Toespraken van koning Filip van België/Kerstmis 2018

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Kersttoespraak van koning Filip van België van 2018

Auteur Filip van België
Genre(s) Radio- en televisietoespraak
Brontaal Nederlands, Frans, Duits
Datering 24 december 2018
Bron Nederlandstalige versie, Franstalige versie, Duitstalige versie
Auteursrecht Publiek domein

Nederlands[bewerken]

TOESPRAAK VAN Z.M. DE KONING - KERSTMIS EN NIEUWJAAR (24/12/2018)

Dames en heren,

Kerst en Nieuwjaar zijn een ideale gelegenheid om wat tijd en afstand te nemen. Om een stand van zaken op te maken. En ook om te beseffen, dat het leven een weg is die je niet alleen aflegt. Maar samen met anderen, die ook behoefte hebben aan gezelschap, een luisterend oor, en wat goede raad.

Voor de meesten van ons zijn deze eindejaarsdagen een tijd van samenkomen en samen delen, van aandacht en tijd voor elkaar. Voor wie zware beproevingen doorstaat, eenzaam is of een dierbare heeft verloren is iemands warme aanwezigheid van onschatbare waarde.

Laten we tijdens deze feestdagen bijzondere aandacht hebben voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. En ook voor al wie hen met zorg en toewijding omringt, en er zo voor zorgt dat ze waardig kunnen leven.

Wie kinderen heeft, zoals de Koningin en ik, verlangt naar het gezellig samenzijn, waarin je er echt bent voor elkaar. We weten hoe belangrijk die ogenblikken zijn, maar ook hoe makkelijk ze je kunnen ontglippen. Terwijl we onze kinderen net dan kunnen zien zoals ze zijn en de vreugde groot is als we ze herontdekken.

Het zijn ook de momenten waarop zij kunnen begrijpen hoe, wij, hun ouders, of al wie zorgt voor hun opvoeding, evenzeer kwetsbaar zijn. Hoe we ons niet opsluiten in onze problemen of ze ontvluchten, maar ze trachten op te lossen – en uit die overwinning innerlijke kracht halen. Vanuit deze innerlijke kracht kunnen wij ons helemaal openstellen voor de anderen en zo onze verantwoordelijkheid opnemen.

Ons land gaat door een bewogen periode. Onze medeburgers uiten, terecht, hun bezorgdheid over belangrijke thema’s. Vandaag beleven we ernstige politieke spanningen. Ik vertrouw op de verantwoordelijkheidszin van onze beleidsmakers om te handelen in het belang van het land en de bevolking.

Ongelijkheid, armoede, onverdraagzaamheid, klimaatverandering zijn maatschappelijke problemen die om allesomvattende oplossingen vragen. We kunnen ze maar doeltreffend aanpakken door naar elkaar te luisteren en onze geesten open te stellen, met moed en zin voor initiatief.

Democratie heeft nood aan luisterbereidheid en dialoog. Laten we ons op de komende federale, regionale en Europese verkiezingen voorbereiden met open en oprechte debatten waarin men elkaar respecteert. Want iedere stem moet het resultaat zijn van rijp beraad.

"Geef mij een steunpunt en een hefboom, en ik verplaats de Aarde", zei Archimedes. De tijd bewust beleven en ons aan anderen openstellen vanuit onze innerlijke kracht, dat zijn de steunpunten en de hefbomen waarmee wij bergen kunnen verzetten.

Met onze hele familie wensen de Koningin en ik u een vrolijk Kerstfeest en een mooi en gelukkig nieuw jaar.

Frans[bewerken]

DISCOURS DE S.M. LE ROI - NOËL ET NOUVEL AN (24/12/2018)

Mesdames et Messieurs,

Les fêtes de Noël et de nouvel an sont l’occasion idéale de prendre du recul, d’arrêter notre course à la poursuite du temps. De faire le point. Mais aussi de se souvenir que la vie est un chemin que nous ne faisons pas seuls, mais avec des compagnons de route, qui, comme nous, ont besoin d’une présence, d’une écoute et de conseils.

Pour la plupart d’entre nous, les fêtes de fin d’année sont des moments de retrouvailles et de partage, des moments où l’on prend du temps avec des proches. En particulier pour ceux qui traversent de lourdes épreuves, connaissent la solitude, ou qui ont perdu un être cher, la présence et l’écoute d’un proche a une valeur inestimable.

Cette période festive est l’occasion d’avoir une attention particulière pour les plus fragiles de notre société. Mais aussi pour tous ceux qui les entourent et les accompagnent avec soin et dévouement, pour qu’ils puissent vivre dignement.

Avec ceux qui ont des enfants, nous avons en commun, la Reine et moi, le désir de vivre avec eux des moments vrais, de réelle présence les uns pour les autres. Nous savons à quel point ils sont importants, mais aussi à quel point il est facile qu’ils nous échappent. Ce sont des moments où l’on peut recevoir nos enfants tels qu’ils sont et avoir la joie de les redécouvrir.

