Radiotoespraak Wilhelmina 10 mei 1943

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Radiotoespraak Wilhelmina
10 Mei 1943 op Radio Oranje

Auteur Wilhelmina der Nederlanden
Genre(s) Radiotoespraak
Brontaal Nederlands
Datering 10 mei 1943
Bron
Auteursrecht Publiek domein

Landgenooten in Nederland, Rijksgenooten, Nederlanders die in den vreemde vertoeven.

Heden vereenigen zich ons aller gedachten op den verraderlijken aanslag, welken de moffen gepleegd hebben op ons vaderland, en in de drie achter ons liggende jaren in toenemende mate gericht hebben op het vernietigen van ons volksbestaan en het uitroeien van ons volk. Waar het schrikbeeld van den overweldiger geen openbaar huldebetoon, geen opgaan naar de plaats van uwe dierbare nabestaanden, die hun leven voor onze vrijheid gaven, duldt, en gij u allen thuis terugtrekt in uwe woningen, wil ik thans voor u en met u gedenken onzen strijd op het slagveld, op de zeeën, in de lucht, en zooals gij dien voert.

Diep bewogen rijst een gebed uit ons op voor die strijders die thans aan het front staan en voor de overwinning van de heilige zaak, waarvoor zij vechten, rijst dank uit ons hart op tot God voor het voorbeeld en de bezieling die zij ons achterlieten, voor wie de strijd reeds is volstreden. Wij gedenken hunner en brengen hun onze eerbiedige hulde. Zij zijn de wegbereiders voor een vrije toekomst, voor een herboren Nederland, voor een betere wereld.

Er is geen hechter band denkbaar tusschen hen en u, dan de weten­schap, dat wij voortzetten wat zij zoo eervol en opofferend zijn begonnen. En thans geef ik het woord aan mijn schoonzoon.

Landgenooten, enkele dagen geleden sprak prinses Juliana de volgende woorden tot u, die ik nu zal voorlezen. „Onze zaak, waarvoor gij strijdt met meer dan uw uiterste krachten, met inzet van al wat u het dierbaarst is, is onweerstaanbaar aan het overwinnen. De feiten spreken duidelijke taal. De over­tuiging en de macht van de Vereenigde Volkeren is niet te keeren; ook mede dank zij de niet rustende strijdkracht van de onzen op zee, op het land, in de lucht en van onze koopvaardij". Deze woorden van de prinses geven geheel de gedachte weer van de koningin, en ik behoef u wel nauwelijks te zeggen dat ik daarmede ten volle instem.

Aan de overwinning van onze zaak — vab de zaak der vrijheid en onaf­hankelijkheid — kan niet getwijfeld worden. Die overwinning staat vast. Daarom, houdt vol, hoe moeilijk het ook zijn mag, vooral na de laatste berichten, die diepen indruk op ons gemaakt hebben, houdt vol in uw weerstand, houdt vol in uw verzet.

Landgenooten en Rijksgenooten, waar gij u ook bevindt, wij scharen ons op dezen 10en Mei 1943 om het altaar des Vaderlands, en leggen getuigenis af van ons geloof aan de komende overwinning van vrijheid en recht over barbarendom en slavernij.

Van ons geloof aan een strijdend, eensgezind, volhardend Nederland, en aan allen die buiten zijn grenzen onze driekleur hoog houden, aan de dappere Engelandvaarders, en aan hun kameraden die uit alle deelen der wereld opkwamen, en de bemanningen der koopvaardijvloot, die schouder aan schouder met onze marine strijden. Wij leggen getuigenis af van ons geloof dat Nederland onsterfelijk is en door alle eeuwen heen zal leven, dat het zal opstaan, vrij en herboren, dat Nederlandsch-Indië, dat ons geheele Rijk zal herrijzen, hechter aaneengesloten dan ooit te­voren.

Nemen wij allen ons op dezen dag dan voor, van dit geloof bij voortduring, in onbezweken trouw, door onze daden te doen blijken.

Leve het Vaderland!