Pagina:Witte 1888 Wilde rozen.djvu/244

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
228
EEN HYGROMETER.

allen volkomen juist zijn, zoodat, als men er twee onder gelijke omstandigheden naast elkaar hangt, ze allicht een graad of zelfs iets meer zullen verschillen, zoo precies komt het er bij gewone waarnemingen niet op aan, en waar dit wel het geval is, kan men zich vooraf door vergelijking van hare nauwkeurigheid vergewissen.

Waar echter sprake is van den toestand der lucht komt nog iets in aanmerking, dat van overwegend belang is, namelijk hare samenstelling.

Behalve uit stikstof en zuurstof, benevens een betrekkelijk kleine hoeveelheid koolzuur, komen er ook nog andere stoffen of lichaampjes in de lucht voor, waarmede men in sommige gevallen goed rekening heeft te houden. Wil men weten in hoeverre de lucht die wij inademen, al of niet schadelijk kan zijn voor de gezondheid, daar het toch zeer goed mogelijk is dat er, alleen door een sterke vergrooting zichtbare, lichaampjes in ronddrijven, die als de kiemen van gevaarlijke ziekten te beschouwen zijn, dan is daartoe een wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Dit ligt echter buiten het veld onzer beschouwingen.

Maar de lucht bevat ook steeds waterdamp en wel in zeer sterk afwisselende verhoudingen, somtijds zelfs in zoodanige mate (nevel en mist natuurlijk uitgezonderd) dat men het, ook al is zij volkomen helder, kan voelen.

De toestand der lucht ook in dit opzicht met juistheid te bepalen, is in veel gevallen ook in het dagelijksch leven zeer gewenscht, zoodat een eenvoudig werktuigje, hetwelk bovendien het voordeel heeft dat het zoo goed als niets kost, velen zeker welkom zal wezen.

Welnu, dit bestaat en is onder 't bereik van iedereen.

Opmerking inderdaad verdient het, dat zulk een uiterst