Radiotoespraak Wilhelmina 26 juni 1941

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springenRadiotoespraak Wilhelmina 24 Juni 1941 op Radio Oranje

Auteur Wilhelmina der Nederlanden
Genre(s) Radiotoespraak
Brontaal Nederlands
Datering 24 juni 1941
Bron
Auteursrecht Publiek domein

Landgenooten, luisteraars in Nederland en grooter Nederland onder de keerkringen, en allen die daarbuiten woont en thans toehoort. Ik wil heden een enkel woord tot u spreken naar aanleiding van het nieuwe oorlogsbeeld, dat zich vertoont als gevolg van den onverhoedschen, ver­raderlijken aanval van Hitler's legerscharen op het Russische volk, een aanval welke alleen ten doel heeft zich meester te maken van het voedsel en de grondstoffen, welke zij behoeven om den strijd tegen recht en vrijheid te kunnen voortzetten. Toen ons soortgelijk lot trof, hebben wij ons aangesloten bij de volkerengroep, die zich ten strijd had aangegord voor de verdediging of herwin­ning van de vrijheid.

Met die volkeren strijden wij thans, met alle middelen die ons ten dienste staan, zoowel op militair als op economisch gebied, met onze scheepvaart of door lijdelijk verzet, voor de handhaving en beveiliging van al wat tot de hoogste goederen der menschheid behoort, onverschillig waar de over­weldiger of diens bondgenooten deze bedreigen of aantasten, of wie daar­van het slachtoffer zijn. Het is tegen de satanische beginselen en de af­schuwelijke practijken van het nazidom, dat onze strijd gericht is. Heden is het Rusland, maar wij weten, dat het morgen of overmorgen de machtige bolwerken van onze beschaving en van de beginselen die ons heilig zijn, het Britsche Rijk en de Vereenigde Staten van Amerika zullen zijn, die de krachtproef van Hitler's oorlogsmachine zullen hebben te doorstaan. Het is daarom, dat waar de omstandigheden daartoe moch­ten leiden, wij ook zullen strijden naast de bevolking van Sovjet Rusland. Wij zullen dit doen, trouw blijvende aan ons als gevolg van onze beginselen ingenomen standpunt ten opzichte van het bolsjewisme.Want wij mogen nooit vergeten, dat wij de beginselen en practijken van het bolsjewisme volstrekt afwijzen.

Ja nog sterker wellicht dan voorheen willen wij ons zelf zijn en met Gods hulp blijven tot in de verste toekomst.

Op dit historisch oogenblik in dezen wereldoorlog weet ik mij met u allen één in ons gemeenschappelijk besef van de noodzaak ons daarvan in bijzondere mate rekenschap te geven. Met instemming en oprechte voldoening begroet ik de besliste kloeke houding en de wijze staatsman­schap ten opzichte van dit nieuwe conflict aan den dag gelegd door het Britsche Rijk, dat evenmin als de Vereenigde Staten ooit zal gedoogen dat door Hitler's verraderlijke politiek een wig zal worden gedreven in onze onderlinge samenwerking voor vrijheid en recht, of dat een ver­slapping zou intreden in de wereld omvattende gecoördineerde krachts­inspanning tot het doen zegevieren van onze wapenen. Sedert Zondag strijdt de vijand op twee fronten.

Sedert Zondag regenen de bommen uit het Westen en van uit het Oosten op zijn steden, zijn havens en zijn werkplaatsen. De schade en het nadeel hem toegebracht, beteekenen winst voor ons. Aan allen die met aandacht de gebeurtenissen volgen moet het duidelijk zijn, dat het meer dan ooit ons aller plicht is alle krachten in te stellen om steeds gereed te zijn, voor zooveel in ons vermogen ligt, op het juiste oogenblik den vijand te bestrijden om onze gemeenschappelijke zaak te doen zegevieren. Wie op het juiste oogenblik handelt, slaat den nazi op den kop.