Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/29

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


Geunieerde Provincien, geassocieerde Landschappen Steden off Leden vandien, oft oock eenige particuliere Ingesetenen derselver, berustende inde Hoven, Cancelarijen, Raden en Camers van Policie, Justitie, Financien, Leenen ofte Archiven, het sij tot Avennes, Mechelen, ofte andere plaetsen onder de gehoorsaemheijt vanden voornoemde heere Coninck, sullen ter goeder trouwen gelevert worden aen die geene die vande zijde der voors. Provincien respective commissie sullen hebben, om deselve te eijssen. Ende sal van gelijcken gedaen worden vande zijde der voors. Heeren Staten ten behoeve van de Provincien, Steden en particulieren onder de gehoor- saemheijt vande voors. heere Coninck gehoorende.

70.

Het Water-recht sal gelaten worden aende Stadt Sluijs, soo als het aende selve toegehoort.

71.

Den Dam geslagen bij St. Donaes tot stoppingen vande Riviere de Soute sal wech genomen en geopent worden, mits aldaer leggende en maeckende een Zas, over de bewaeringe van welck Zas sal worden vergeleecken, gelijck hier vooren is geseijt tenopsichte van het demolieren der Forten.

72.

In het tegenwoordich tractaet van Vrede sullen begrepen worden de geene, die voor de wisselingh vande agreatie oft ratificatie, oft maenden daer nae sullen worden genoemt vande een en de andere zijde; binnen welcken termijn de voors. heer Coninck sal noemen de geene die deselve sal goet vinden. Van wegen de voors. Heeren Staten worden genoemt den Prince Landgraeff van Hessen Cassel, mitsgaders sijne Stenden, Steden en Landen; De Graeff van Oostvrieslandt, de Stadt Emden, de Graeffschap ende Landschap van Oostvrieslandt; De Hanze Steden, en particulierlick, Lubeck, Bremen, Hamborgh; En refereeren de voors. Heeren Staten te noemen binnen den voors. termijn alsulcke andere, als sij sullen goet vinden.