Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant/Jaargang 140/Nummer 149/Rijksmuseum G. M. Kam

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Rijksmuseum G. M. Kam
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 26 juni 1940
Titel Rijksmuseum G. M. Kam. Nieuwe opstelling van ceramiek en glas voltooid.
Krant Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant
Jg, nr 140, 149
Editie, pg [Dag], eerste blad, [3]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

RIJKSMUSEUM G. M. KAM

Nieuwe opstelling van ceramiek en glas voltooid

      In het Rijksmuseum G. M. Kam alhier, waar, evenals elders, de kostbaarste voorwerpen nog voorloopig in veiligheid opgeborgen blijven, en waar dezen winter vanwege het Rijksmuseum van Oudheden een kleine Egyptische tentoonstelling was ingericht, is thans met het oog op het zomerbezoek, uit het Museumbezit zelf een nieuwe opstelling voltooid. In de hal van het Museum is namelijk een chronologisch overzicht van de ontwikkeling der Romeinsche ceramiek in de eerste eeuwen onzer jaartelling te zien. Met de approximatieve jaartallen erbij staan hier de verschillende vormen der diverse aardewerksoorten, zooals die zich in den loop der jaren uit elkander ontwikkeld hebben. Men weet namelijk, hoe.zich in de twee decenniën vóór den wereldoorlog, speciaal aan den Duitschen Rijn, door een zeer fijne en gedétailleerde studie van de vondsten op historisch gedateerde plaatsen van West-Duitschland, van Romeinsche vestingen, grafvelden enz., deze ceramiek voor ons vaak tot op enkele jaren precies dateerbaar is geworden en hoe deze aardewerkchronologie zich zóó tot een der meest zekere dateeringsmiddelen onzer geschiedenis ontwikkeld heeft; reeksen van de fijnste vormen van ceramiek, vooral uit de eerste eeuw na Chr., zijn aldus in hun onderling verband precies te volgen. In diezelfde dagen, waarin zich deze wetenschap ontwikkelde, was het ook, dat de heer G. M. Kam zijn ongeloofelijk rijke collectie bijeen kon brengen, welke meer dan eenige andere verzameling elders in staat stelt zich zulk een overzicht te verschaffen.
      Op de bovengalerij is verder wederom opnieuw een collectie Romeinsch glas opgesteld, terwijl in de zijzalen nog steeds de geschiedenis van Romeinsch Nijmegen in de eerste vier eeuwen na Chr. den bezoeker voor oogen wordt gesteld en beneden vooral de opgravingen van de Romeinsche steenbakkerij op de Holdeurn bij Berg en Dal te zien zijn.
      In de groote achterzaal, waar vroeger het thans bijna geheel in veiligheid gebrachte bruikleen der Gemeente van Romeinsch kunsthandwerk uit Nijmegen te zien was, is thans een geheel nieuwe tentoonstelling ingericht en wel van de verschillende soorten van de vaak zeer fraaie ceramiek uit de latere Middeneeuwen, een rijke verzameling eveneens door den heer Kam bijeengebracht, doch een paar jaar geleden door het Rijk aan de Gemeente in bruikleen gegeven, ter plaatsing in het Gemeente-museum op Mariënburg. Aangezien echter de nieuwe inrichting van dit laatste nog niet gereed is gekomen, werd deze nog steeds onder de gewelven van het Museum Kam bewaard. Thans is echter uit deze collectie weer een gedeelte tijdelijk te voorschijn gebracht en voor het publiek tentoongesteld.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Anoniem (27 juni 1940) ‘Rijksmuseum G. M. Kam. Nieuwe opstelling’, De Maasbode, Avondblad, p. 6.
  • Anoniem (27 juni 1940) ‘Rijksmuseum G. M. Kam te Nijmegen. Nieuwe opstellingen’, Het Vaderland, Avondblad B, p. 4.
  • Anoniem (28 juni 1940) ‘Rijksmuseum G. M. Kam te Nijmegen. Chronologisch overzicht van ontwikkeling der Romeinsche ceramiek’, Algemeen Handelsblad, Avondblad, derde blad, p. 5.