Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/23

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


kennelick bevonden wort, dat alle goederen van ijemant van d'eene ofte de andere zijde geconfisqueert ofte aengeteijckent sijn geweest, soo dat denselven geene middelen heeft behouden, daer uijt hij de renten ofte interesten van sijn schulden vervallen gedurende de confiscatie ofte annotatie heeft connen betalen, deselve en sal oock vande reële lasten ende renten volgende het tractaet, maer oock vande generale ende personele belastingen vande Renten ende Interesten inden voors. tijt verscheenen gevrijt wesen.

47.

Men en sal oock mogen pretenderen voorde goederen die vercost ofte geaccordeert sijn, omme gedijct ofte herdijct te worden, anders als de opstallen daer vooren de possesseurs sich hebben verbonden bijde tractaten daer toe gemaeckt, met den jnterest vande gesurveerde penningen indien eenige gegeven sijn, oock naer advenant vanden penninck sestien als boven.

48.

De vonnissen gegeven omme de goederen en rechten geconfisqueert met partijen die gekent hebben den Rechter, ende wettelick sijn gedefendeert geweest, sullen houden, ende en sullen de gecondem- neerde niet ontfangen worden, om die tegen te spreken, tenwaere deur ordinaris wegen.

49.

De voors. Heer Coninck quitteert en renonceert aen alle pretensien van redemptie en alle andere rechten en pretentien, die hij soude mogen hebben ofte pretenderen en eeniger manieren opde Stad vande Grave, Land van Cuijck, sijn aenbehooren en dependentien, ende Baronnie van Brabant, hier bevoorens in pandschap gehouden van wijlen den heere Prince van Orange,van welcke pandschap de redemptie is gequitteert en geconverteert in eijgendom, en over- gelevert ten proffijte van wijlen de heere Prince Maurits in December sestienhondert en elff bijde heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, als souverainen der voors. Stad