Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/7

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


Heeren Conick ende Staten, sullen alle goede correspondentie en vrientschap 't samen hebben, sonder te gedencken de offensien en schaden die zijluijden hier vooren hebben geleden, Sullen oock mogen comen ende blijven inde Landschappen de een vande andere, en daer doen haer traffique ende commercie in alle verseeckertheyt, soo ter Zee, andere wateren, als te Lande.

5.

De navigatien ende traffiquen opte Oost ende West Indien sullen worden gemainteneert, volgens ende in conformité vande Octroyen daer toe albereijts gegeven, ofte noch te geven, ende tot verseeckertheyt vandien sal strecken het jegenwoordige tractaet, ende de ratificatie ten wederzijden daerop uyt te brengen. Ende sullen onder het voornoemde Tractaet begrepen worden alle Potentaten, Natien en Volckeren, waermede de voornoemde Heeren Staten, oft die vande Oost ende West Indische Compagnie van haren 't wegen binnen de Limieten van haer Octroy in vrundschap ende alliantie staen; Ende sal een- ijeder te weten de hoochstgemelte Heeren Coninck ende Staten respective, blijven besitten en ganderen soodanige heerlicheden, Steden, Castelen, Stercten, handel ende Landen inde Oost ende West Indien, als oock Brazil, mitsgaders opde Custen van Asia Africa, en America respective, als deselve Heeren Coninck ende Staten respectivelick sijn hebbende ende besittende, daer onder specialick begrepen de plaetsen bijde Portugysen sedert den jare sestienhondert eenen veertich dez Heeren Staten affgenomen en geoccupeert off de plaetsen die zij hier namaels sonder infractie van 't jegenwoordich tractaet sullen comen te vercrijgen en te besitten; Ende sullen de Bewinthebberen soo vande Oost als West Indische Compagnie den Genumeerde Provincien als oock de ministers, hooge als lage Officiers, soldaten ende bootz- gesellen in actuellen dienst van d'een oft d'andere den voors. twee Compagnien wesende,oft geweest zijnde, als oock die uijt der selver respective diensten, soo hier te Lande als in 't district der