Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/27

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


61.

Alle onterffenissen ende dispositie gedaen in haet vanden Oorloge sijn verclaert nul, ende gehouden als niet gedaen; Ende onder onterffenissen gedaen in haet vanden Oorloge werden verstaen begre- pen te sijn, de geene die geschiet sijn om eenige oorsaecken, waer uijt den oorloge is ontstaen, ende die daer van dependeren.

62.

De Ondersaten en Inwoonderen der Landen van gedaechte Heeren Coninc ofte Staten van wat qualiteit ofte conditie die sijn, sijn verclaert capabel om te succederen de eene de andere, soo door testament als sonder testament, nae de costumen vande plaetsen, ende indien eenige successien hier bevoorens vervallen waren aen eenige vande selve, sij sullen daerinne werden gehanthaeft ende geconserveert.

63.

Alle gevangens van oorloge sullen onstslagen worden vande eene ende andere zijde, sonder te betalen eenich rancoen, sonder distinctie ofte reserve vande gevangenis die buijten de Nederlanden gesient hebben, en ander andere Standaerden en vendels, als die vande Heeren Staten.

64.

De betalinge vande achterstallen der contributie, die ten tijde vande conclusie van het tractaet resteren sullen te betalen, ten opsichte vande persoonen ende goederen van d'eene ende d'andere zijde, en d'andere zijde de superintendentie hebben over de contributien.

65.

Ende ensal niet strecken noch eenichsints mogen uijtgelecht worden, tot voordeel oft nadeel van ijemand, directelick off indirectelick alle 't geene gedurende de handelinge van d'eene oft d'andere zijde mondelich off schriftelick sal wesen voorgedragen oft geallegueert; Maer sullen soo wel de gemelte Heeren Coninck en Staten Generael en particulier, als mede alle andere Princen, Graven, Baroenen, Edelluijden, borgeren, en andere Jnwoonderen vande Coninckrijken