Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/25

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


een equivalent; Ende ingevalle men sich onderlingh niet soude connen vergelijcken over het voors. equivalent, sal 't selve gestelt worden aende Chambre mi partije, om binnen ses maenden nae het besluijt en ratificatie van het tractaet te worden geecideert.

53.

De voors. Heer Coninck verbind sich effectivelick te wercken de continuatie ende observatie vande Neutraliteit, vrundschap ende goede nabuijrschap van wegen syn Keijserlijcke Majesteijt ende het Rijck mette voors. Heeren Staten. Tot welcke continuatie ende observatie de voornoemde Heeren Staten sich insgelijcken reciproquelick verbinden; ende sal daerop volgen de confirmatie van Sijne Keijserlicke Majesteijt binnen den tijt van twee maenden, ende van wegen het Rijck binnen een jaer nae het besluijt ende ratificatie van 't jegenwoordich Tractaet.

54.

De meublen die geconfisqueert, ende vruchten die vervallen sijn voor het besluijt van het tegenwoordich tractaet, en sullen geene restitutie subiect wesen.

55.

De actien mobilliair, dewelcke bij de voornoemde Heeren Coninck ofte Staten geremitteert sullen sijn, tot proffijt van particuliere schulde- naers voor het besluijt van het tegenwoordige Tractaet sullen uijtgedaen blijven van d'eene en d'andere zijde.

56.

Den tijt die gelopen heeft gedurende den oorloch te beginnen sedert den jare vijftienhondert seven en sestich tot den aenvanck vanden twaalfjarigen Trefves, als mede den tijt die gelopen heeft sedert de expiratie vande geleijde trefves tot het besluijt van dit tractaet, en sal niet werden gereeckent oom ijemand daermede te vercorten, ofte andersints te prejudicieren.

57.

De geene die gedurende den Oorloge vertrocken sijn in neutrale