Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/22

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


voors. heere Prince, sijne erven en successeuren, oft des recht hebbende, sonder dat ijets sal connen gepretendeert worden opde voors. goederen uijt crachte van eenige articulen van het jegenwoordige tractaet.

45.

Aengaende seeckere andere poincten, die boven den inhoudt van het voorgaende artijckel affsonderlick sijn getracteert en overcomen en geteijkent in twee vescheijden schrifrten, het een vanden achtsten Januarij het andere vanden seven en twintichsten December sestien- hondert seven en veertich, voor, ende in naem vanden voors. heere Price van Orange, de voors. schriften en alle den inhoud vande selve, sullen eddict genieten en worden geconfirmeert, voltrocken ende geexecuteert nae hare forme en teneur, min noch meer, als off alle de voors. poincten in't generael, off een ijeder vandien in't bijsonder van woort tot woort waren geinsereert in dit tegen- woordige tractaet; Niettegenstaende eenigerhande clausulen van dit tegenwoordige tractaet, desen ter contrarie, welcke clausulen men verstaet te derogeren, en worden expresselick gederogeert door dit jegenwoordige artijckel, en welcke clausulen ten opsichte vande voors. twee schriften sijn, ende sullen gehouden worden als niet gedaen, en sonder dat ter oorsaecke vande selve het effect, voltreckinge ende executie vande voors. twee schriften vanden achtsten Januarij en vanden seven en twintichsten December sestienhondert seven en veertich sal mogen beleth, oft in eeniger- hande maniere opgehouden worden.

46.

De geene aen de welcke de geconfisqueerde goederen moeten gerestitueert worden, en sullen niet gehouden wesen te betalen de achterstallen van renten, lasten ende debvoiren specialick geaffecteert ende geassigneert op deselve goederen, voorden tijt dat zijluijden die niet en hebben gebruijct; Ende soo sijluijden daervover vervolcht ende gemoeit worden van d'eene oft d'andere zijde sullen werden gerenvoijeert als geabsolveert; Ende daer