Pagina:Verzameling van verslagen en rapporten behoorende bij de Nederlandsche Staatscourant vol 1920 no 028.djvu/4

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
V R 28
4

die Akademie verbonden „Albert Samson-Stiftung”, waarin deze, met machtiging van het „Preussische Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung” aan het Nederlandsche Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap­pen nadere inlichtingen gaf over het Anthropoiden-station en aan de Nederlandsche Regeering de vraag deed of zij bereid zou zijn dat station door koop tot haar eigendom te maken.
 De Voorzitter voegde thans de heeren C. Winkler en L. Bolk nog aan de door hem benoemde commissie van prae-advies toe, welke commissie in de buitengewone vergadering der Afdeeling van Februari haar prae-advies uitbracht, dat ongewijzigd door de vergadering werd overgenomen en als advies der Afdeeling ter kennis van den Minister is gebracht.
 h. Eene missive d.d. 11 Maart 1920. no. 1061, Afd. K. W., met verzoek om bericht en raad aangaande een request van den heer F. J. Vaes, te Rotterdam, hoofdredacteur van het „Wiskundig Tijdschrift”, waarin deze als steun bij het uitgeven van dit tijdschrift een jaarlijksche Rijkssubsidie verzocht, even groot als die, welke gevraagd was door het Wiskundig Genootschap.
 De Voorzitter stelde het request in handen van de heeren J. C. Kapteyn, C. Lely en W. H. Julius, met verzoek om prae-advies, dat tot heden nog niet werd uitgebracht en dus in het volgende Jaarverslag zal worden vermeld.
 i. Eene missive d.d. 22 April 1920, no. 1641, Afd. K. W., met verzoek om bericht en raad aangaande een request van de redacteuren van het „Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde”, waarin zij vragen of de Regeering geneigd is steun te ver­leenen aan de uitgave van dit tijdschrift door het nemen van een abonnement voor ’s Rijks rekening, ten getale van 200 exemplaren, welke dan over de binnen- en buitenlandsche openbare bibliotheken zouden te distribueeren zijn.
 Door den Voorzitter werd dit request met bijlagen gesteld in handen van de heeren J. C. Kapteyn, W. H. Julius en C. Lely, met verzoek om prae-advies, dat tot heden nog niet werd uitgebracht en waarvan dus in het volgende Jaarver­slag zal worden gewag gemaakt.

 De letterkundige Afdeeling ontving van Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen:
 a. Eene missive d.d. 7 October 1919, no. 3512, Afd. K. W., met verzoek om advies over eene subsidieaanvraag van dr. K . Vos, te Middelstum, voor het uitgeven der geschriften van Menno Simons.
 Door den Voorzitter werd dit verzoek met de daaraan toe­ gevoegde correspondentie van den heer Vos met den Minister gesteld in handen van de heeren P. J. Blok en H. Bavinck,