besluijt van't tractaet, gelijck geseijt is, betaelt worden aende eijgenaers; Welverstaende indien den bruijcker der geseijde goederen voor't gewas van dien Jaren eenige oncosten heeft aengewent, dat deselve oncosten bijde eijgenaers aenden bruijcker sullen worden betaelt, naer costume ofte discretie vanden Gerechte vande plaetse daer deselve goederen sullen sijn gelegen.

39.

De vercopinge van geconfisqueerde oft aengeteijckende goederen gedaen sedert het besluijt van't Tractaet,sal gehouden worden nul, ende als niet gedaen, gelijck mede de vercopinge gedaen voor het selve besluijt tegens de verdragen oft accorden met eenige Steden int particulier gemaect.

40.

De huijsen van particulieren die gerestitueert sijn, ofte gerestitueert moeten worden volgens het tractaet, en sullen reciproquelick met garnisoen oft andersints niet anders ofte hoger belast worden, dan de huijsen van andere inwoonders van gelijcke gelegentheyt.

41.

Niemant en sal ter eenre ofte ter andere zijde, directelick oft indirectelick in't veranderen van sijne woonplaetse beleth worden, mits betalende de rechten daer toe staende, ende indien eenige beletselen sedert het tractaet geschiet waren sullen datelick worden affgedaen.

42.

Indien eenige Fortificatien ofte publique wercken ter eenre oft ter andere zijde, met toelatinge ende authoriteit vande Overheijt gemaect waren, in plaetsen waer van door het tegenwoordich tractaet restitutie sal moeten geschieden, de eijgenaers vandien sullen gehouden wesen haer te contenteren met de estimatie die daer van