Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant/Jaargang 1918/Nummer 241/Boeken enz.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Boeken enz.
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 12 oktober 1918
Titel Boeken enz.
Krant Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant
Jg, nr ?, 241
Editie, pg [Dag], derde blad, [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

BOEKEN ENZ.

A. BOEKEN.

      Het Troostelooze door NICO POST (Uitg. Hollandia-Drukkerij te Baarn)

      Dit boekje bevat eenige schetsjes, men zou ze kunnen noemen: fotografische beelden in woorden, van een jongen man, die ziekelijk is, maar misschien daardoor zulk een verinnerlijken blik heeft op het leven om hem heen, het leven van jongelui; of deelt hij ook mee uit eigen ervaring?
      Ellen Forest, die bij den bundel een „voorrede” schreef, acht de schetsjes veelbelovend werk van onaantastbare eerlijkheid, sentiment zonder sentimentaliteit.
      Het zijn grepen uit het leven, niet altijd uit het reine kuische leven. Het zijn onopgesmukte beelden van wat ar in de maatschappij gebeurt, van vreugden, maar vooral ook van teleurstelling en onvoldaanheid.

      Levensvragen IX no. 5: Het vraagstuk van den vooruitgang in de geschiedenis door Dr. H. W. Ph. E. VAN DEN BERGH VAN EIJSINGA (Uitg. Hollandia-Drukkerij te Baarn).

      Dat is het stenogram van een in den winter 1914—1915 gehouden voordracht. Met zekeren sehroom leest de schrijver de drukproeven door, omdat hij sedert dien tijd wellicht nog minder optmistisch is geworden aangaande den vooruitgang. De redaetie van Levensvragen echter meent, dat daar de schrijver van den eeuwigen achtergrond van alle tijdelijke verschijnselen spreekt, de waarde van de voordracht door dit eeuwigheids-element met geen „vandaag” of „gisteren” staat of valt.
      Wat Dr. v. d. B. v. E. zegt en schrijft is steeds, ook bij afwijkende meening, lezenswaard; dus bevelen de kennismaking aan van dit zeer ernstige woord.

      Er is slechts één oplossing voor het Trekhondenvraagstuk door J. H. DOORMAN (Uitg. Comité in zake het Trekhondenvraagstuk, Secr. Jhr. Mr. E. Engelen te Hilversum).

      Deze brochure is een overdruk van een artikel uit het Tijdschrift voor Diergeneeskunde en bestrijdt o.a. de meening van den kapitein-Paardenarts Dr. E. Bemelmans, die wel den hond verwerpt als trekkracht voor mitrailleurs, maar hem geschikt acht voor de burgermaatschappij. De slotsom van den schrijver is, dat de hond als trekdier moet worden afgeschaft. Belangstellenden kunnen de brochure aanvragen bij den Secretaris (zie boven).

      Eureka door JÜST NOLL SH. (Swammerdamstraat 60 te den Haag).

      De schrijver van dit brochuretje noemt zijn plan tot 1. Nieuwe middelen tot dekking der Staatsuitgaven; 2. Geen oorlogen meer; en 2. Statenbond voor den vrede overbodig; een Columbusei. Het is dan ook uiterst eenvoudig en komt neer op 3 middelen: I. den grond van particulieren terug te brengen tot het staatsdomein; II. de zaken, ondernemingen en bedrijven met een monopolistisch karakter te brengen onder staatsbeheer en exploitatie; III. de overige groote zaken enz te stellen onder de kontrole van den Staat. Vooral wenscht de schrijver de notarissen tot ambtenaren te maken, zoodat de vermogens, die zij als vrucht van hun notariaat vormen, aan den staat komen en zij zelf met een vast traktement tevreden moeten zijn

      La Propaganda allemande et la Question belge par J. MELOT. (Ons toegezonden uit Postbox 151 te Rotterdam).
      Tweedekker C. 666. Als vliegenier aan het Westfront door 1e Luitenant HEIJ-DEMARCK, vertaald door J. L. C(haillet). (Uitg. W. ten Have te Amsterdam).

      Alweer een nummer uit de bekende reeks van Duitsche „heldendaden’ Wij wachten nog steeds op „ook heldendaden der tegenpartij. Voor liefhebbers om van te smullen.

B. TIJDSCHRIFTEN.

      De October-afl. van de Cicerone bevat in de eerste plaats een lezenswaardig artikel over het Stilleven in verband met het werk van den jongen kunstenbaar W. Korteling. Behalve de vaste „aanteekeningen over ambachtskunst, het Kunstoverzicht en het Praatje over de kunst van Restaureeren, hebben wij nog melding te maken van een artikel over „De twaalf maanden van Jacobus Buys, een kunstenaar uit de veel gesmade, al te zeer geminachte 18e eeuw, die toch blijkbaar ook op dit gebied nog wel wat lofwaardigs voortbracht.

