Pagina:Oprechte Haerlemsche Courant vol 1737 no 006.djvu/2

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

van den Coning van Polen, die ſig na het vertrek van haer Coninckl. Hoogheyd en van de Princeſſe toekomende Coningin van Sardinien derwaerts begeven ſal. Verſcheyde Princen van den Bloede en andere Heeren die Ridders van de Ordre van den H. Geeſt zijn, zijn van hunne Luſthuyſen hier en tot Verſailles te ruggekomen, om morgen, zijnde het Feeſt van O. L. V. Ligtmiſſe, met den Coning de ſolemnele Proceſſie van de Ridders van gemelte Ordre by te woonen. Men ſtelt vaſt, dat de Graef van Bethune en de Marquis de Stainville, nevens 3 andere Lottharingſe Heeren, alsdan de Ridder Ordre van den H. Geeſt ſullen bekomen. Den 30 pasſato gaf den Heer de Verneuil, Introducteur der Ambaſſadeurs, een magnifijcke Aſſemblée, waer op 240 Dames en verſcheyde Heeren genodigt waren, daer onder den Hertog en Hertoginne van Fleury, de Marquis de la Mina en de Marquiſin deſſelfs Gemalinne, den Heer Trevinho en ſijn Gemalin, die voor meer als 10000 Ecus aen Edelgeſteentens aen had, en al de uytheemſe Miniſters die ſig in deſe Stad bevinden: Het Bal wierd ten 5 uuren ’s avonds door den Soon van den Heer de Verneuil en de Hertoginne van Fleury geopend, en duurde tot ’s anderendaegs ’s morgens ten 6 uuren: Daer by was’er oock een heerlijck Collation. Den Hertog van Chartres is weer ingeſtort, en men ſegt dat hy in groot gevaer is. De Hertogin van Bourbon bevind ſig een wynig beter, men laet haer noch al Geytemelck gebruycken, men doed haer oock van tijd tot tijd in haer Kamer wat wandelen, maer ſy blijft t’elckens een wynig Koorts houden.

Duytſland en d’aengrenſende Rijcken.

Hamburg den 1 February. Van Stockholm werd gemeld, dat de Coning van Sweden, verſeld van den Roomſch-Keyſerl. Ambaſſadeur Graef van Herberſtein, den Generael Major Baron Philips van Orneſtedt en meer andere Cavaliers, ſig op de Wolvejagt had begeven en eenige Wolven geſchoten; en dat ſijn Majeſteyt in ’t kort weer een Beerenjagt ſtond te houden: Ondertuſſchen diverteerden de uytheemſe Miniſters ſig met de Sledevaert. De Rijksraed Graef van Horn verſcheen dagelijks in den hooge Senaet, en ſoude noch ſoo ſchielijck niet na ſijn Landgoed reyſen: Het Lijck van den overleden Veldmarſchal Baron van Silverhielm was na ſijn Landgoed gevoerd, om aldaer begraven te werden.

NEDERLANDEN.

’s Gravenhage den 5 February. By den Raed van State is den Heer Carel Jan Spiering aengeſteld tot Ontfanger van de Verpondingen te Sluys in Vlaenderen, in plaets van den Heer en Mr. Cornelis Keyſer, die daer van ſijn demiſſie verſogt en bekomen heeft. De Generael de Broſs, Extraordinaris Envoyé en Plenipotentiaris van den Coning Auguſtus van Polen, die met Heeren van de Regeering in geſprek is geweeſt, heeft van middag den Heer Robbinſon, en verſcheyde uytheemſe Miniſters en andere Perſoonen van diſtinctie getracteert. Giſteren avond is omtrent Scheveningen geſtrand een Frans Schip met drie Maſten, met Granen geladen, en uyt de Ooſtzee na Vrankrijck gedeſtineert; zijnde van het, ſelve 9 Man en een Jonge met de Boot afgekomen. Eenige Heeren Gedeputeerden van de Weſt-Indiſe Compagnie zijn alhier gearriveert, en met haer Hoog Mog. Preſident in geſpreck geweeſt.

