Pagina:Petrus Donders vol 014 no 006 Een terugblik en vooruitblik.djvu/2

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
133
EEN TERUGBLIK EN VOORUITBLIK


Pater Van Tooren over zijn heiligen medebroeder, met wien hij nog het geluk gehad heeft geruimen tijd in hetzelfde klooster te wonen. Ook menige gebedsverhooring van den Eerbiedwaardigen Pater Donders werd reeds in ons tijdschrift opgenomen.
 Tien jaren lang heeft ons tijdschrift „Petrus Donders” zoo zijn zegenrijk werk gedaan, kennis en liefde voor de Surinaamsche Missie bijgebracht en onderhouden, onzen Eerbiedwaardige in breeden kring nog meer doen kennen, vuriger doen vereeren, vertrouwvoller doen aanroepen, ijveriger doen navolgen.
 Het gevolg daarvan is geweest, dat de Redactie, welke intusschen aan ons is opgedragen, besloten heeft tot een nieuwe uit­breiding van ons tijdschrift, tot nog krachtdadiger behartiging van de belangen der Surinaamsche Missie en van de vereering van Pater Donders, tot een nauwer band tusschen de schrijvers eenerzijds en de lezers en lezeressen anderzijds. Ons tijdschrift zal, zonder eenige verhooging van den abonnementsprijs (deze blijft ƒ 1.25), voortaan, te beginnen met September a.s., maand­schrift zijn, gedeeltelijk als devotie-tijdschrift gewijd aan de ver­eering van den grooten Apostel der Surinaamsche melaatschen, gedeeltelijk als missie-tijdschrift aan al de belangen der Missie van Suriname.
 De omstandigheden van deze uitbreiding schijnen wel gun­stig. Suriname vraagt als Nederlandsche Kolonie in den laatsten tijd steeds meer aller aandacht. Het katholiek Missiewerk aldaar groeit in zich en wekt en trekt steeds meer belangstelling. On­langs — Dec. 1933 — werd dankbaar herdacht, hoe twee en een halve eeuw geleden (1683) de eerste missionarissen in Suriname voet aan wal zetten. Het „Hofbauer-Liefdewerk” tot steun der Surinaamsche Missie wordt in ons vaderland allerwegen steeds meer ingeburgerd.
 De vereering van het „heilig Peerke” van weleer gaat steeds vooruit, is als de opgegane zon aan den hemel der Kerk, welke steeds hooger stijgt, totdat ze hare volle middaghoogte bereikt bij de zalig- en heiligverklaring. Tilburg, zijn geboorteplaats, thans 125 jaar geleden tot stad verheven, erkent met katholieke fierheid, dat in datzelfde jaar 1809 aan Tilburg ook zijn hoogste glorie werd geschonken bij de geboorte van Petrus Donders. Het bisdom van ’s-Hertogenbosch, geestelijkheid en volk, ziet in hem het kind van uitverkiezing, den voorbeeldigen weversgezel, den heiligen priester, in zijne Seminariën gevormd, een voorspreker voor al zijn godsdienstige belangen. Geheel ons missielievend vaderland ziet met bewondering op naar dien Missieheld, zich zonder voorbehoud gevend aan God en aan de zielen in zijn missieland Suri­name, ruim 44 jaren lang, voor het welzijn van lichaam en ziel