      Zingende Stemmen onder redactie van J. P. J. Wierts, administratie-adres P. Zanen Oosthaven 34 te Gouda is een nieuw tijdschrift met ontzaglijk veel medewerkenden. Het eerste denkbeeld tot de uitgave is uitgegaan van den Directeur der Goudsche gemengde zangvereeniging; later hebben ook anderen verklaard in te stemmen met het plan en zoo is dit halfmaandelijksch orgaan ontstaan, gewijd aan Koorzang, Volkszang en Kinderzang; het bedoelt een band te vormen tusschen allle zangers en zangvereenigingen in Nederland. De eerste afl. ziet er eenvoudig maar goed uit.

      De Gong van September bevat de gewone rubrieken. Wij vermelden alleen een „Kort woord aan het Nederlandsche volk” waarin het opgewekt en vermaand wordt tot zelftucht in de benarde tijden, die ons wachten.

      Het Octrooi- en Merkenblad van Sept. heeft de gewone rubrieken en een hoofdartikel over „geheime octrooien”.

      De Risico-Bank van 15 September bevat behalve allerlei mededeelingen en berichten in verband met ongevallen en verzekering een artikel over de Ongevallenstatistiek der Rijksverzekeringsbank betreffende de jaren 1911 en 1912.

      De inhoud van De Natuur van 15 September is: De geschiedenis en benaming van den aardappel en zijne verspreiding; Verleden, heden en toekomst van de locomotief (slot); ’n Mooie wesp; De Zelfschakelaar; Een en ander over den winterslaap der zoogdieren (slot); Instrumenten voor meteorologische waarnemingen; Merkwaardige vlinders; De wilde kaardebol; Kunstzijde; Sterrenkundige Mededeelingen voor den herfst van 19l8; Eenvoudige Proeven; De werpsteen en het glas met betooverd water; Korte Mededeelingen.

      No. 9 van Onze Neutraliteit heeft een hoofdartikel „Onbekend maakt onbemind” en verder geïllustreerde artikelen: Het korps Pontonniers; De Kon. Mij. De Schelde; Moderne Springmiddelen; Grepen uit het Zeemansleven en een slotartikel: Is het noodig? n.l. propaganda voor de weermacht

      In Klei van 15 Sept, vindt men o.a. een geillustreerd artikel over Ambtenaarswoningen aan den Oost-singel te Venlo.

      Hoenderloo van 14 September heeft o.a. een besdhouwing over het Bioscoop-congres van Juni l.l. en een mededeeling betreffende de toenemende criminaliteit en de ongewone, ook treurige drukte der rechterlijke colleges.

      Van het Militair Technisch Tijdschrift ontvingen wij no. 5. Het nummer bevat: Verbetering aan een vloeistofrem voor geschut; Over de technische inrichting van moderne zoeklichten; Rookgevende en Lichtgevende kogels; Thermo-telefonen Zooals men zal zien komen er artikelen in voor, die niet alleen voor den militair van belang zijn, maar waarin, onder den invloed van dezen tijd ook menig niet-militair belang zal stellen nu hij telkens van nieuw oorlogsmateriaal leest.

      Vroeger hebben wij een paar keer De Stijl besproken, een maandblad voor de moderne Beeldende vlakken (red. Theo van Doesburg). No. 11 gaat voort met de „Nieuwe Beelding in de Schilderkunst”; Van het natuurlijke tot het abstracte. Verder een ontleding van „Le gondolier d’Alex. Archipenko”.

      De Militaire Groene heet een onafhankelijk weekblad voor Leger en Vloot. Het tijdschrift is niet, nieuw, al is het no. 1. Vroeger was het de Militaire Veldpost, die nu herleeft en een nieuw pak heeft aangetrokken. Het wil een krant of blad wezen voor den militair.

      De Bouwwereld onder red. van J. H. W. Leliman (Uitg. F. van Rossen te Amsterdam) geeft een derde Heemschutnummer. Daarin vinden wij o.a. De Kerk te Nieuwdorp (Z.); Das Bürgerhaus in der Schweiz en vele kleine berichten en mededeelingen.

      Onze Gezondheid heeft een hoofdartikel: „Voorzorg” onder het motto: ’t Is nutter Saeck gesont te blijven Dan sieckten konstig wegh te drijven.

      Jeugd van October bevat de gewone goed gesorteerde artikelen, van alles wat; o.a. over Jozef Israëls (met een paar platen); Over Italiaansche kunst, en Geldknoeiers, een lezenswaardig artikel.

      Neerlandia van October heeft een hoofdartikel „Nederlandsche Landverhuizing naar Amerika” en verder de gewone rubrieken, ook het onderdeel Taalcommissie.

      De Suiker van Septtember wijdt een artikel aan wijlen J. M. Pijnacker Hordijk en heeft verder o.a. een flink artikel over „De Voedingswaarde van Suiker”.