Amſterdam den 6 February. Te Marſeille (van waer Fredrik From na Cette vertrocken is) waren gearriveert Pieter Holm van Toulon, en Pieter Kroon van Mallaga; te Bajoenne Douwe Corneliſz. van hier; en te Bourdeaux Huytje Jops van hier. By Rochel is gebleven een Engels Schip, van daer na Liſſabon. Onder Engeland is gebleven de St. Barnard Capt. Mageskes, van Bajoenne herwaerts komende. Op ’t Eyland Soet is geſtrant een Galjoot met een Maſt, genaemd la Dorotea Maria, geladen met Klaphout, benevens noch een Engels man. In Teſſel is den 4 niets gepaſſeert: Den 5 is oock niets ingekomen, maer uytgezeyld Cornelis Kooter na Liſſabon. Aen deſe Stad is gekomen Jan Masmuyer van Petersburg.

’s Gravenhage den 6 February. Den Heer Trevor, die de ſaken van het Hof van Groot-Brittannien waerneemt, is met Heeren van de Regeering in geſpreck geweeſt.

Poſen den 18 January. Het hooggeſwolle water heeft onſe Stad weer met een overſtroming gedreygt. Een gedeelte van de Stad ſtaet reets onder water en men verwagt niet anders als de volle inbreuke. Het Weer heeft ſig eenigſints tot vrieſen geſet, maer men is voor derſelver onbeſtendigheyd bevreeſt.

DE GECOMMITTEERDE RADEN VAN DE STATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, adverteren by deſen, dat de Beſtedingen van de conſiderable Aard-Rijs-Timmer- en Metſel-Wercken, by eenige voorige Couranten geſpecificeert, en welcke Beſtedingen by deſelve Couranten ook waren geſteld te ſullen worden gedaen op den agtſte deſer maend February, op dien dag haer voortgang niet ſullen konnen hebben, alſoo het hooge Water, dat’er al eenigen tijd is geweeſt, en noch is, het nodige Afbakenen en andere ſaken belet: Sullende haer Ed. Mog. de nadere dag tot het doen van de voorſz. Beſtedingen door de Courauten laten bekend maken ſoo haeſt ſulks mogelijck ſal zijn.

Werd by deſen geadverteert, dat ten Comptoire van den Heer VAN HOGENDORP, Ontfanger Generael der Vereenigde Nederlanden in ’s Hage, op den 22 February 1737, en vervolgens ſullen werden afgeloſt de Generaliteyts OBLIGATIEN, gedateert den 22 Auguſti 1709, geregiſtreert van Folio 1283 verſo E, en vervolgens tot Folio 1290 verſo H, beyde incluys; en dat daer op geen verdere Intreſt ſal werden betaeld als tot den 22 February 1737 voornt.; waer na de Houders ſig gelieven te reguleren: Sullende deſelve alsdan voor afgeloſt werden gehouden; en werden derhalven de Houders van de gemelde Obligatien, verſogt, haer Capitael en Intreſt ten Comptoire Generael voornt. ten ſpoedigſte te laten ontfangen.

DYKGRAEF EN HEEMRADEN van de Geoctroyeerde Bedykinge en Droogmakerye, der Vier-Ambagts-Polder onder Eſſelickerwoude, Langer-Aar, Outshoorn, en Rynzaterwoude, &c., zijn voornemens, op Donderdag den 7 Maert 1737, ’s morgens de klokke omtrent 10 uuren, in ’t Regthuys van Eſſelickerwoude tot Woubrugge, in ’t openbaer te heſteden het maken van omtrent 500 à 600 roeden Ringdijck, der voorſz. Droogmakerye; op de Swet-Polder, breeder by de Biljetten geſpecificeert: Waer van de afpalinge op de grond en de Conditien en Voorwaerden ter Secretarye van Eſſelickerwoude tot Woubrugge drie dagen te voren te ſien ſullen zijn.

