Toespraken van koning Filip van België/Nationale feestdag 2014

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Toespraak van koning Filip van België voor de nationale feestdag van 2014

Auteur Filip van België
Genre(s) Radiotoespraak
Brontaal Nederlands
Datering 20 juli 2014
Bron Nederlandstalige versie, Franstalige en Duitstalige versie
Auteursrecht Publiek domein

Nederlands[bewerken]

TOESPRAAK VAN ZIJNE MAJESTEIT DE KONING - NATIONALE FEESTDAG - 2014

Dames en heren,

We leven in een verwarrende wereld. Hij is boeiend, doordat we allen voortdurend met elkaar verbonden zijn. Maar de complexiteit en de steeds grotere snelheid waarmee de dingen veranderen, kunnen ook beangstigend overkomen. Tijdens het eerste jaar van mijn koningschap heb ik opnieuw vastgesteld hoeveel waardevolle kansen deze wereld biedt, maar toch nog teveel medeburgers ontredderd achterlaat.

Herstructureringen van ondernemingen, waarvan enkele nog maar onlangs werden aangekondigd, herinneren ons eraan hoe kwetsbaar onze welvaart is. Kinderarmoede en jeugdwerkloosheid blijven ons zorgen baren. Haarden van geweld en onstabiliteit laaien op of blijven voortwoeden aan de poorten van Europa. Ze tonen aan dat vrede niet vanzelfsprekend is en hoe noodzakelijk het blijft om de verspreiding van haat te bestrijden.

Tegenover die harde werkelijkheid mogen wij het vertrouwen niet verliezen. Integendeel - het moet ons meer dan ooit leiden. Niet alleen een berekend vertrouwen, maar een gul vertrouwen, dat voortbouwt op het vermogen onszelf te zijn en daadkrachtig te handelen, maar ook rekening houdt met onze onvolkomenheden. Dat vertrouwen schept oneindig veel mogelijkheden. Een mooi voorbeeld daarvan is het geloof van de jongeren in de toekomst zoals dat uit een recente studie is gebleken. Ondanks de huidige moeilijke situatie gelooft drie kwart van de jongvolwassenen in ons land dat ze het in de toekomst beter zullen hebben dan hun ouders. Laten we ervoor zorgen dat hun verwachtingen ten volle worden ingelost.

Bij het mooie parcours van de Rode Duivels in Brazilië heeft net het belang van vertrouwen mij het meest getroffen : het zelfvertrouwen van iedere speler, geduldig opgebouwd met discipline en oefening ; het vertrouwen van elke speler in zijn ploegmaats en in de keuzes van de trainer ; het vertrouwen, ten slotte, van de supporters in de nationale ploeg. Hieruit is een echt gevoel van gedeelde vreugde ontstaan en een collectieve dynamiek die tot succes heeft geleid.

Hetzelfde geldt voor ons land: we moeten kunnen rekenen op onszelf, op de anderen en op onze instellingen. Die instellingen belichamen onze bekwaamheid met elkaar in dialoog te treden, oplossingen te vinden die ons nader tot elkaar brengen, rekening te houden met minderheidsstandpunten, samen onze verantwoordelijkheid op te nemen. Met andere woorden: onze instellingen zijn de hoeksteen van een maatschappij die de mensen uitnodigt om zich in de ander in te leven.

Zo hebben we in de loop van onze geschiedenis een maatschappij opgebouwd waarop we trots mogen zijn. Ons economisch en sociaal systeem, gebaseerd op respect, dialoog en solidariteit, heeft zijn efficiëntie bewezen. Het heeft ervoor gezorgd dat ons land de crisis die we sinds 2008 meemaken, beter heeft doorstaan dan andere landen. Onze openbare diensten en onze ondernemingen spelen in veel domeinen een voortrekkersrol en zijn zeker in staat nieuwe kansen te grijpen. We moeten ze blijven ondersteunen en versterken.

Op 25 mei hebt u mannen en vrouwen verkozen die u gedurende de komende vijf jaar zullen vertegenwoordigen. Samen met u wens ik dat al onze regeringen, zowel de federale als die van de deelstaten, snel aan het werk zullen gaan. Ze zullen samen moeten werken in een geest van loyauteit en wederzijdse erkenning. Dit is nodig om de staatshervorming uit te voeren die net in voege is getreden, maar ook om de economische en sociale uitdagingen het hoofd te blijven bieden.