Des moments aussi où ils peuvent se rendre compte que nous, parents, et tous ceux qui œuvrent pour leur éducation, sommes également vulnérables. Ils comprendront que notre force intérieure se construit en surmontant les difficultés et non en s’y enfermant ou en les évitant. C’est grâce à cette force intérieure que nous pouvons réellement nous ouvrir aux autres et assumer nos responsabilités.

Notre pays traverse une période mouvementée. Des sujets importants préoccupent à juste titre nos concitoyens. Aujourd’hui nous sommes confrontés à de vives tensions politiques. Je fais confiance au sens des responsabilités de nos dirigeants pour agir dans l’intérêt du pays et de la population.

Les inégalités, la pauvreté, l’intolérance, le changement climatique, sont des questions qui demandent des réponses exhaustives. Ces problèmes cruciaux de notre société demandent de notre part à tous écoute et ouverture, courage et esprit d’initiative.

La démocratie exige cette écoute et ce dialogue. Préparons-nous aux élections fédérales, régionales et européennes en tenant des débats ouverts et vrais, où l’on se respecte. Car le moment du vote doit être le résultat d’une mûre réflexion.

"Donnez-moi un point fixe et un levier et je soulèverai la Terre", disait Archimède. Habiter pleinement notre temps, cultiver une force intérieure qui nous ouvre aux autres, ce sont ces points fixes et ces leviers qui peuvent nous faire soulever des montagnes.

La Reine et moi et toute notre famille vous souhaitons une joyeuse fête de Noël et une bonne et heureuse nouvelle année.

Duits[bewerken]

WEIHNACHTS- UND NEUJAHRSANSPRACHE S.M. DER KÖNIG (24/12/2018)

Meine Damen und Herren,

Die Weihnachtstage sind hervorragend dafür geeignet, unseren Wettlauf mit der Zeit anzuhalten, und einmal wirklich innezuhalten. Zu schauen wo wir im Leben stehen. Und auch daran zu denken, dass das Leben ein Weg ist, den wir nicht alleine gehen, sondern zusammen mit anderen, die auch Gesellschaft, ein offenes Ohr und guten Rat brauchen.

Für die meisten von uns sind die Weihnachtstage Momente des Zusammenkommens und des miteinander Teilens. Momente, in denen wir uns füreinander Zeit nehmen. Für diejenigen, die schwere Prüfungen durchstehen, einsam sind oder einen nahen Menschen verloren haben, ist die liebevolle Gegenwart eines anderen von unschätzbarem Wert.

Lassen wir uns während dieser Festtage ganz besonders an die Zerbrechlichsten in unserer Gesellschaft denken. Und auch an die, die sie umgeben, und mit ihrer Sorge und Zuwendung dafür sorgen, dass sie würdevoll leben können.

Mit denen, die Kinder haben, teilen die Königin und ich den Wunsch, mit ihnen gemütlich zusammen zu sein und wirklich füreinander da zu sein. Wir wissen, wie wichtig diese Augenblicke sind, aber auch wie leicht man sie verpasst. Es sind die Momente, in denen wir unsere Kinder so erleben können, wie sie sind, und die Freude haben, sie neu zu entdecken.

Momente, in denen auch unsere Kinder begreifen können, dass wir, ihre Eltern und alle anderen, die sich um ihre Erziehung kümmern, ebenso verletzlich sind. Dass wir uns nicht in unsere Probleme einigeln oder vor ihnen flüchten, sondern versuchen, sie zu überwinden – und daraus unsere innere Kraft schöpfen. Mit dieser inneren Kraft können wir uns wirklich für die anderen öffnen, und so unsere Verantwortung wahrnehmen.

Unser Land durchläuft eine bewegte Zeit. Unsere Mitbürger sind zurecht besorgt über wichtige Themen. Wir erleben derzeit ernste politische Spannungen. Ich vertraue auf das Verantwortungsgefühl unserer Entscheidungsträger, dass sie im Interesse des Landes und der Bevölkerung handeln.

Ungleichheit, Armut, Intoleranz, Klimawandel, das alles sind Fragen, die umfassende Antworten verlangen. Wir können diese fundamentalen Probleme unserer Gesellschaft aber effizient anpacken, indem wir einander zuhören und aufgeschlossen sind, mit Mut und Eigeninitiative.

Demokratie erfordert dieses Zuhören und den Dialog. Lassen wir uns im Vorfeld der föderalen, regionalen und Europawahlen offene und ehrliche Debatten führen, in denen man einander respektiert. Denn jede Stimme muss das Resultat einer reifen Überlegung sein.

"Gebt mir einen festen Punkt und einen Hebel, und ich werde die Welt aus den Angeln heben", sagte Archimedes. Unsere Zeit ganz bewusst leben und aus unserer inneren Kraft heraus für die anderen offen sein, das sind die festen Punkte und die Hebel, mit denen wir Berge versetzen können.

Die Königin und ich, und unsere ganze Familie, wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr.