Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant/Jaargang 161/Nummer 238/Sint Gerardus-octaaf

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Sint Gerardus-octaaf
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 11 oktober 1932
Titel Sint Gerardus-octaaf. 16 October t.e.m. 23 October. Bedevaartplaats „De Weebosch” (Bergeijk)
Krant Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant
Jg, nr 161, 238
Editie, pg [Dag], derde blad, 1
Opmerkingen Albin Windhausen vermeld als A. Windhausen
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

SINT GERARDUS-OCTAAF

16 October t.e.m. 23 October.

Bedevaartplaats „De Weebosch” (Bergeijk).

      Op de twee Zondagen 16 October en 23 October e.k. telkens vijf heilige Missen in de St. Gerarduskerk te De Weebosch; op al de andere dagen der week drie H.H. Missen. Zie advertentie in dit dagblad.
      De H. Gerardus wordt op deze bedevaartplaats trouw vereerd en aangeroepen als de machtige Patroon in allerlei moeilijkheden, vooral toont deze geliefde Volksheilige hier te zijn de goede beschermheilige van moeder en kind. In deze Bedevaartskerk is de St.Gerardus-Majella Broederschap kanoniek gevestigd; deze landelijke dorpskerk is de allereerste in ons bisdom die aan den H. Gerardus is toegewijd, ’t Is veel bekend: uit dankbaarheid werd voor deze kerk door den Stichter in 1907 Sint Gerardus als de Patroon gekozen. Naar aanleiding van een wonderbare redding op reis naar ’t Heilig Land – bij gelegenheid van een uitstapje naar Caïro in de electrische tram langs de rivier de Nijl, toen de bestuurder van de tram bewusteloos nederviel en de tram in toomelooze vaart voortsnelde. Twee priesters, twee pastoors zijn nog in leven die meer dan 25 jaren geleden deze gebeurtenis hebben meegemaakt, dat de electrische tram na de bede van den priester: „Sint Gerardus red ons” stil stond en zij van een wissen dood werden gered.
      In December 1904 werd onze beminde Patroon St. Gerardus door Pius X heilig verklaard, en nu mogen wij in ons land alleen reeds roemen de vier drukbezochte bedevaartplaatsen n.l. De Weebosch, Hulten, Overdinkel en Wittem. En hoeveel parochiekerken – alleen in ons bisdom – zijn in den loop van 25 jaren ter eere van den Volksheilige opgericht? En wie zal de kerken en kapellen tellen waar men een St. Gerardusbeeltenis aantreft en den machtigen beschermheilige vereert?
      In het landelijke kerkdorpje De Weebosch is de bij uitnemendheid te noemen „bedevaartskerk”. Dagelijks komen hier pelgrims vertrouwvol ook nederknielen bij het Sint Gerarduskapelletje, dat in deze kerk is ingebouwd. Deze kerk met 2 torentjes had tot bouwmeester den beroemden Jan Stuijt. Dit kerkje doet zich monumentaal voor. ’t Is versierd met schilderingen van den kunstschilder A. Windhausen. De artistieke lichtgevers in het priesterkoor zijn gemaakt door Jan Oosterman, als kunstenaar genoegzaam bekend. ’t Sint Gerarduskapelletje is geornamenteerd met marmeren gedenktegels en zilveren exvoto’s, en versierd met groote gewijde processiekaarsen, die getuigen van gebedsverhooring en van dankbaarheid. De zes laatstelijk aangebrachte gedenktegels zijn geschenken Uit Helmond, Veldhoven, Bergeijk, Hilvarenbeek, Luijksgestel en Eindhoven.
      De Weebosch heeft haar eigen populair Sint Gerardus liedeke: „Sint Gerardus helpt zoo graag”, en tevens een veelkleurig St. Gerardus-vaantje. Duizenden pelgrims van heinde en verre brengen jaarlijks hun bezoek aan het St. Gerardus heiligdom de Weebosch, en nog stijgt de belangstelling voor Sint Gerardus die hier zoo innig wordt hooggeschat. In vroegere eeuwen werden op ’t gehucht „De Weebosch” ook processies gehouden. De geschiedenis van Bergeijk verhaalt: dat in 1470 in de Weebosch eene schoone kapel van O. L. Vrouw werd gebouwd – uit de eigen middelen der landslieden, ter plaatse waar thans de tuin en boomgaard is van de St. Gerardus-pastorie. De processieweg liep over het „capelle pad” Oostwaarts – alwaar de naar Luijksgestel en Eersel loopende wegen zich kruisen – en verder Noordwaarts langs den Eerselschen weg aan de Weebossche Hoolstraat. Aldaar gekomen werd vanaf een veldaltaar (dat voor de processie in deze straat geplaatst werd) de zegen met het Allerheiligste gegeven.
      Thans wordt de heilige Gerardus Majella, de Dienaar van Maria hier op waardige wij[ze] gehuldigd door de pelgrims van verre gekomen, maar ook door de parochianen van de Weebosch. Voor hen allen is nu de Sint Gerarduskapel, de St. Gerardustroon het punt van attractie.
      Onder de H.H. Diensten op deze bedevaartsplaats zal meermalen de machtige hulp en de lof van den H. Gerardus-Majella, den grooten Volksheilige, worden verkondigd door den ZeerEerw. Pater Cyprianus, een welsprekend kanselredenaar, Capucijn uit het klooster IJmuiden-Oost.
      Overtuigd van de waarlijk verbazende wondermacht door God aan Zijn Dienaar St. Gerardus gegeven, sporen wij allen aan dezen geliefden Volksheilige te komen vereeren en aanroepen in de bevoorrechte bedevaartsplaats „De Weebosch”.
      Dagelijks gelegenheid om te biechten en te communiceeren; om rozenkransen, medailles enz. te laten wijden.
      De plaatsen in deze St. Gerarduskerk zijn gedurende dit drukke St. Gerardus-octaaf gratis. De parochianen van De Weebosch staan volgens jaarlijksch gebruik – zooveel mogelijk – hunne plaatsen af. Het zangkoor is op deze twee Zondagen alleen toegankelijk voor zangers, voorzien van het St. Gregoriuslidmaatschapbewijs. Voor niet-zangers tegen gebruikelijke betaling van 25 cent. Na de H.H. Diensten is er telkens gelegenheid de kostbare relikwie van het Heilig Gebeente van St. Gerardus te vereeren.
      Wegens de enorme pelgrimsdrukte op de St. Gerardus-Zondagen is ’t voor de goede orde noodzakelijk bij het verlaten der bedevaartskerk uit te gaan door de bij-sacristie (links van het priesterkoor). Geleerd door de ondervinding der laatste jaren, moge er op gewezen worden, dat degenen, die de groote drukte van toeloop der pelgrims wenschen te vermijden, goed doen gedurende de dagen in de week naar de bedevaartsplaats te komen. Men kan in de sacristie rechts van het priesterkoor desverlangd kaarsen of H. H. Missen ter eere van den H. Gerardus bestellen. De nieuwe St. Gerardus-vaantjes, als aandenken van de Weebosch, zijn verkrijgbaar in de winkels en café’s.
      De pelgrims hebben in dit Octaaf toegang tot het Kerkhof en tot den boomgaard en tuin.