Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/24

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


Grave en Land vanCuijck, volgens en in conformiteit vande opene brieven daerop verleden; En in crachte van welcke con- versie en affstant de voornoemde heere Prince tegenwoordich, sijne Erven en successeuren oft des recht hebbende, sullen voor altijt gebruijcken de vollen en geheelen eijgendom vande voors. Stad ende Land van Cuijck met alle sijn aenhooren en dependentien.

50.

Quitteert mede en renonceert gedachte heere Coninck aen alle en ijegelijcke rechten en pretensies 't sij van eijgendom, cessie oft anders, die hij in eeniger maniere soude mogen pretenderen op de Stad, Graeffschap en heerlichheijt van Lingen, ende vier Kerspelen en andere gerechticheden daer toe behoorende, alsmede opde Steden en Heerlicheden van Bevergarde en Cloppenburch, en andere pretensien op en jegens wie het soude mogen sijn, om roelich en metter daer voor altijt te blijven aender voornoemde Heere Prince van Orange, sijn erven en successeuren, oft des recht hebbende, in vollen recht van eijgendom, volgens de brieven van gifte en verlij van Keiser Carel de vijfde in dato derden November vijftien hondert ses en veertich, en daer nae gemaecte verdrach tusschen den Graeff van Buren en den Graeff van Tecklenborg in dato vijffden Marty vijftienhondert acht en veertich en lestelick volgens de cessie daer van gedaen in November vijftienhondert acht en seventich. Welche de voornoemde heer Coninck, voor soo veel hem mochte raken heeft geconfirmeert en confirmeert bij het tegenwoordich tractaet.

51.

De voernoemde Heeren Coninck ende Staten sullen committeren elck inden sijnen de Officieren en Magistraten tot de administratie vande Justitie ende policie inde Steden ende sterche plaetsen, de welche door het tegenwoordigh tractaet behooren gerestitueert te worden aende eijgenaers omme die te gebruijcken.

52.

Het Over Quartier van Gelderlandt sal worden gewisselt jegens