Redactie, VpN 1932:1, p.1-3

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükagased pro Nedänapükans


Aan onze Wereldtaalvrienden en hen, die in de Wereldtaal belang stellen.


Na een stilstand van vele jaren in de Volapükbeweging wagen wij het weder om met een nieuw tijdschrift‚ dat de belangen van Schleyer‛s schoone vinding behartigen zal, voor den dag te komen.


Gedurende langen tijd hoorde men weinig of niets van het Volapük‚ het door Pastoor J. M. Schleyer in 1879 uitgedachte internationale verkeersmiddel‚ dat spoedig na zijn ontstaan een glansperiode tegemoet ging, welke bijna 15 jaren heeft geduurd.


De oorzaken, die de Volapük-beweging tot staan hebben gebracht, ja, schijnbaar haar geheel hebben doen verdwijnen, zijn vele geweest‚ doch de voornaamste hiervan was wel de groote tweedracht‚ welke onder de geestdriftige aanhangers van Volapük door het derde Volapük-congres te Parijs werd teweeggebracht. Dit congres is namelijk tegen den wil van Schleyer gehouden, en nooit door hem erkend.


Toen Schleyer met zijn schepping getood had, hoe een internationale verkeerstaal gemaakt kon worden‚ was het niet moeielijk meer met andere woordstammen en andere toevoegsels nieuwe wereldtalen uit te denken. Na Volapük zijn dan ook zeer vele nieuwe wereldtalen verschenen, van welke als voornaamste Esperanto, Nov Esperanto, Ido, Idiom neutral, Mondolingvo, Lingua internacional, Myrana, Nov Latin‚ Interlingua, Lengua catolica genoemd moeten worden. Geen dezer talen kan echter op meer eenvoudigheid, nauwkeurigheid of onzijdigheid bogen dan Schleyer's Volapük‚ waarvan deze eigenschappen juist de kenmerken zijn. Hieraan mag het dan ook toegeschreven worden, dat Volapük niet verdwenen is‚ en thans zelfs in staat is, zich weder geleidelijk uit den toestand van schijnbaar vergetelheid op te heffen. Zijn meest trouwe aanhangers hebben hun liefde voor Volapük niet verloren‚ en toen een roepstem klonk om zich onder zijn vaan te scharen‚ hebben velen zich verzameld om weder den strijd voor Volapük aan te binden, zijn rechten te verdedigen en zijn verspreding tebevorderen.


De oude vrienden van Volapük hebben nieuwe aanhangers gevonden. Het aantal breidt zich thans slechts langzaam uit, doch wil koesteren de hoop, dat dit aantal spoedig een grooteren omvang zal aannemen. Om deze beweging te steunen en te bevorderen, hebben wij echter een band noodig, die ons samenbindt. Deze band ontbrak nog, en daarom hebben wij besloten dit blaadje uit te geven‚ om de belangen van Schleyer's Volapük en die der Volapükbeoefenaren te behartigen.


We moeten klein beginnen - het blad zal in den eersten tijd slechts vier bladzijden per nummer bevatten - doch wij hopen, dat onze Volapükvrienden ons pogen zullen steunen‚ en door aanwerven van nieuwe abonné‛s ons in staat zullen stellen om ons blaadje uit te breiden.


Dit tijdschrift hebben wij den titel gegeven van „Volapükagased pro Nedänapükans", d.i.: Wereldtaalblad voor Nederlandsch sprekenden‚ omdat het in de eerste plaats het orgaan moet zijn van de „Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging“‚ en ten tweede omdat ons streven moet zijn, dat ook in andere talen dergelijke tijdschriften worden uitgegeven‚ die de organen moeten worden van andere algemeene nationale Volapükvereenigingen. Naast dergelijke, in de natuurtalen uit te geven tijdschriften, hebben wij ook dringend een centraalblad noodig‚ dat geheel in Volapük gesteld moet zijn. Zoolang echter dergelijke tijdschriften nog niet bestaan, stellen wij ons blad voor Volapükbeoefenaren van anderen landen beschikbaar. Tengevolge van dit besluit, zal slechts een klein deel van dit tijdschrift in het Nederlandsch, en een grooter del in Volapük, geschreven worden.


In ons blad zullen, voor zoover de ruimte dit toelaat opgenomen worden: alle berichten over Volapük en zijne beweging in binnen- enbuitenland‚ verslagen van vergaderingen, de namen der leden van de Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereening‚ de namen van personen uit alle landen, die in het Volapük wenschen te correspondeeren‚ verschillende artikelen in en over Volapük, een correspondentierubriek, en opgaaf van Volapükwerken, enz.


Het blad zal voorloopig om de twee maanden verschijnen. Wij stellen ons echter voor om de zes nummers van dezen eersten jaargang not in dit kalenderjaar te doen uitkomen. De prijs van het abonnement is voorloopig vastgesteld voor Nederland op f 2‚-- en voor de andere landen op f 2‚25 per jaargang. De leden der vereeniging ontvangen het blad gratis.


Het eerste nummer zal in grooten getale verspreid worden‚ doch de volgende nummers zullen slechts gezonden worden aan hen, die zich op dit tijdschrift abonneeren en leden der Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging zijn of worden. De bijdrage voor het lidmaatschap bedraagt f 2‚50 per jaar.


Wij hopen, dat dit blad bij ieder een gunstig onthaal moge vinden en vele vrienden moge verwerven. Verder houden wij ons ten zeerste voor toezending van kleine artikelen en berichten aanbevolen.


Moge dit blad er toe medewerken, dat het Volapük weder meer bekendheid verkrijgt, en steeds meer en meer ingang zal vinden, zoodat het weder de plaats zal innemen, die het eenmaal gehad heeft en waarop het van nature recht heeft. Dan zal eenmaal Schleyer's ideaal verwezenlijkt worden, om naast de bestaande talen in Volapük een taal te bezitten, welke algemeen als internationaal verkeersmiddel gebruikt wordt.


DE REDACTIE.