Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/36

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


d'andere:) volcomen macht, authoriteit, generael en speciael bevel, omme uijt den name ende van Onsent wegen in qualite Plenipotentiarissen van desen Staet binnen de voors. Stadt Munster te hooren ende verstaen vande Heeren Plenipotentiarissen, vanden seer machtigen ende seer excellenten Prince, Don Philippe de vierde Coninck van Spagnien, de openinge van't geene de selve heeren Plenipotentiarissen vanden voors. Coninck sullen aenbrengen tot wechneminge vanden voors. langdurigen Land verderffelijcken ende bloedigen oorlog inde Nederlandsche Provincien verwect, ende die daer uijt haren oorspronck jegens onse wederpartije in andere verre afgelegen plaetsen ende Zeen hebben genomen, ende dienvolgens met deselve Heeren Plenipotentiarissen vanden meergenoemde Coninck treden in onderhandelinge ende tracteren oock besluijten een goet, vast, oprecht, ende onverbreeckelich tractaet van ruste, gelijck als zij heeren Plenipotentiarissen vandesen staet totten meesten dienst ende verseeckeringe vande Vereenichde Nederla- den, derselver goede Inwoonderen, als oock van hare Geassocieerde ende Gejnteresseerden inde voors. langdurige respective Oorlogen sullen bevinden te behooren. Ende hebben belooft ende beloven mits desen, ter goeder trouwen ende Onder obligatie van Ons ende Onser successeuren in't generael ende particulier, voor altijt goet, valt ende van waerden te houden 't geene bij Onse opgemelte Heeren Plenipotentiarissen deses aengaende geaccordeert ende besloten sal worden, 't selve te ratificeren onverbreeckelijcken te onderhouden, ende doen onderhouden, sonder daer jegens immermeer te doen ofte gedogen gedaen te worden, in eeniger manieren directelick ofte indirectelick; Des ter oirconde hebben wij desen doen parapheren met onsen grooten zegel doen zegelen, ende bij Onsen Griffier doen teeckenen, in Onse Vergaderinge in 's Gravenhage den tweeentwintichsten Maetij xvj. c en ses en veertich; was gepharapheert Johan van Reede V.t. Opde plijcque stont, Ter Ordonnantie vande Hoochgemelte Heeren Staten Generael, ende geteeckent Cornelius Musch. Hebbende onder aen hangen het groote zegel