Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/26

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


Landen, sullen genieten de vruchten van dit tractaet, en sullen mogen woonen daer 't hun goet duncken sal, selfs wederkeeren in hare ende woonplaetsen , omme aldaer te woonen in alle verseeckertheijt, onderhoudende de wetten vanden Lande, sonder dat ter oorsaecke van hare wooninge (:die zij sullen houden in wat plaetse datter zij:) hare goederen sullen mogen worden aengeslagen, oft zijluijden gepriveert van 't gebruijck der selver.

58.

Men sal geen nieuwe Forten vermogen temaecken inde Nederlanden, noch aen d'eene noch aen d'andere zijde, oock geene nieuwe vaerten ofte graften graven, daer door men d'eene oft d'andere partije soude connen steuijten ofte weeren.

59.

De heeren vanden huijse van Nassau, gelijck mede Graeff Jan Albert van Solms Gouverneur van Maestricht, en sullen niet mogen worden vervolcht noch gemolesteert en hare persoonen ofte goederen, over eenige schulden gecontracteert bij wijlen den heere Prince Wilhelm van Orange 't sedert den jare vijftien hondert seven en sestich tot sijn overlijden toe, noch over de vervallen lasten gedurende het saisissement ende annotatie der goederen die daer mede waren belast.

60.

Indien eenige contraventie van dit tractaet gedaen ware door eenige particuliere, sonder bevel vande voors. Heeren Coninck ofte Staten, de schade sal worden gerepareert, selver ter plaetse daer de contra- ventie sal wesen gedaen, indien sij aldaer worden achterhaelt, ofte wel tot hare woonplaetsen, sonder dat zijluijden elders souden mogen vervolcht worden en hare Lichamen ofte goederen, in wat manieren dat het zij; Ende sal haer niet geoorloft sijn te comen tot de wapenen, oft breecken van Vrede ter oorsaecke vandien; Maer wel sal toegelaten wesen (:ingevalle van openbare weijgeringe van Justitie:) hem te voorsien, gelijck gebruijckelick is, bij brieven van marque oft repressalien.