Naar inhoud springen

Pagina:Nieuwe tydinghen uyt verscheyden quartieren van Europa, ghekomen tot Brussel tzedert den 18. tot den 23. Julii 1635.pdf/6

Uit Wikisource
Deze pagina is gevalideerd
3


Zedert het schandelyck vertreck van die grouzame Fransche ende Hollantsche Leghers, sterck ontrent de vyftigh duyzent mannen, de welcke de ghehoorzame Landen van den Catholycken Koningh binnen Vranckryck hadden moeten gheknevelt ende gheboeyt leveren, ende die nochtans in het belegh ende ghedurige bestorminge van thien daghen niet anders gedaen en hebben van het point van hunne kloeckheydt bot te maken, ende hunnen goeden naem te pant te stellen voor de Stadt van Loven, die schier zonder bescherminghe was, zoo zyn de zaken van het Keyzerlyck Huys van Oostenryck onscheydelyck van den eeuwighen Godt, altyt in voorspoet vermeerdert gheweest.

Den thiensten Julii was den Koningh van Hongaryen noch te Helbron, van waer hy moeste gaen naer Worms, die hy gebrocht heeft onder de gehoorzaemheyt van den Keyzer, ende dan voorts trecken op Mentz, om aldaer den Keur-vorst in zynen staet zelve in persoon wederom te stellen.

't Is eenigen tyt gheleden dat die van Neurembergh hun ghegeven hebben onder zyne Keyzerlycke Majesteyts ghehoorzaemheyt, dit gheschiedde doen de Zweedsche ende de Fransche uyt Spiers verjaeght wirden: maer die van Franckfort hebben op een nieuw ghezonden hunne Ghedeputeerde tot den Grave Galas, om te vragen oft hy hen in genade ontfangen wilde; waer op hy geantwoort heeft, dat-men daer af zoude spreken, naer dat zy aen den Koningh van Hongaryen zouden ghelevert hebben den Post-meester Jan van den Birgden, Hughenot, die den vyant gedurighlyck gedient heeft, in 't beschicken van eenige pacxkens aen de Catholycken, gedurende den oproer der Zweedsche, Fransche, ende Protestanten.

Wy hebben oock verstaen uyt Colen, van den 18. dezer maent, dat den jongen Coloredo hem komt voegen by de Legers van den Koningh van Hongaryen ende van den Grave Galas, ende dat zy t'zamen zullen bybrenghen ontrent acht-en-tachentigh duyzent Soldaten, zonder mede te rekenen de Leghers van den Prince van Polen, van den Hertogh van Loreynen, ende van de Princen Keurvorsten van Saxen ende Brandenburgh,