Petrus Herman Scheltema, J.J. Wentink en anoniem/Het steenbakken volgens de Hollandsche methode

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het steenbakken volgens de Hollandsche methode
Auteur(s) [Petrus Herman Scheltema], J.J. Wentink en comm. van redactie
Datum Zaterdag 23 juli 1910
Titel Het steenbakken volgens de Hollandsche methode
Tijdschrift De Opmerker
Jg, nr, pg 45, 30, 234-236
Brontaal Nederlands
Bron [1] en [2]
Auteursrecht Publiek domein

[234]


234


[...]


Het steenbakken volgens de Hollandsche methode.


      Ofschoon het tijdschrift „Klei” als orgaan der Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten nu ruim anderhalf jaar bestaat, blijft het weekblad „De Nederlandsche Klei-Industrie” daarnevens op zijne wijze de belangen van de klei-industrie voorstaan.
      Het is wel jammer, dat het weekblad niet, als voorheen, het orgaan der Vereeniging gebleven is, want versnippering van krachten moest onvermijdelijk uit het oprichten van een nieuw blad voortvloeien, maar toch heeft de toestand, zooals die nu is, een voordeel, namelijk, dat er tusschen de redacties eenige wrijving van gedachten ontstaan kan, die haar nut kan hebben.
      Dit is thans het geval, naar aanleiding van hetgeen wij schreven in ons nummer van 25 Juni j.l.
      „De Nederlandsche Klei-Industrie” neemt onze opmerkingen geheel over en ook het stukje uit „Klei”, dat er ons aanleiding toe gaf. Van dit stukje zegt de Redactie:
      „Wij begrijpen niet hoe de heer J. H. J. de bovenstaande regelen heeft kunnen neerschrijven. Het moet hem toch bekend zijn, dat de meeste baksteenfabrikanten er anders over denken dan hij, en dat juist de „zakenlui” onder de steenfabrikanten de moderne richting ingaan. Dat in het laatste half jaar één buitenlandsche firma vier Hollandsche fabrieken naar de eischen des tijds inrichtte en een andere buitenlandsche firma twee, dit feit zegt meer en heel wat anders dan de opmerkingen van den heer J.H.J. Het was beter geweest, dat de heer J. H. J. gezwegen had inplaats van zulke onjuiste voorstellingen te geven en dat hij zelf meer aandacht geschonken had aan het door hem aangehaalde rijmpje van Vader Cats.” *)
      Het deed ons veel genoegen uit het bovenaangehaalde te ontwaren, dat hetgeen in „Klei” beweerd werd, niet als de meening der Nederlandsche Steenfabrikanten kan gelden en met groote belangstelling namen wij kennis van het laatstverschenen nummer van „Klei”, waarin de heer J. J. Wentink blijk geeft in hoofdzaak aan onze zijde te staan. Wij nemen zijn schrijven hieronder over met het naschrift der Commissie van Redactie, dat ons wel niet geheel bevredigt, maar waarvan wij den slotzin gaarne mede onderschrijven.
————————
      *) Tot goed verstand van het hier aangehaalde zij vermeld, dat het slot van het schrijven in »Klei«, niet door ons overgenomen, luidde:
      »De Opmerker« heeft opmerkingen gemaakt en niets is ons liever dan dat. Kritiek op hetgeen in »Klei« geschreven wordt, kritiek ook op algemeen Vereenigingsbeleid betrekking hebbende, kritiek op de industrie als zoodanig, kortom alle kritiek, is ons steeds zéér welkom, mits die kritiek doordacht zij en er op van toepassing zij het rijmpje van Vader Cats:«

»Die weleer heeft leeren roeien
Laet dien sich met varen moeien.«


[235]


235


[mogelijk auteursrechterlijk beschermd]


J.J. WENTINK, Utrecht.


NASCHRIFT.


[mogelijk auteursrechterlijk beschermd]


[236]


236


[mogelijk auteursrechterlijk beschermd]


DE COMM. VAN REDACTIE.