Willem Haring, Makelaer tot Amſterdam, ſal op Woensdag den 6 Maert 1737, in de Kalverſtraet in de Keyſerscroon verkopen, een groote party Modieuſe Couleurde en Swarte ZYDE-STOFFEN, beſtaende in extra ſchoone gebrocheerde Stoffen met Levendige Couleuren, ſwarte Poudezoyen, Gros de Thours, Armoſijnen, friſſe Nompariljes, 3 en 4 draed; nevens eenige Halfzijde en Wolle Stoffen, als mede een party extra fijne en minder ſoorten WITTE LINNENS, Haerlemſe Bleek: Alles daegs voor de Verkoopdag te ſien.

Werd by deſen geadverteert, dat de Erfgenamen van de Weduwe en Erfgenaem van wijlen Leenderd van den Heuvel, uyt kragten van ſeker Appointement van de Ed. Achtb. Heeren Schepenen der Stad Haerlem, van dato den 11 December 1736, voor de tweedemael, tegens Saturdag den 23 February 1737, des morgens ten half 11 uuren, op de Extraordinaris Rolle, voor welgemelte haer Ed. Achtb., by Edicte hebben doen dagvaerden, alle en een ygelijck die alsnoch ſoude vermeynen geregtigt te zijn, ofte eenige pretentie ſoude willen maken, op of tot ſeeker Capitael van 800 Gulden, waer mede ſeeker Huys en Erve, ſtaende en gelegen tot Haerlem voornt., aen de Ooſtzyde van de Burgwal, belend van ouds ten Noorden Frans Pieterſe Pottebacker, ten Zuyden Frans Arendſe Mol, en ſtreckende voor van de Burgwal tot agter aen Salomons Hofje, volgens Transport Brieven in datis 12 Mey 1665, 19 April 1679, 25 Maert 1682, en 26 Juny 1687, en wel ſpeciael volgens die van 25 Maert 1682, ten behoeven van eene Pieter Teerlink, Coopman tot Amſterdam, noch ſoude zijn belaſt, omme ’t eerſte tegens hun verleende default te purgeren, ende verders als nog deſelve hunne actie ten voorſz. dage te inſtituëren, te aenhoren ſoodanigen Eyſch en Concluſie als van wegen de voorn. Requiranten ſal werden gedaen, en verder te ſien procederen als na Regten.

t’Amſterd. by D. Jemans, Boekverkoper in de Pijlſteeg, regt over de Rouwinkel, zijn in de 4de Claſſe der Generaliteyts 14de Lotery, heele, halve en quart Loten te huur enz. (ſonder reſtitutie) heel Lot 11 Gl.; half Lot 5-10; quart Lot 2-15; achtſte Lot 1-8; tiende Lot 1-3; twaelfde Lot 19 ſtuyv.; ſeſtiende Lot 14 ſtuyv.; en een twintigſte Lot 12 ſtuyv.; 8 achtſte; 10 tiende of 12 twaelfde, ieder in ’t byſonder op een Contract 11 Gl.; als ook 25 ſeſtiende 17-3-12, en 25 twintigſten 13-15; alles op voordeelige conditien, by hem voor niet te bekomen, breder te ſien. Al ’t ſelve ook in koop, met ’t tegt ter Verwiſſeling.

De beroemde en alom berugte Zwitſerſe KRUYDER-THEE, welkers dierbare Kragten en Werkingen niet te bepalen zijn; nemen de wonderlijk weg alle Hoofd- Borſt- Lenden- Maag- Colijk- Jigt- en Leedepijnen, Loomheden, alle Koortſen, Lammigheden, Maagqualen, Brakingen, verlore Eetluſt, Moederqualen, en by uytnemendheyd de VRYSTERS-SIEKTEN; gaat in nuttigheyd en werkinge alle MEYDRANKEN, en in Smaek en Geur alle ſoorten van Theen verre te boven, is in commiſſie by Wilderling, t’Amſterdam in de Pijlſteeg in ’t Sterretje, Rotterdam Haesverberg, en Dord. Walpot; ’t Paket 12 Stuyvers.

