Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant/1847/Nummer 19/Aanbestedingen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Aanbestedingen’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, zaterdag 6 maart 1847, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

AANBESTEDINGEN.

 Dingsdag 9 Maart. Aan het locaal van het Departement voor de Hervormde Eeredienst enz., op den Fluweelen Burgwal, te ’s Gravenhage, des middags ten twaalf ure: De leverantie van vier honderd Ned. kannen patent-olie en vijftig Ned. ponden vet- of smeerkaarsen, ten dienste van voornoemd Departement.
 Donderdag 11 Maart. In het Logement de Star, te Oudshoorn, des voormiddags ten elf ure: Het maken van eenen nieuwen achtkanten scheprad-watermolen, op den Gnephoekschen polder buitendijks, onder Oudshoorn.
 Zaturdag 13 Maart. In een der lokalen van het Gouvernementshuis te Utrecht, des namiddags ten 1 ure: Het op de diepte brengen en houden, benevens het schoonmaken en snijden van den geheelen Krommen Rijn, van af de Cotherbrug tot den Singel der stad Utrecht; en zulks in vier perceelen, voor den tijd van drie achtereenvolgende jaren, eindigende met ultimo September 1849.
 Maandag 15 Maart. Aan het locaal van het gouvernement te ’s Gravenhage, des middags ten 12 ure: Het zesjarige onderhoud van, en het doen van belangrijke herstellingen en vernieuwingen aan de hoofden der Oude Zeehaven te Hellevoetsluis, mitsgaders van den IJsbreker tegen het Oosterhoofd; van het Duikelhoofd tegen het Westerhoofd, en de in en tot de hoofden behoorende rijs-, aarde- en steenwerken, ingaande met den dag der approbatie van de aanbesteding en eindigende den 31sten October 1852.
 Dingsdag 16 Maart. In het huis genaamd de Gallerij, aan de rivier de Waal, te Nijmegen, des voormiddags ten elf ure: Het vernieuwen van het dak op het oude gedeelte van het arsenaal te Nijmegen.
 Maandag 22 Maart. (Herbesteding). De op den 15den Maart aanstaande bepaalde herbesteding van het onderhoud der aardewerken van de Mijdrechtsche droogmakerij, op hetzelfde uur en ter zelfde plaatse als vroeger is bepaald.