Dames en heren,

Voor het scheppen van waarde - op economisch, sociaal en vooral op menselijk vlak - zijn samenwerking en vertrouwen onmisbaar. Laten we samen onze inspanningen voortzetten om aan een maatschappij te bouwen, waarin beiden hand in hand gaan.

Met de vaste overtuiging dat we daarin ook zullen slagen, wensen de Koningin en ik u een mooie Nationale Feestdag toe.

Frans[bewerken]

DISCOURS DE SA MAJESTÉ LE ROI - FÊTE NATIONALE - 2014

Mesdames et Messieurs,

Notre monde est déconcertant. Il est passionnant par son interconnectivité. Il peut aussi être angoissant par sa complexité et l'accélération des changements. Au cours de ma première année de règne, j'ai pu constater à nouveau combien ce monde offre des opportunités valorisantes, mais aussi combien il plonge trop de nos concitoyens dans le désarroi.

Les restructurations d'entreprises, dont certaines encore annoncées récemment, nous rappellent que notre prospérité est vulnérable. La pauvreté infantile et le chômage des jeunes continuent à nous interpeller. Des foyers de violence et d'instabilité apparaissent ou perdurent aux portes de l'Europe. Ils nous montrent que la paix n'est pas une évidence et à quel point il est nécessaire de continuer à lutter contre la propagation de la haine.

Face à tout cela, nous ne devons pas perdre confiance. Au contraire, plus que jamais, elle doit nous guider. Pas seulement une confiance calculée, mais une confiance généreuse qui tire parti de nos capacités d'être et d'agir sans ignorer pour autant nos fragilités. Cette confiance-là est véritablement créatrice. Un bel exemple est la foi des jeunes en l'avenir. Comme l'a montré une étude récente, trois quarts des jeunes adultes en Belgique estiment que leurs perspectives d'avenir sont meilleures que celles de leurs parents, malgré le contexte actuel difficile. Travaillons à ce que leurs attentes se réalisent pleinement.

Ce qui m'a frappé dans le beau parcours des Diables Rouges au Brésil, c'est précisément l'importance de la confiance : confiance en soi de chacun des joueurs, construite patiemment, à force de discipline et d'exercice ; confiance de chacun des joueurs dans ses coéquipiers et dans les choix de l'entraîneur ; confiance enfin des supporters dans l'équipe nationale. Tout cela a suscité un vrai bonheur partagé et un dynamisme collectif porteur de réussite.

Il en va de même dans notre pays : nous avons besoin de pouvoir compter sur nous-même, sur les autres, et sur nos institutions. Celles-ci sont l'expression de notre capacité à dialoguer, à trouver des solutions qui rassemblent, à prendre en compte les points de vue minoritaires, à assumer collectivement nos responsabilités. En d'autres mots : nos institutions constituent la clef de voûte d'une société qui invite à se mettre à la place de l'autre.

C'est dans cet esprit que nous avons, au cours de notre histoire, construit une société dont nous pouvons être fiers. Notre système économique et social, basé sur le respect, le dialogue et la solidarité, a fait la preuve de son efficacité. Il a permis à notre pays de résister mieux que d'autres à la crise que nous vivons depuis 2008. Nos services publics et nos entreprises sont à la pointe dans de nombreux domaines et se montrent capables de saisir de nouvelles opportunités. Continuons à les soutenir et à les renforcer.

Le 25 mai dernier, vous avez élu des hommes et des femmes appelés à vous représenter pendant les cinq prochaines années. Avec vous, je forme le vœu que les gouvernements de l'État fédéral et des entités fédérées soient tous à pied d'œuvre sans tarder. Ces gouvernements seront appelés à coopérer dans un esprit de loyauté et de reconnaissance mutuelle. Cela sera nécessaire pour la mise en œuvre de la réforme de l'État qui vient d'entrer en vigueur, mais aussi pour continuer à relever les défis économiques et sociaux.

Mesdames et Messieurs,

Pour créer de la valeur - économique, sociale, et avant tout humaine - la coopération et la confiance sont indispensables. Poursuivons ensemble nos efforts pour construire une société dans laquelle l'une et l'autre se renforcent mutuellement.

Avec l'intime conviction que nous y parviendrons, la Reine et moi vous souhaitons une bonne Fête Nationale.

Duits[bewerken]

Meine Damen und Herren,

Wir leben in einer verwirrenden Welt. Sie ist faszinierend durch ihre globale Verknüpfung. Sie kann aber auch beängstigen durch ihre Komplexität und die sich immer schneller vollziehenden Veränderungen. Während meines ersten Regierungsjahres konnte ich aufs Neue feststellen, wie viele wertvolle Möglichkeiten diese Welt bietet, wie sie aber auch noch zu viele Mitbürger in Not und Verzweiflung stürzt.

