Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/21

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


gedaen sal wesen door de ordinaris Rechters, soo vande voors. plaetsen als vande Jurisdictie die sij daer hadden, ten ware partijen daerover onderlingh accordeerden; Gelijck mede satisfactie sal gedaen worden aende eijgenaers vande goederen die tot fortificatien, publique wercken ofte Godshuijsen sijn geappliceert.

43.

Aengaende de goederen van Kercken, Collegien ofte andere pieuse plaetsen, gelegen inde Vereenichde Provincien, dewelcke leden waren dependerende van Kercken, beneficien en Collegien sijnde onder de gehoorsaemheijt vande voors. heer Coninck het geene voor't besluijt van't tegenwoordige tractaet niet en is vercost geweest, sal hunluyden weder gegeven en gerestitueert worden, en sullen in't besit vandien comen oock bij haer eijgen authoriteijt, en sonder hulpe van Justitie, deselve te gebruijcken, maer voorde geene die vercost sullen wesen voorden voors. tijt, oft bijde Staten van eenige vande Provincien in betalinge sullen gegeven wesen, de rente vanden prijs sal haer jairlicx betaelt worden tegen den penninck sestien bijde Provincie die de voors. vercopinge sal hebben gedaen, oft develve goederen en betalinge gegeven, ende oock en dier wegen geassigneert dat zij daer van mogen wesen verseeckert; Van gelijcken sal gedaen en geobserveert worden vande zijde vande gemelte hier Coninck.

44.

Aengaende de pretensien en jnteressen dewelcke den heere Prince van Orange soude mogen hebben ten opsichte van eenige partijen die hij niet en is besettende, daerover sal bij particuliere handelinge verdragen worden tot satisfactie vande gedachte heere Prince van Oragne; Maer wat aenraet de goederen en andere effecten waer van den voors. heere Prince is in possessie bij Octroij ende concessie der voors. haeren Staten Generael ende Bailliage van Hulseere Ambacht en elders, dair van hem de voors. heeren Staten 't sedert corten tijt herwaerts de confirmatie hebben verleent, alle de selve partijen sellen volcomentlick in vollen eijgendom blijven aenden