Pagina:WitteHeinrichFlora1868.djvu/422

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

268

gewoonlijk uit zes blaadjes zamengesteld, namelijk vier kleinere die naar beneden, en twee grootere welke naar boven gerigt zijn.

Men treft in deze bloemen, wat zeldzaam bij de planten het geval is, elf meeldraden aan. Hiervoor is dan ook eigenlijk geene Klasse in 't Linnæaansche systeem, zoodat men niet anders doen kon, dan die planten in de elfde klasse, die op de aanwezigheid van 12–19 meeldraden gebaseerd is, te plaatsen. Voorts vindt men één stamper, uit stijl, stempel en vruchtbeginsel bestaande.

Vóór eenige jaren werd door den heer Roezl, vroeger werkzaam in het etablissement van den heer van Houtte, te Gent, die zich vandaar naar Mexico begaf, al waar hij eene bloemisterij oprigtte, eene soort van Cuphea naar Europa gezonden, onder den naam C. Zimapani, een naam welker beteekenis mij onbekend is. Deze komt in vele opzigten met C. silenoïdes overeen, maar wordt iets hooger en is in hare geheele ontwikkeling grover. De bloemen zijn zeer groot niet alleen, maar de donkere fluweelachtige bloemblaadjes zijn vrij sterk ontwikkeld, en de bloemen daardoor in hooge mate sierlijk. Ook de gestreepte kelk is donker purper.

Sommigen houden deze, die ik, als de meest aanbevelenswaardige deed afbeelden, voor eene variëteit van de Sileneachtige C., wat ook mij zeer waarschijnlijk voorkomt. Ze behield echter tot hiertoe den naam, onder welken zij 't eerst bekend werd, en, daar ze ook als zoodanig op de catalogi der zaadhandelaars voorkomt, meende ik haar dus ook hier niet te moeten wijzigen. Trouwens het geheele voorkomen van deze plant onderscheidt haar genoeg van de overige, om het begrijpelijk te maken dat men haar steeds als eene afzonderlijke soort bleef beschouwen.

De kultuur dezer planten is zeer eenvoudig, daar hier alleen sprake kan zijn van zaadwinning ter behoorlijke tijde, en van het uitzaaijen daarvan op eene lichte, zonnige plek in 't begin van Mei. Voor 't overige vereischen ze geenerlei zorg, terwijl ze door hare bloemen, inzonderheid voor hem die ervan houdt om eene bloem die niet zeer groot is van naderbij te zien, die weinige moeiten ruim beloont.