Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/8

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


opgemelte Compagnien alsnoch continueren, ende naer desen noch geemploijeert mochten worden, vrij en onbecommert sijn in alle de Landen staende onder de gehoorsaemheijt vanden Coninck van Spanien in Europa, sullen mogen reijsen, handelen ende wandelen, als alle andere Ingesetenen vande Landen vande Voornoemde Heeren Staten. Voorts is besproocken en gestipuleert, dat de Spagnaerden sellen blijven bij hare vaerten in soodaniger wegen als zij deselve in Oost Indien alsnoch hebben, sonder hun verder te mogen extenderen; gelijck oock mede de Ingesetenen vande Vereenichde Nederlanden haer sullen onthouden vande Frequentatie vande Castiliaensche plaetsen in Oost Indien.

6.

Ende wat aenbelanct de West Indien, de Onderdanen ende Inwoonderen der Coninckrijcken, Provincien ende Landen den voors. Heeren Coninck ende Staten respectivelick sullen haer onthouden bevaren ende trafiqueren in alle de Havenen en plaetsen met Forten, logien, Castelen, en alle andere bij deene oft d'andere partije beseth en gepossideert, te weten de Onderdanen vanden voors. Heere Coninck versullen niet bevaren en trafiqueren inde Havenen ende Plaetsen, dewelcke gehouden worden bijde voornoemde Heeren Staten, noch oock de Onderdanen van de voors. Heeren Staten en die geene dewelcke gehouden worden bijden gemelten heere Coninck. Ende onder de Plaetsen die de voors. Heeren Staten sijn besittende sullen mede begrepen wesende Plaetsen die de Portugijsen sedert den jaere sestienhondert een en veertig in Brazilien vande voors. Heeren Staten hebben genomen, als mede alle andere Plaetsen, die deselve jegenwoordich besitten, soo lange als die onder de Portugijsen sullen sijn; Sonder dat het voorgaende artijchel sal mogen derogeren aender inhout van dit jegenwoordich.

7.

En terwijle nodich is een goeden langen tijt, om te adverteren den geenen die buijten de voors. Limiten met macht ende schepen sijn, om te delisteren van alle acten van Hostiliteit, vergeaccordeert