Pagina:NL-HaNA 1.01.02 12588.55B Vrede van Munster.djvu/9

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is niet proefgelezen


dat de Vrede binnen de Limieten van het Octroij hierbevoorens aende Oost Indische Compagnie der Vereenichde Nederlanden verleent, ofte noch bij contnuatie te verleenen, niet eer en sal beginnen dan een jaer naer dato van het besluijt vande jegenwoordi- ge Vrede; En wat belanct de Limiten van het Octroy hierbevoo- rens bijde Heeren Staten Generael geaccordeert, ofte noch by continuatie te accorderen aende West Indische Compagnie, dat de Vrede aldaer niet eer en sal beginnen dan een halft jaer naer dato als booven; Welverstaende dat indien van wegen 't pu- blicq ten wederzijden het advis vande meergenoemde Vrede binnen de voors. respective Limiten eer sal wesen gecomen; dat van alsdan de vijandschap daer ophouden sal, maer indien na de voors. tijt van een jaer en de halft jaer respective binnen de voors. Limiten der voors. Octroijen eenige acte van Hostiliteit daer sal sijn gedaen, die schade sal sonder uijtstel worden gerepareert.

8.

De Ondersaten en Inwoonderen vande Landen vande voornoemde Heeren Coninck ende Staten, doende traffique inde Landen de een van d'andere, en sullen niet gehouden wesen te betalen meerder rechten en Jmpolitien als de eygen Onderdanen respective. In voegen dat de Jngesetenen en Onderdanen vande Geunierde Provincien sullen sijn ende blijven geexuneirt van seecker twintich par conto, ofte oock diergelijcke mindere, meerdere, ofte eenige andere Jmpolitie die den Coninck van Spagnien gedurende den twaelft jarigen Trefves geheven heeft, ofte hier nae directelick ofte indirectelijck soude willen heffen op de voornoemde Ingesetenen ende Ondersaten van de Geunieerde Provincien, ofte tot laste vandeselve boven, ofte meerder als op sijn eijgen Ondersaten.

9.

De voornoemde Heeren Coninck ende Staten, en sullen buijten hare respective Limiten vande passerende goederen, noch te water, noch te Lande, geen jncomende, uijtgaende, ofte andere lasten vermogen te ontvangen.