Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/3

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


Inden name en ter eeren Gods, Kennelick sij aen een ijegelick, dat nae een langdurich vervolch van bloedige oorlogen, die soo veele Jaren hebben gedriet de Volckeren,Onderdanen, Coninckrijken en Landen sijnde onder de gehoorsaemheijt vande heeren Coninck van Spagnien, ende de Staten Generael vande Vereenichde Nederlanden, de voors. Heeren Coninck ende Staten bewogen met Christelijcke medogentheijt, en verlangende te maecken een eijnde vande algemeijne ellenden, en te steuijten het bedroeffde gevolch, onheijl, schade, en periculen, welcke den wijderen voortgangh vande voors. Nederlandsche oorlo- gen soude konnen nae sich trecken, selffs met uijtbrijdinge over andere Stenden en Landschappen en wijt affgelegene Landen en Zeen, ende quade effecten vande selve ten beijden zijde te veranderen in een aengename, goede, en oprechte Vrede, en soete vruchten van volcomene en vaste ruste, tot vertroostinge vande voors. Volckeren ende Landen sijnde onderhaer gehoorsaemheijt, en reparatie van geleden schade, tot algemeijne welvaert, met alleen vande Neder- landen, maer oock vande geheele Chrstenheijt, nodigende ende biddende de andere Princen en Potentaten sich voor Gods zegen te laten bewegen tot gelijcke compassie, en affweeringe van ongeval verdorff en disordres, welcke de sware plaege van oorloge foo lange tijt, en soo beswaerlick heeft doen gevoelen. Om te geraecken tot soo goeden eijnde en gewenste ooghmerck, hebben de voors. Heeren Don Philippe de vierde Coninck van Spagnien, ende Staten Generael vande Vereenichde Nederlanden, gecommitteert ende gedeputeert, te weten de voors. heere Coninck Don Gaspar van Braccamonte, en Guzman, Grave van Penaranda, Heer van Aldeaseca de la Frontera, Ridder van de Ordre van Alcantara, gedurighe Administra- teur vande Commanderie van Daijmiel, vande Ordre van Calatrava, Edelman vande Camer van Sijn Majesteijt, van sijnen Rade en Camere, Extraordinaris Ambassadeur aen Sijn Keijserlicke Majesteijt, ende eerste Plenipotentaris opde generale Vredehandelinge; Heere Antonij Brun, Ridder, Raed van sijne Catholique