Pagina:TDKGM 01.124 Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/2

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

PRO JUSTITIA

In den jare 1900 en twintig den negentienden Juni heb ik WILLEM GEORGE MIEROP, eerste deurwaarder bij den Raad van Justitie te SEMARANG: wonende aldaar, uit kracht van een bevelschrift van den Rechter-Commissaris van strafzaken bij voormelden Raad ddo. 19 Juni 1920.

GEDAGVAARD:

II. R.M. Soewardi Soerianingrat, journalist, thans gedetineerd in den Centrale gevangenis voor Europeanen te Semarang,

om op Maandag den een en twintigsten Juni 1900 en twintig des morgens ten ure voor gemelden Rechter-Commissaris van Strafzaken te verschijnen ter plaatse en ure omschreven, met aanzegging dat bij niet verschijnen op hem zullen worden toegepast de straffen bij de Wet bepaald.

Afschrift van dit exploit zoomede van bovengemeld bevelschrift heb ik, deurwaarder, gerequireerde gelaten mijn exploit doende in de Centrale gevangenis voor Europeanen te Semarang en aldaar sprekende met hem in persoon.

 

De Deurwaarder voornoemd,  
nog en voor afschrift, 

(handtekening) W.G.Mierop.