Umstrukturierungen von Unternehmen, von denen einige erst unlängst angekündigt wurden, erinnern uns daran, dass unser Wohlstand verwundbar ist. Kinderarmut und Jugendarbeitslosigkeit bereiten uns nach wie vor Sorgen. An den Türen Europas gibt es aufkeimende oder fortdauernde Herde von Gewalt und Instabilität. Sie machen deutlich, dass der Friede keine Selbstverständlichkeit ist, und wie notwendig es bleibt, die Verbreitung von Hass zu bekämpfen.

Im Angesicht all dessen dürfen wir das Vertrauen nicht verlieren. Im Gegenteil. Wir müssen uns mehr denn je von ihm leiten lassen. Nicht allein ein berechnendes Vertrauen, aber ein grosszügiges Vertrauen, das auf der Fähigkeit aufbaut, wir selbst zu sein und tatkräftig handeln zu können, ohne dabei unsere Unvollkommenheiten ausser Acht zu lassen. Es ist dieses Vertrauen, das wirklich schöpferische Kraft hat. Ein schönes Beispiel ist der Glaube der Jugend an die Zukunft. Wie eine aktuelle Studie gezeigt hat, glauben, trotz der heutigen schwierigen Lage, drei Viertel der jungen Erwachsenen in unserem Land, dass sie bessere Zukunftsperspektiven haben als ihre Eltern. Sorgen wir dafür, dass sich ihre Erwartungen in vollem Umfang erfüllen werden.

Was mich bei der starken Leistung der Roten Teufel in Brasilien beeindruckt hat, das ist genau die Wichtigkeit des Vertrauens: das Selbstvertrauen eines jeden Spielers, geduldig aufgebaut mit Disziplin und Training; das Vertrauen eines jeden Spielers in seine Mitspieler und in die Entscheidungen des Trainers; und schliesslich das Vertrauen der Fans in unsere Nationalmannschaft. Aus dem Ganzen ist ein echtes Gefühl der geteilten Freude entstanden und eine kollektive Dynamik, die zum Erfolg geführt hat.

Dasselbe gilt auch für unser Land : wir müssen uns verlassen können auf uns selbst, auf die anderen und auf unsere Institutionen. Diese verkörpern unsere Fähigkeit, miteinander in Dialog zu treten, Lösungen zu finden, die uns einander näherbringen, die Standpunkte der Minderheit zu berücksichtigen, zusammen unsere Verantwortlichkeit wahrzunehmen. Mit anderen Worten : unsere Institutionen sind der Dreh- und Angelpunkt einer Gesellschaft, die die Menschen dazu einlädt, sich in die anderen hineinzuversetzen.

In diesem Geist haben wir im Laufe unserer Geschichte eine Gesellschaft aufgebaut, auf die wir stolz sein können. Unser Wirtschafts- und Sozialsystem, das auf Respekt, Dialog und Solidarität basiert, hat seine Effizienz bewiesen. Es hat dafür gesorgt, dass unser Land die Krise, die wir seit 2008 erleben, besser als andere Länder durchgestanden hat. Unsere öffentlichen Dienste und unsere Unternehmen nehmen in vielen Bereichen Spitzenpositionen ein und sind sicher in der Lage, neue Möglichkeiten zu ergreifen. Wir müssen sie weiterhin unterstützen und stärken.

Am 25. Mai haben Sie Männer und Frauen gewählt, die Sie während der kommenden fünf Jahre vertreten werden. Zusammen mit Ihnen drücke ich den Wunsch aus, dass alle unsere Regierungen, sowohl die Föderale als auch die der Teilstaaten, schnell an die Arbeit gehen werden. Sie sind aufgerufen, in einem Geist der Loyalität und des gegenseitigen Vertrauens zusammenzuarbeiten. Das wird nötig sein, um die vor kurzem in Kraft getretene Staatsreform umzusetzen, aber auch um weiterhin die wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen bewältigen zu können.

Meine Damen und Herren,

Um Wert zu schaffen, im wirtschaftlichen, sozialen und vor allem im menschlichen Bereich, sind Zusammenarbeit und Vertrauen unentbehrlich. Setzen wir gemeinsam unsere Anstrengungen fort, um eine Gesellschaft aufzubauen, in der beide Hand in Hand gehen.

In der festen Überzeugung, dass wir dies auch schaffen werden, wünschen die Königin und ich Ihnen allen einen schönen Nationalfeiertag.