Surinaamsche Courant/1838/Nummer 75/Publicatie

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Publicatie’ door Ph. de Kanter en G.S. de Veer
Afkomstig uit de Surinaamsche Courant, 20 september 1838, [p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

PARAMARIBO.

Surinaamsche Courant 1838 no 075 text divider.jpg

PUBLICATIE.

Van den Twaalfden September 1838, behelzende bepaling van het bedrag der Bankbilletten van tien- vijftien en vijf-en-twintig cents, hetwelk men gehouden zal zijn bij betalingen in ontvangst te nemen.

IN NAAM DES KONINGS.


DE GOUVERNEUR GENERAAL ad-interim, DER NEDERLANDSCHE WEST-INDISCHE BEZITTINGEN.

 Allen, die deze zullen zien, of hooren lezen, Salut! doet te weten:

 Alzoo bet doelmatig is voorgekomen, om de noodige voorziening te maken, dat de kortlings in omloop gebragte Bankbilletten van Tien- Vijftien en Vijf-en-twintig Cents, zoo veel mogelijk in circulatie blijven, ten einde tot gerief voor alle ingezetenen, de splitsing van Bankpapier van grootere waarde gemakkelijk te maken, en waarom behoort te worden verhinderd, dat het gezegd klein Bankpapier, voor een aanmerkelijk bedrag, het zij aan de landskantoren, het zij aan particulieren, in betaling wordt gegeven.

 ZOO IS HET, dat Wij, den Kolonialen Raad gehoord, hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen, gelijk geschiedt bij deze:

 Dat noch de openbare administratien en ambtenaren, noch particulieren, gehouden zullen zijn, meer Bankbilletten van Tien- Vijftien en Vijf-en-twintig Cents, in betaling aan te nemen, dan tot een bedrag van Twintig Gulden op de Honderd Guldens, ten dien effecte, dat voor het overige de betaling in Bankpapier van meer waarde zal kunnen worden gevorderd.

 En op dat niemand hiervan eenige onwetenheid voorwende, zal deze op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd en in het Gouvernements-blad geïnsereerd.

 Aldus gearresteerd alhier aan Paramaribo, den Twaalfden September 1838, het Vijf-en-twintigste jaar van Zijner Majesteits Regering.

Ph. de KANTER. 
Ter Ordonnantie van Zijn Hoog Edel Gestrenge,
De Gouvernements Secretaris, 
G. S. de VEER. 

 Gepubliceerd aan Paramaribo,
den 14den daaraanvolgende.

 De Gouvernements Secretaris,

 G. S. de VEER.