Redactie, VpN 1932:3, p.11-12

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükagased pro Nedänapükans


PROPAGANDA EN RECLAME.


Zonder inspanning, geen succes. Willen wij iets bereiken, dan moeten wij ook handelen, ja, dan moeten wij ons geheel aan de goede zaak geven. Met afwachting en uitkijken, wat anderen doen, brengen wij niets tot stand.


Deze waarheid geldt ook voor Volapük. Wij Volapük-beoefenaren, wenschen allen, dat onze taal weer algemeen bekend, en eenmaal zelfs als eenig internationaal verkeersmiddel zal gebruikt worden. Maar om dit schoone en grootsche doel te bereiken, is het volstrekt noodig, dat hiervoor propaganda en reclame gemaakt wordt. Dit kan op verschillende manieren geschieden, doch het spreekt van zelf, dat hoe meer personen daaraan medewerken, des te spoediger het gewenschte resultaat bereikt zal worden. Het is om deze reden, dat wij allen lezers toeroepen: Helpt ons, werkt mede om Vp. te propageeren! Gij kunt dit, en wel op twee manieren:

1o. Tracht leden te verwerven voor de Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging, en voor de Algemeene afdeeling van den bond van Wereldtaalvereenigingen; en
2o. Koopt Vp.zegels, plakt in den linker bovenhoek van het adres van elk poststuk, dat gij verzendt, een Vp.zegel, en haalt al uw vrienden en kennissen - die Vp. niet vijandig gezind zind - over hetzelfde te doen. Deze Vp.zegels zijn tegen 50 cent de 100 stucks verkrijgbaar bij den heer Dr. Arie De Jong, te Voorburg, Broekslootkade 5. De opbrengst van den verkoop dezer zegels wordt in een Vp.fonds gestort.


Den krachtigsten steun aan de Vp.beweging verschaft gij echter, door zelf Vp. ijverig te beoefenen, en anderen op te wekken Vp. te leeren, en lid te worden van één der Vp.vereenigingen.


Om dezen wervingsarbeid voor onze leden aantrekkelijk te maken, stelt de beheerder van het Vp.fonds voor elk nieuw aangebracht lid gratis 100 Vp.zegels beschikbaar.


Na afloop van elk kwartaal zullen wij in dit tijdschrift vermelden, hoeveel Vp.zegels in die periode verkocht, casu quo voor reclame zijn uitgegeven. Zoo zullen de lezers zelf kunnen zien, welk resultaat hun arbeid heeft opgeleverd.


Hieronder plaatsen wij een staatje van de hoeveelheden Vp.zegels, welke reed zijn verkocht, met vermelding tusschen haakjes van de hoeveelheden, welke gratis (voor reclame, ...) zijn uitgegeven.


3de kw. 1930 ..... 1350 (500).     3de kw. 1931 ..... 300 (1000).
4de ,, ..... 2950. 4de ,, ..... 700.
1ste ,, 1931 ..... 1900. 1ste ,, 1932 ..... 600.
2de ,, .....  700.


DE REDACTIE.