By D. VREEK, en Comp. t’Amſterd. in de Pylſteeg in ’t Sterretje, Rotterd. Wed. Haesverberg en Dord Walpot, is in Commiſſie ’t Opregte wijdvermaerde AQUA OPTHALMICA ANGLICANA MIRABILIS of Wonderlijk ENGELSCH OOGWATER, welk dierbaer Middel in ’t kort geneeſt alle roode en tranende Oogen, de Staert of Cataracta, en nfallibel de Gutta Serena, ook indien er Vlekken, Peerels of Nagels buyten op ’t Oog zijn, al waer alles vrugteloos gebruykt, ’t ſwakke Gezigt dus verſterckende, dat men geen Brillen nodig heeft: ’t Flesje à 18 Stuyvers.

t’Amſterdam in de Boekwinkels van D. Jemans in de Pylſteeg ’t 5de huys van de Warmoesſtraet, en de Wed. Egmond op de Reguliers-Breeſtraet, ’s Hage C. van Santen op ’t Spuy, Haerlem van Lee, Middelburg Meerkamp, Rotterd. de Wed. Haesverberg, en in de Koffyhuyſen Delft Appeldoorn, en Utrecht van Engens, zijn te bekomen de algemeene Ontbindende en Losmakende PILLEN, nemende weg in minder als 2 mael 24 uuren, Podagreuſe, Jigtige en Scheurbuykige Pijnen, op wat plaetſen des lichaems ſy zijn, hoe verouderd ſy mogen weſen, deſelve ook geneſende; als mede alle ſoorten van Koortſen, alle vuurigheden des aengezigts, de Dauworm, Engelſe Ziektens, verouderde Zweergaten, voornamentlijk in de beenen, benaeuwde Borſten, Teering, Waterzugt, Pijnen der Maeg, Lammigheden, Kramp- en Zenuw-trekkingen; uytgevonden door een beroemd Medicijn-Meeſter te Hamburg: Het Doosje koſt 14 ſtuyvers.

De wijdberoemde Engelſe JIGT-ZALF, die in minder als 6 uuren alle Jigtige en Podagreuſe Pynen wegneemt, alle Knobbels, Kalkbuylen, verharde Gezwellen, en de Engelſe-Siektens, belettende de Verlamming der gelederen, opkrimping der Zenuwen en de wederkomſt derſelver ongemacken, ’t koſt 15 ſtuyv.: Is in commiſſie by D. Vreck en Comp., t’Amſterdam in de Pylſteeg in ’t Sterretje, en by de Boekverkopers Kentlink te Rotterdam, Meerkamp te Middelburg, en Walpot te Dord.

’t Al-oud beroemd Hamburger BORST-SAP, dat terſtond ſtild alle Hoeſten, zelfs de Kink-Hoeſt der Kinderen, geneſende alle Teeringen, verouderde Benaeuwde Borſten, Bloedſpuwinge, &c., doende wonderlijk de taye Fluymen uytloſen, ſchoon andre middelen vrugteloos gebruykt zijn: Is in commiſſie by D. Wilderling en Comp. te Amſterdam in de Pijlſteeg in ’t Sterretje, Rotterd. Haesverberg, en te Dord by Walpot, Boekverkoper. NB. Veele van Doctoren verlaten, zijn hier door herſteld; de prijs is 24 Stuyv.

Gedrukt tot Haerlem, by ABRAHAM CASTELEYN, Stads-Drucker, op de Markt; en werden te Amſterdam uytgegeven by Nicolaes Potgieter op de Beurs-ſluys.      Den 7 February 1737.